Kraftnett

Høyre vil sørge for at kraftnettet sikrer et fungerende kraftmarked og gir stabil strømforsyning over hele landet.
Et godt utbygd nett for distribusjon av strøm er kritisk samfunnsinfrastruktur og grunnleggende for vårt levesett. Stabil og pålitelig strømforsyning er avgjørende for innbyggere og næringsliv. Høyre vil i årene som kommer arbeide for at strømnettet vedlikeholdes og oppgraderes slik at kapasiteten i nettet økes og det blir plass til ny fornybar kraftutbygging og mer industri.

Dagens nettinvesteringer finansieres dels av husholdningene, dels av industrien og dels av energiprodusentene etter en nærmere angitt kostnadsfordeling. De planlagte investeringene kan medføre opp mot en dobling av sentralnettstariffen for kundene. Dette vil utgjøre store summer for både produsenter og forbrukere, og vil særlig for store kunder kunne være en økonomisk utfordring.

Med så store investeringer er det viktig med en streng kostnadskontroll og at utbyggingen skjer på en effektiv måte i henhold til budsjett og tidsbruk. Kraftnettet er et monopol der alle kostnadene dekkes av kundene. Samtidig er det sentral infrastruktur som hele samfunnet er avhengig av. Dette understreker behovet for at investeringene gjennomføres på en optimal måte.

AMS og «smarte nett» gir oss store mulighet til å ta ut et stort potensial for energieffektivisering. Det vil dessuten gi oss laststyring som ved å avlaste nettet i flaskehalssituasjoner kan bidra til reduserte behov for nettinvesteringer. I tillegg kan «smarte nett» gjøre at nettet kan benyttes til utvidede tjenester innen blant annet velferdsteknologi.

Samtidig er utrullingen av AMS til alle nettkunder en stor og omfattende investering som ytterligere vil belaste nettleien til brukerne. Det er derfor viktig at dette skjer så kostnadseffektivt som mulig og med den best tilgjengelige teknologi.
Før sommeren 2014 la Reiten-utvalget frem rapporten «Et bedre organisert strømnett». Utvalget kommer i dette arbeidet med en rekke forslag til hvordan strømnettet bør og kan omorganiseres for å møte fremtidens utfordringer. Regjeringen fremmet i januar 2016 en lovendring for Stortinget som følger opp anbefalingene i Reiten-utvalget i Prop. 35 L (2015-2016) om skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet. Som en del av dette arbeidet ønsker Høyre å bygge kraftkabler til Finnmark.

Høyres løsninger:

Sørge for at kraftnettet sikrer et fungerende kraftmarked og gir stabil strømforsyning over hele landet
AMS og «smarte nett» gir oss store mulighet til å ta ut et stort potensial for energieffektivisering
Bygge kraftkabler til Finnmark for å dekke landsdelens nåværende og fremtidige kraftbehov