Grønt bymiljø

Bærekraftig utvikling av byene og byregionene er avgjørende for at vi skal kunne løse de globale klimautfordringene og de lokale miljøutfordringene.

Klima- og miljøutfordringene krever internasjonal, nasjonal og lokal innsats. Stadig flere ønsker å bo og leve i byene våre og det er der befolkningsøkningen er størst. For at vi skal klare å redusere klimagassutslippene og ha ren og frisk luft i byene våre er det viktig med en miljøpolitikk som sikrer en bærekraftig utvikling i storbyene.

Transport er den klart største kilden til utslipp av både klimagasser og lokal forurensing i byene. For å få ned utslippene er det viktig med arealplanlegging, en effektiv kollektivtrafikk og tiltak som reduserer unødvendig bilkjøring. Høyres mål er at all vekst i persontrafikken i de store byene skal tas med kollektiv, gange og sykkel. Kommunene har et stort ansvar for en bærekraftig utvikling, men staten må bidra med finansiering av større kollektivsatsinger i de store byene.

En miljøvennlig byutvikling krever godt samarbeid mellom det offentlige, næringsliv og grunneiere. Kommuner og fylkeskommuner har stor markedsmakt som innkjøpere og bør alltid stille strenge miljøkrav i sine anbud.

Høyres løsninger:

 • Bygge ut kollektivtilbudet. Det forutsettes at staten dekker 50 pst. av investeringskostnadene ved store kollektivtransportløsninger i de største byområdene.
 • Legge til rette for p-plasser for sykler og biler fra godkjente bildelingsordninger i forbindelse med nye boligprosjekter.
 • Innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av alle nye tjenestebiler. Unntak er der teknologien ikke er tilgjengelig for formålet.
 • Legge til grunn lav- eller nullutslippsstandard ved innkjøp av nye busser og rutebåter. Det forutsettes at staten viderefører avgiftsfritak for miljøvennlig drivstoff til 2020.
 • Stille krav om null- eller lavutslippsstandard for alle nye drosjer fra 2015.
 • Arbeide for at kollektivselskapene samordner billettsystemene slik at passasjerene kan få en enklere reise.
 • Miljøsertifisere alle kommunale og fylkeskommunale virksomheter innen 2019.
 • Legge til grunn passivhusstandard for alle nye kommunale og fylkeskommunale bygg fra 2015 og nær nullenergistandard fra 2020. Samarbeide med byggenæringen og staten om kompetansehevende tiltak i forbindelse med innføringen av TEK15 og passivhusstandard.
 • Fase ut fossilt brensel i offentlige fjernvarmeanlegg innen 2018. Fase ut fyring med fossil olje til oppvarming i eide og leide kommunale og fylkeskommunale bygg innen 2018.
 • Sørge for at det blir etablert flere ladestasjoner for elbiler i og rundt byene. Det forutsettes at Transnova bidrar til et Nasjonalt løft for hurtigladere ved sentrale knutepunkt.
 • Legge til rette for økt bruk av sykkel som transportmiddel. Dette gjøres gjennom å sikre et helhetlig sykkelveinett med vinterbrøyting, innføre en belønningsordning for gang- og sykkelveier, la foreldrene selv avgjøre når barnet kan benytte sykkel til skolen, vurdere å innføre egne sykkelseksjoner på alle regiontog, innføre bysykkelordning i alle byer der det er befolkningsgrunnlag for dette, legge til rette for sykkelparkeringer på skoler og prioritere utbygging av sykkelveinett i tilknytning til skolevei.
 • Innfartsparkering tilknyttet kollektivknutepunkt gjøres til en del av bymiljøavtalene.
 • Føre en miljø- og klimavennlig arealpolitikk.
 • Sikre at bolig- og næringsutvikling i kommunene skjer i tilknytning til kollektivknutepunkt og kollektivårer.
 • Bevare parker og friområder i byene og skjerme disse mot utbygging og tilrettelegge slik at byenes grønne og blå lunger er tilgjengelige for alle.
 • Legge til rette for bruk av klimavennlige hurtigbåter der dette kan avlaste veinettet, spesielt i pressområder.