NAV

Høyres mål er et trygt og fleksibelt arbeidsmarked som sikrer lav arbeidsledighet og høy sysselsetting.

Et velfungerende arbeidsmarked er avgjørende for at hver enkelt skal kunne realisere sine drømmer og ambisjoner, og at det skal lønne seg å jobbe.

Noen grupper har utfordringer med å komme seg i arbeid, eller med å holde seg i arbeid over tid. Dette gjelder spesielt funksjonshemmede, innvandrere og unge mennesker uten fullført utdannelse. Psykiske helseutfordringer har blitt en viktig årsak til sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Høyre-Frp-regjeringen vil derfor iverksette tiltak for å gjøre det enklere å være delvis i arbeid i perioder med psykisk sykdom, og på den måten unngå varig uførhet.

NAV-reformens overordnede målsetting er flere i arbeid og færre på trygd. Organiseringen skulle tilpasses brukernes behov, samt at man skulle forme en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. NAV skulle bli enklere for brukerne å forholde seg til.

NAV har stått overfor en rekke utfordringer de siste årene, og målsettingene er fremdeles ikke innfridd. Mye har blitt bedre, men det er fortsatt utfordringer som gjenstår. Det gjelder også utbetalinger av rett ytelse til rett tid, men særlig når det gjelder formidling til arbeid.

Denne regjeringen har nedsatt et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av NAV, med sikte på å avbyråkratisere etaten for brukerne, for å hjelpe flere fra trygd til arbeid. Dette utvalget har levert en sluttrapport som regjeringen har fulgt opp med sikte på å forbedre tjenestene Nav leverer til sine brukere. Blant de sentrale virkemidlene er å bruke ressurser mer effektivt, mindre detaljstyring og mer digitalisering av kommunikasjon og saksbehandling.

Høyres løsninger:

 • Sikre at tiltaksleverandørene til NAV leverer bedre resultater enn i dag, gjennom å stille tydelige krav. Flere må gå fra stønad og over i arbeidslivet. Kravene til etaten må bli tydeligere, gode resultater må belønnes og kontakten med næringslivet styrkes. Høyre vil at flere enn i dag skal få bidra til å få folk fra stønad til arbeid.
 • Det å stille krav er det samme som å vise respekt. Derfor vil vi øke bruken av aktivitetskrav i velferdsordningene, fordi passivitet over tid reduserer sjansen for å komme tilbake til arbeidslivet.
 • Alle gode krefter må tas i bruk for å gi flere som har falt utenfor arbeidslivet en ny sjanse til å stå i arbeid. Dette kan blant annet gjøres ved å la profesjonelle private eller ideelle arbeidsformidlere bidra til å få flere i arbeid på no cure-no pay basis.
 • IKT-moderniseringen i Arbeids- og velferdsetaten er helt nødvendig for at NAV-reformen skal nå sine overordnede mål, ikke minst for å sikre brukerne bedre tjenester.
 • Sikre at NAV behandler saker raskere enn i dag. NAV skal gi individuell behandling til dem som trenger bistand.
 • Lette prosessen med arbeidsinnvandring gjennom å etablere felles servicesentre mellom Politiet, UDI, Nav og Skatteetaten.
 • Innføre enklere målstyringsverktøy som i større grad måler resultater og i mindre grad måler prosess.
 • Næringsliv og arbeidsgivere bør oppfordres til å være med på å ta samfunnsansvar ved å ansette flere folk med hull i CVen.
 • Brukerinvolvering i NAV må styrkes, blant annet gjennom økt bruk av aktivitetsplaner i NAV.
 • Utdanningene NAV rekrutterer fra, bør ha større grad av arbeidsmarkedskompetanse.
 • NAV må kunne sette ut formidlingsoppdrag til profesjonelle private og ideelle aktører.