NAV

Høyres mål er et trygt og fleksibelt arbeidsmarked som sikrer lav arbeidsledighet og høy sysselsetting.

Arbeid er grunnlaget for vår felles velferd. Det er vi som i fellesskap skaper verdiene vi bruker og fordeler. Høyre vil styrke arbeidslinjen og sikre at de som kan jobbe, får jobbe, og øke respekten for alle typer arbeid. En jobb er den sikreste veien ut av fattigdom. Vi må senke terskelen inn i arbeidslivet slik at flere får en ny sjanse.

Velferdssystemet vårt er i dag altfor sentralstyrt og uoversiktlig. Mange av støtteordningene våre risikerer å holde mennesker utenfor arbeidslivet i stedet for å hjelpe dem inn. Høyre vil ha en velferdsreform for å forenkle stønadssystemet og styrke arbeidslinjen.

Samtidig må vi sikre at mennesker som trenger hjelp, faktisk får det. Velferdssystemet vårt må bli bedre til å hjelpe dem som trenger det aller mest. Ingen skal tape på å kombinere jobb og trygd.

Noen grupper har utfordringer med å komme seg i arbeid, eller med å holde seg i arbeid over tid. Dette gjelder spesielt funksjonshemmede, innvandrere og unge mennesker uten fullført utdannelse. Psykiske helseutfordringer har blitt en viktig årsak til sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Det skal være mer lokal frihet til å velge tiltak basert på individuelle behov. Rett til tjenester og ytelser skal være like uansett hvilket NAV-kontor brukeren tilhører. Økt myndighet, mindre standardisering og økt grad av skjønnsutøvelse i NAV-kontorene vil imidlertid kunne gi forskjeller mellom NAV-kontorene i hvordan tjenestene gis.

Mer myndighet lokalt stiller derfor økte krav til en profesjonell veilederrolle, systematisk utveksling av god praksis og aksept for ulike lokale løsninger. I tillegg er et viktig virkemiddel å bruke ressurser mer effektivt, mindre detaljstyring og mer digitalisering av kommunikasjon og saksbehandling.

Høyres løsninger:

 • Sikre at tiltaksleverandørene til NAV leverer bedre resultater enn i dag, gjennom å stille tydelige krav. Flere må gå fra stønad og over i arbeidslivet. Kravene til etaten må bli tydeligere, gode resultater må belønnes og kontakten med næringslivet styrkes. Høyre vil at flere enn i dag skal få bidra til å få folk fra stønad til arbeid.
 • Det å stille krav er det samme som å vise respekt. Derfor vil vi øke bruken av aktivitetskrav i velferdsordningene, fordi passivitet over tid reduserer sjansen for å komme tilbake til arbeidslivet.
 • Alle gode krefter må tas i bruk for å gi flere som har falt utenfor arbeidslivet en ny sjanse til å stå i arbeid. Dette kan blant annet gjøres ved å la profesjonelle private eller ideelle arbeidsformidlere bidra til å få flere i arbeid på no cure-no pay basis.
 • IKT-moderniseringen i Arbeids- og velferdsetaten er helt nødvendig for at NAV-reformen skal nå sine overordnede mål, ikke minst for å sikre brukerne bedre tjenester.
 • Sikre at NAV behandler saker raskere enn i dag. NAV skal gi individuell behandling til dem som trenger bistand.
 • Lette prosessen med arbeidsinnvandring gjennom å etablere felles servicesentre mellom Politiet, UDI, Nav og Skatteetaten.
 • Innføre enklere målstyringsverktøy som i større grad måler resultater og i mindre grad måler prosess.
 • Næringsliv og arbeidsgivere bør oppfordres til å være med på å ta samfunnsansvar ved å ansette flere folk med hull i CVen.
 • Brukerinvolvering i NAV må styrkes, blant annet gjennom økt bruk av aktivitetsplaner i NAV.
 • Utdanningene NAV rekrutterer fra, bør ha større grad av arbeidsmarkedskompetanse.
 • NAV må kunne sette ut formidlingsoppdrag til profesjonelle private og ideelle aktører.