Kraftproduksjon

Høyre vil ha en sikker kraftforsyning til akseptable priser. 

Norge har rike energiressurser og har på flere områder utviklet en ledende kompetanse i å utnytte disse ressursene. Høyre vil utnytte potensialet vi har fra våre fornybare energiressurser til økt verdiskaping.

Norsk kraftforsyning er i dag nesten 100 prosent basert på fornybar vannkraft. Det er fortsatt et betydelig potensial for økt produksjon av elektrisk kraft basert på fornybare energikilder i Norge de neste tiårene. Energisektoren krever lang tidshorisont fordi det tar tid å etablere nye produksjonsteknologier.

Vi kan bygge ut mer vannkraft, både mikro-, mini- og småkraftverk, opprustning og utvidelser av eksisterende vannkraftverk og nye utbygginger av konvensjonell vannkraft utenfor verneplanene. I tillegg kommer potensial for kraftproduksjon basert på bioenergiressurser.

En satsing på økt utbygging av vannkraft i form av opprustning- og utvidelsesprosjekter gir nye muligheter for leverandørindustrien og stort potensial for mange grønne industriarbeidsplasser. Modernisering og oppgradering av eksisterende kraftverk kan gi opp mot 10 prosent økning i effekt uten naturinngrep. Slik oppgradering er motivert ut fra økt virkningsgrad og endret kjøremønster. Det er derfor viktig med rammebetingelser som vil utløse moderniseringspotensialet.

Elsertifikatmarkedet gir viktige økonomiske insitamenter, men har også begrensninger, blant annet ved at utbedring av kraftverk på grunn av elde og slitasje anses som vedlikehold og gir ikke rett til sertifikater. Det er også en betydelig markedsrisiko knyttet til fremtidig sertifikatpris.

Høyre vil også prioritere andre fornybare energiformer. Herunder vindkraft. Klimautfordringene gjør at verden etterspør nye former for fornybar energi – og Norge har teknologi, kapital og kompetanse til å bidra. Derfor har vi satt oss et mål om å øke produksjonen av fornybar energi.

Høyres løsninger:

  • Legge bedre til rette for småskala vannkraftutbygginger. Høyre-FrP-regjeringen vil heve innslagspunktet for grunnrenteskatt fra dagens 5 Mwa til 10 Mwa. Regjeringen vil videre forenkle saksbehandlingen for små kraftverk ved å delegere konsesjonsbehandlingen for mini- og mikrokraftverk til den enkelte kommune. Dette er allerede foreslått og forventes gjennomført i løpet av 2015
  • Åpne for bedre utnyttelse av våre vannkraftressurser gjennom mer forskning på effektiv produksjon og å overlate konsesjonsvedtak om mini- og mikrokraftverk til lokale myndigheter
  • Heve konsesjonsgrensen for vannkraftverk fra 4.000 naturhestekrefter til 10.000 naturhestekrefter
  • Opprustning og utvidelser av eksisterende vannkraftverk
  • Viktig tiltak for å nå fornybarmålene er forskning og utvikling. Investering i et fullskala forskningsprosjekt på pumpekraft kan være ett tiltak for økt satsing på opprustning og utvidelser av eksisterende kraftverk