Kraftnett

Høyre vil sørge for at kraftnettet sikrer et fungerende kraftmarked og gir stabil strømforsyning over hele landet.


Et godt utbygd nett for distribusjon av strøm er kritisk samfunnsinfrastruktur og grunnleggende for vårt levesett. Stabil og pålitelig strømforsyning er avgjørende for innbyggere og næringsliv. Høyre vil i årene som kommer arbeide for at strømnettet vedlikeholdes og oppgraderes slik at kapasiteten i nettet økes og det blir plass til ny fornybar kraftutbygging og mer industri.

Dagens nettinvesteringer finansieres dels av husholdningene, dels av industrien og dels av energiprodusentene etter en nærmere angitt kostnadsfordeling. De planlagte investeringene kan medføre opp mot en dobling av sentralnettstariffen for kundene. Dette vil utgjøre store summer for både produsenter og forbrukere, og vil særlig for store kunder kunne være en økonomisk utfordring.

Med så store investeringer er det viktig med en streng kostnadskontroll og at utbyggingen skjer på en effektiv måte i henhold til budsjett og tidsbruk. Kraftnettet er et monopol der alle kostnadene dekkes av kundene. Samtidig er det sentral infrastruktur som hele samfunnet er avhengig av. Dette understreker behovet for at investeringene gjennomføres på en optimal måte.

AMS og «smarte nett» gir oss store mulighet til å ta ut et stort potensial for energieffektivisering. Det vil dessuten gi oss laststyring som ved å avlaste nettet i flaskehalssituasjoner kan bidra til reduserte behov for nettinvesteringer. I tillegg kan «smarte nett» gjøre at nettet kan benyttes til utvidede tjenester innen blant annet velferdsteknologi. Samtidig er utrullingen av AMS til alle nettkunder en stor og omfattende investering som ytterligere vil belaste nettleien til brukerne. Det er derfor viktig at dette skjer så kostnadseffektivt som mulig og med den best tilgjengelige teknologi.

Før sommeren 2014 la Reiten-utvalget frem rapporten «Et bedre organisert strømnett». Utvalget kommer i dette arbeidet med en rekke forslag til hvordan strømnettet bør og kan omorganiseres for å møte fremtidens utfordringer. Regjeringen fremmet i januar 2016 en lovendring for Stortinget som følger opp anbefalingene i Reiten-utvalget.


Høyres løsninger:

  • Økt norsk produksjon av elektrisk kraft bør forsyne Europa med ren fornybar energi fremfor at kraften blir ”låst inne” i Norden. Norsk vannkraft er verdifull for å balansere den store utbyggingen av vindkraft i andre europeiske land ved at den er regulerbar, og kan forsyne land i det øvrige Europa når det ikke blåser. Samtidig kan termisk kraft ellers i Europa dekke norsk behov for kraft i tørrår
  • Arbeide for å effektivisere og forkorte konsesjonsbehandlingen av kraft- og kraftnettutbygging for å sikre økt forutsigbarhet for kraftutbyggeres nettilgang innen utgangen av 2020
  • I lys av de planlagte investeringene i sentralnettet mener Høyre at det er grunn til å se nærmere på kostnadsfordelingen mellom husholdninger, industri og kraftprodusenter
  • AMS og «smarte nett» gir oss store mulighet til å ta ut et stort potensial for energieffektivisering. Det vil dessuten gi oss laststyring som ved å avlaste nettet i flaskehalssituasjoner kan bidra til reduserte behov for nettinvesteringer
  • Behovet for en kraftig utbygging og oppgradering av dagens strømnett også på regionalt og lokalt nivå, samt de store mulighetene nye teknologiske løsninger kan gi oss når det gjelder bruken av nettet, gjør det viktigere å sette både kunde og forsyningssikkerhet i sentrum. Høyre mener at dette skjer best gjennom færre og større nettselskaper


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: