Grønt bymiljø

Bærekraftig utvikling av byene og byregionene er avgjørende for at vi skal kunne løse de globale klimautfordringene og de lokale miljøutfordringene.

Klima- og miljøutfordringene krever internasjonal, nasjonal og lokal innsats. Stadig flere ønsker å bo og leve i byene våre og det er der befolkningsøkningen er størst. For at vi skal klare å redusere klimagassutslippene og ha ren og frisk luft i byene våre er det viktig med en miljøpolitikk som sikrer en bærekraftig utvikling i storbyene.

Høyre mener vi må planlegge byer og lokalsamfunn slik at transportbehovene reduseres. Det betyr at bygging av nye boliger og næringsbygg bør skje langs eksisterende transportkorridorer og ved trafikknutepunkter.

Transport

Transport er den klart største kilden til utslipp av både klimagasser og lokal forurensing i byene. For å få ned utslippene er det viktig med arealplanlegging, en effektiv kollektivtrafikk og tiltak som reduserer unødvendig bilkjøring.

Høyres mål er at all vekst i persontrafikken i de store byene skal tas med kollektiv, gange og sykkel. Det krever god arealplanlegging og økt satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, slik at transportveksten kan fordeles mellom de tre miljøvennlige transportformene. Det er også avgjørende for å unngå kø, unngå at veier legger beslag på verdifullt areal og for å skape trivelige lokalsamfunn.

Godt samarbeid

En miljøvennlig byutvikling krever godt samarbeid mellom det offentlige, næringsliv og grunneiere. Kommuner og fylkeskommuner har stor markedsmakt som innkjøpere og bør alltid stille strenge miljøkrav i sine anbud.

Høyres løsninger:

  • Etablere kollektivknutepunkter og gode kollektivløsninger i og rundt byene.Bygge ut kollektivtilbudet. Det forutsettes at staten dekker 50 pst. av investeringskostnadene ved store kollektivtransportløsninger i de største byområdene
  • Stimulere til mindre bilbruk, mer samkjøring og bildelingsordninger for å gi rom til flere bilfrie gater for gående, syklister, kulturliv og handel.
  • Videreutvikle byområder ved å styrke bysentrene slik at vi får mer gateliv, kultur og flere arbeidsplasser i kjernen av byene, som vil redusere transportbehov og klimagassutslipp.
  • At staten finansierer minst 50 prosent av alle store kollektivutbygginger i og rundt de største byene og videreutvikler gode byvekstavtaler som stimulerer kollektiv- og sykkeltiltak.
  • At det ved statlig medfinansiering av større kollektivsatsinger må settes krav til fortetting ved kollektivknutepunkter og stasjonsnære områder.
  • Legge til rette for utbygging av infrastruktur til lav- og nullutslippsteknologi for kjøretøyer, ferger og skip i samarbeid med private aktører.