Inkluderende arbeidsliv

Det er for mange som står utenfor arbeidslivet. Vi vil sikre en ny sjanse for de som kan jobbe og en trygg inntekt for de som ikke kan.

Arbeid gir livskvalitet

I Norge står mange hundre tusen nordmenn i arbeidsfør alder helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Dette er først og fremst en utfordring for den enkelte. Arbeid og livskvalitet henger sammen. Arbeid skaper fellesskap, deltakelse og inkludering. 
Det er mange grunner til at folk står utenfor eller aldri kommer inn i arbeidslivet. Det kan skyldes fysisk eller psykisk sykdom, manglende ferdigheter, skrive- og leseproblemer, dårlige norskkunnskaper eller utvikling i arbeidsmarkedet.

Muligheter for alle

Høyre ønsker et samfunn med muligheter for alle. En god skole og et åpent og inkluderende arbeidsmarked er de viktigste tiltakene for å få flere i arbeid.

Styrke arbeidslinjen

En styrket arbeidslinje er et svært viktig bidrag i kampen mot utenforskap. Vi må sørge for at alle fullfører skolen med grunnleggende ferdigheter og ruste opp kompetansen til de som har falt i fra.

Nav må styrkes slik at flest mulig skal komme seg inn i arbeidslivet. Samtidig er det viktig å stille strengere krav til resultater og oppfølgning av den enkelte. Vi vil også stille krav om at mottakere av sosialhjelp skal være i aktivitet for å gjøre veien fra arbeidsledig til arbeidstaker kortere.

 

Høyres løsninger:

Styrke arbeidet mot frafall i videregående skole, og tilby flere alternative utdanningsløp om nødvendig.
Sterk satsing på lese- og skriveopplæring for voksne.
Sikre at tiltaksleverandørene til Nav leverer bedre resultater enn i dag slik at flere går fra stønad og over i arbeidslivet. Det innebærer å sette tydeligere krav, belønne gode resultater og styrke kontakten med næringslivet.
Sikre at Nav behandler saker raskere enn i dag. Nav skal gi individuell behandling til dem som trenger bistand.
Sette et klarere skille mellom de som trenger arbeidsformidling og coaching, og de som trenger tiltak.
Stimulere til sosialt entreprenørskap for å løse sosiale utfordringer.
Hjelpe funksjonshemmede inn i arbeidslivet, blant annet med en styrket tilretteleggingsgaranti og en styrket funksjonsassistentordning.
Satse på tilpasset norskundervisning tilrettelagt i bedrift eller i kombinasjon med fagkurs. Introduksjonsordningen må styrkes, og det må stilles klarere krav til deltakelse.
Styrke koblingen mellom kvalifiseringsprogrammet og arbeidslivet.
Samordne kommunale tilbud for å sikre at unge som mottar sosialhjelp kommer raskt over i arbeid, opplæring eller utdanning.
Aktivitetsplikt og tilbud om arbeidstrening for innbyggere som mottar sosialhjelp.