Biodrivstoff

Økt bruk av biodrivstoff bidrar til å skape en bærekraftig og lønnsom grønn vekst.
Biodrivstoff er drivstoff fullt eller delvis basert på biologisk masse. Økt bruk av biodrivstoff bidrar til å redusere klimautslipp. Selv om andelen av biodrivstoff skal opp, jobber Høyre for at den totale mengden drivstoff skal ned. Høyre ønsker at mest mulig skal være produsert fra råstoff som ikke er forbundet med risiko for indirekte arealbrukseffekter (ILUC). Såkalt avansert biodrivstoff.

Norge har tilgang til store biomasseressurser og et godt utgangspunkt for å ta en betydelig rolle innen deler av bionæringene og utvikle næringspotensialet. Bedre ressursutnyttelse og energieffektivisering bidrar til betydelige utslippsreduksjoner, samtidig som det er mer lønnsomt. Å utnytte ressursene bedre kan gi store gevinster for miljøet, økonomien og samfunnet.
 

Høyres løsninger:

  • Stimulere til produksjon av biodrivstoff i Norge
  • Videre opptrapping av biodrivstoff i veitransporten til 40 prosent i 2030
  • Øke omsetningspåbudet for bærekraftig biodrivstoff i flydrivstoff og legge til rette for andre miljøvennlige alternativer når teknologien er tilgjengelig, for å redusere klimagassutslippene fra flytransporten
  • Legge til rette for storskalaproduksjon av avansert biodrivstoff, blant annet gjennom å øke omsetningskravet