Friluftsliv

Høyre vil bevare allemannsretten til fri ferdsel i utmark og sikre adgangen til naturområdene.

Norge er heldig stilt med en variert, frodig og ren natur. Nordmenn har sterke friluftstradisjoner med utgangspunkt i allemannsretten til fri ferdsel i utmark. Høyres mål er å overlate naturen i minst like god stand til neste generasjon.

Friliftsliv

Friluftsliv er en sentral del av norsk kultur, med stor betydning for trivsel og helse, stedtilhørighet, bosetting og næring. Gjennom friluftsliv skapes forståelse for sammenheng mellom mennesket og naturen, og dermed for de store miljøutfordringene.

Staten har sikret store områder langs kysten og langs vassdrag til friluftsformål, blant annet gjennom byggeforbudet i strandsonen. For å øke tilgangen på friluftsområder må staten både kjøpe eiendommer og legge ut egnede statseide områder til friluftsformål. Kystområder som tidligere var disponert til forsvarsformål er spesielt aktuelle.

Høyre er opptatt av behovet for forsvarlig drift og skjøtsel av de offentlig eide friluftsområdene, og at dette må skje i et nært samarbeid med de aktuelle friluftsorganisasjonene.

 

Fritidskjøring med snøscooter

Friluftsliv er viktig for trivsel og helse. Det er en sentral del av norsk kultur, og har stor betydning for stedtilhørighet, bosetting og næring. Gjennom friluftsliv skapes forståelse for sammenheng mellom mennesket og naturen, og dermed for de store miljøutfordringene.

Høyre mener kommunene skal ha frihet til å regulere motorferdsel i utmark slik at regelverket i størst mulig grad kan tilpasses lokale forhold. Stortinget vedtok i 2015 derfor endringer som gjør at kommunene selv får myndighet til å legge til rette for fritidskjøring med snøscooter etter strenge krav som ivaretar hensyn til natur og miljø. For kjøring på islagt vann i Nord-Troms og Finnmark gjelder egne regler. Grunneiere må alltid samtykke til at det anlegges løyper på sin eiendom.

Høyres løsninger:

  • Sikre vern av et representativt utvalg av norsk natur og marine områder. Områder som sikres for allmennheten, må forvaltes slik at det legges til rette for friluftsliv og annen bærekraftig bruk
  • Bevare allemannsretten til fri ferdsel i utmark
  • Legge til rette for at flere deltar i friluftslivsaktiviteter, i samarbeid med frivillige organisasjoner, idrettslag og andre relevante aktører.
  • Følge opp stortingsmeldingen om friluftsliv - natur som kilde til helse og livskvalitet