Arbeidsliv

fire personer sitter sammen og mingler
Høyre ønsker et fleksibelt, familievennlig og trygt arbeidsliv med en sterk arbeidsmiljølov

Norge har et trygt arbeidsliv preget av ordnede forhold. Gjennom samarbeidet mellom arbeidsgivere og arbeidstagere har Norge skapt et av verdens mest moderne og omstillingsdyktige arbeidsmarkeder. 

Høyre vil ha et arbeidsliv med seriøse arbeidsgivere, og vil bekjempe arbeidslivskriminalitet gjennom samarbeid mellom offentlige myndigheter og arbeidslivets parter. Høyre mener det er en konkurransefordel med et godt organisert og likestilt arbeidsliv med høy organisasjonsgrad. Høyre vil videreutvikle den norske modellen. 
Altfor mange jobber ufrivillig deltid, spesielt i helsesektoren. Høyre er opptatt av at arbeidsgivere og arbeidstagere skal kunne finne fleksible løsninger, og redusere ufrivillig deltidsarbeid. Vi må tilrettelegge bedre slik at også personer med nedsatt funksjonsevne kan delta i arbeidslivet. 

Å stå lenge utenfor arbeidslivet kan gjøre det vanskeligere å komme tilbake. Det kan være utfordrende å ha et såkalt hull i CVen. Derfor ønsker vi å legge til rette for at flere arbeidsgivere ansetter flere som av ulike grunner har stått uten jobb eller utdanning over en lenger periode. 

Høyre vil at eldre med god arbeidsevne skal få mulighet til å stå lenger i arbeid, og vil legge til rette for at samfunnet i større grad benytter den viktige ressursen de eldre er. Et trygt arbeidsliv må tilpasse seg endringer i jobbmønstre og familieliv. Høyre vil ha en moderne, trygg og fleksibel arbeidsmiljølov.

 

 

(tekst fortsetter under video)

Høyres løsninger:

Fortsatt arbeide for å redusere bruken av midlertidige stillinger i offentlig sektor.
Legge til rette for flere hele stillinger, alternative turnusordninger og for at flere velger å jobbe heltid.
At gradering skal være hovedregelen ved mottak av helserelaterte ytelser og ved sykemelding, og sikre at de som kan og vil jobbe, får mulighet til å bruke restarbeidsevnen sin.
Heve frikortgrensen.
Gi mottagere av offentlige ytelser større mulighet til å ta studiepoenggivende utdannelse.
Tilby flere varig tilrettelagte arbeidsplasser, spesielt i ordinært arbeidsliv (VTO), og sørge for at de varige tilrettelagte arbeidsplassene (VTA) i større grad tilbys utviklingshemmede.
Støtte opp under flere treparts-bransjeprogrammer i områder som har problemer med dårlige arbeidsvilkår.
Bidra til at mennesker med såkalt hull i CVen enklere skal komme ut i arbeid ved å kreve at bedrifter ansetter en viss andel fra denne gruppen.
Gi arbeidssøkere med psykiske helseutfordringer samordnet oppfølging fra NAV og helsetjenesten parallelt.
Styrke arbeidsgiverens rolle i å forhindre langtidssykefravær ved å vurdere å forlenge arbeidsgiverperioden uten at den totale kostnaden for arbeidsgiveren øker.
At skatte- og velferdsordningene skal bygge opp under arbeidslinjen.
Forenkle legeerklæringsskjemaet for fastlegene i samarbeid med Legeforeningen og gi de ansatte i NAV ansvaret for å vurdere ytelse og arbeidsevne i samråd med brukeren.
Øke bruken av lønnstilskudd for å hjelpe flere inn i arbeidslivet.
Inkludere flere med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet gjennom blant annet bedre tilrettelegging og mer bruk av personlig tilretteleggingsavtaler.
Beholde fagforeningsfradraget på dagens nivå for å sikre en høy organisasjonsgrad.
Sikre at kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping blir prioritert av berørte etater, satse på de samlokaliserte sentrene som en spydspiss i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sikre bedre informasjonsdeling.
Øke bevisstheten hos offentlige innkjøpere i stat og kommune om deres ansvar for å bidra til et seriøst arbeidsliv gjennom sine anskaffelser.
Styrke det internasjonale samarbeidet mot grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet.
Gjøre lønnsinndrivelse til en del av ordningen med fri rettshjelp for å styrke kampen mot useriøse aktører.
Styrke programmer for kompetanseheving i arbeidslivet.
Ha en moderne arbeidsmiljølovgivning som sikrer trygghet for den enkelte og nødvendig fleksibilitet i organiseringen av det daglige arbeid.
Sette ned et utvalg som vurderer sykelønnsordningen.