Arbeidsmiljø og turnus

Høyre ønsker et fleksibelt, familievennlig og trygt arbeidsliv med en sterk arbeidsmiljølov.


Høyre vil sikre at arbeidsmiljøloven er tilpasset de reelle utfordringene i arbeidslivet, ved å gjøre det lettere å kombinere fritid og arbeid. Arbeidslivet har endret seg og familielivet har endret seg fra premissene for loven ble lagt på 70-tallet. Derfor har denne regjeringen modernisert viktige deler av arbeidsmiljøloven

Norsk arbeidsliv er preget av ryddighet og et godt samarbeid mellom partene. Dette er en av årsakene til at Norge har et mer fleksibelt og omstillingsdyktig arbeids- og næringsliv enn mange andre land.

Høyre mener at det organiserte arbeidslivet har tjent Norge godt. Høyre vil samarbeide konstruktivt med alle organisasjoner både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden og støtter følgelig opp om trepartssamarbeidet.

Det vil være et stort behov for arbeidskraft i norsk arbeidsliv fremover, og vi må ta i bruk tilgjengelig arbeidskraft best mulig. Fleksibilitet er et gode for mange arbeidstakere fordi det gir større mulighet til å kombinere arbeid, familie og fritid.

Noen grupper har utfordringer med å komme seg i arbeid, eller med å holde seg i arbeid over tid. Dette gjelder spesielt funksjonshemmede, innvandrere og unge mennesker uten fullført utdannelse. Psykiske helseutfordringer har blitt en viktig årsak til sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Høyre-Frp-regjeringen vil iverksette tiltak for å gjøre det enklere å være delvis i arbeid i perioder med psykisk sykdom, og på den måten unngå varig uførhet. Det skal foretas en full gjennomgang av NAV, med sikte på å avbyråkratisere etaten for brukerne, for å hjelpe flere fra trygd til arbeid.

(((tekst fortsetter under video)))


Høyres løsninger:

 • Gjøre det enklere å etablere lokalt avtalte turnusordninger og andre fleksible arbeidstidsordninger basert på lokale behov
 • Myke opp reglene for arbeidstid, men sikre klare og forsvarlige grenser. Reglene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid skal gjøres mer fleksible og sikre en god balanse mellom arbeid og fritid
 • Gjeninnføre Arbeidstilsynets adgang til å gi generelle unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser når partene er enige lokalt
 • Beholde fast ansettelse som hovedregel i arbeidslivet
 • Arbeide for å redusere omfanget av ufrivillig deltid
 • Myke opp reglene for søndags-, helligdags- og nattarbeid
 • Utvide bruk av åremål i ledende stillinger
 • Utvide adgangen til bruk av midlertidige ansettelser
 • Beholde fagforeningsfradraget på dagens nivå
 • Styrke Arbeidstilsynets og Petroleumstilsynets kapasitet og styrke arbeidet mot uakseptable arbeidsvilkår, i samarbeid med arbeidsgiverne og arbeidstakerne
 • Stimulere til utradisjonelle yrkesvalg for å redusere kjønnsdelingen i arbeidslivet
 • Bestillerkompetansen i offentlig sektor må styrkes, for å sikre kvalitet og hindre uverdige arbeidsforhold


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: