Klimavennlige bygg

Høyre vil fase ut all bruk av fossil energi i byggsektoren og i fjernvarmesektoren innen 2020.

Høyre mener en del av løsningen på klimautfordringene er å bygge og rehabilitere bygninger slik at de får et redusert energibehov. Morgendagens bygg må planlegges med løsninger som minimaliserer energibehovet.

Høyre vil stimulere flere utbyggere til å velge lavenergihus og nullenergi, som er langt mer energieffektive løsninger enn i dagens boliger.

Høyres løsninger:

  • Fase ut all fossil energi i bygg- og fjernvarmesektoren innen 2020.
  • Utvikle standarder for miljø- og klimasertifisering av ulike løsninger i byggsektoren.
  • Videreføre satsing på ENØK-tiltak i husholdningene og i næringslivet.
  • Legge til rette for utvikling av bygg med «nesten nullenergi»-standard eller «plusshus»-standard.
  • Prioritere forskningsmidler til utvikling av miljøvennlige bygg, blant annet gjennom økt bruk av trematerialer og treprodukter