Trygd og sykelønn

Høyre ønsker gode og anstendige ordninger for å sikre inntektene for alle som er for syke til å jobbe. Samtidig må vi legge til rette for at man skal kunne jobbe i den grad helsen tillater det.

En betydelig andel av Norges yrkesaktive befolkning står i dag utenfor arbeidslivet og er på helserelaterte ytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Vi kan alle bli syke, og noen opplever også å bli så syke at de ikke kan jobbe i det hele tatt. De skal ha uføretrygd, og skal ikke skamme seg over det.

Samtidig vet vi at mange som blir uføretrygdet, kunne vært i arbeid dersom de hadde fått litt tilrettelegging eller annen hjelp til riktig tid. Høyre vil derfor styrke ordninger som hjelper sårbare grupper med overgangen til arbeidslivet. Vi vil også styrke ordningene med midlertidige og permanente lønnstilskudd, utvide forsøkene med arbeidstrening i arbeidslivet og korte ned ventetidene mellom tiltak.

Vi vet at mange som er på trygd, ønsker å jobbe i den grad de kan. Derfor har Høyre vært med på et bredt forlik om uføretrygden, som ble innført i januar 2015. I det nye systemet vil man fritt kunne kombinere trygd og arbeid i et sømløst system. Høyre er garantist for at denne reformen gjennomføres på en hensiktsmessig måte.

Det er godt dokumentert at personer med lave inntekter tjener lite på å være i jobb sammenlignet med om de hadde gått på trygd. Dette kan på sikt undergrave legitimiteten til velferdsordningene våre. Høyre er en garantist for arbeidslinjen: Det skal lønne seg å jobbe. Vi vil derfor øke bunnfradraget og senke skatten, særlig for lave og middels inntekter.

Høyre mener at alle som er friske og kan jobbe heller enn å motta støtte fra det offentlige, skal få muligheten til å jobbe. Vi vil derfor innføre rett og plikt til aktivitet for friske sosialhjelpsklienter.

Høyres løsninger:

 • Sikre alle som er for syke til å jobbe, en anstendig og trygg inntekt.
 • Øke innsatsen for å få flere funksjonshemmede inn i arbeidslivet, blant annet gjennom ordningene med funksjonsassistanse og jobbreiser.
 • Sikre at flere kan komme raskere tilbake til jobb gjennom en forbedret «Raskere tilbake»-ordning.
 • Øke satsingen på lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter, i samspill med attføringsbedrifter som tilbyr arbeidsmarkedstrening.
 • Videreføre dagens sykelønnsordning.
 • Sikre at man skal kunne kombinere trygd og arbeid.
 • Senke skatten på lave og middels inntekter for å sikre at det blir mer lønnsomt å jobbe.
 • Stramme inn kravene til aktivitet i sosialhjelpsordningen.
 • Innføre en rett og plikt til aktivitet for mottakere av sosialhjelp. Unge bør prioriteres i første omgang. Sosialhjelp skal ikke være en passiv ytelse.
 • Legge til rette for at seniorer kan stå lengre i arbeidslivet.
 • Innføre en ordning med normerte sykemeldinger. Normene skal utarbeides på faglig grunnlag og kunne avvikes ved behov.
 • Innføre som hovedregel at ingen skal kunne sykemeldes i mer enn seks måneder av fastlegen sin.
 • Utrede et system med arbeid for trygd/sosiale ytelser for unge som står i fare for å falle ut av arbeidslivet.