Kulturminnevern

Høyre mener at vern av fornminner og kulturminner er avgjørende for å forstå norsk kulturarv og historie.

Vern gjennom bruk og verdiskaping er temaer på den politiske dagsorden som stadig blir viktigere. Fredede bygninger er en viktig del av landets kulturarv.

Nærmere 5.850 bygninger i Norge er fredet etter kulturminneloven. Et flertall av kulturminnene er i privat eie. Mange private gjør en stor innsats for å ta vare på fredede bygninger og andre kulturminner.

Et fredningsvedtak kan alene ikke sikre fremtiden for et kulturminne. Verneoppgaven er basert på betydelig engasjement og økonomisk innsats fra eierne gjennom et ansvar og en lovfestet plikt til vedlikehold av fredet anlegg. Mange eiere klarer ikke denne store oppgaven alene. Fredede bygninger er pålagt en rekke krav og begrensninger som gjør vedlikehold av disse bygningene særlig kostbart.

Vern av historiske minnesmerker og kulturområder og ivaretakelse av gamle håndverksfag, folkemusikk og folkedans er viktig for å forstå norsk kultur og historie. Høyre mener nasjonale institusjoner, museer og biblioteker står i en særstilling som forvalter av kulturarven. Samtidig spiller også de lokale og regionale institusjonene en viktig rolle.

Det er opprettet et kulturminnefond som skal videreføre samarbeidet med Riksantikvaren når det gjelder bevaringsprogrammet for fredede kulturmiljøer, og utvikle metoder for verdiskaping med grunnlag i kulturminner og kulturmiljøer. Det kommer i tillegg til de ordinære bevilgningene til kulturminneformål.

Målet med Norsk kulturminnefond er at det skal legge til rette for økt samspill mellom offentlige og private midler til vern og utvikling av fredede og bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer, og stimulere til økt verneinnsats fra eiere og næringsliv.

Høyre mener at norsk natur kombinert med et variert kulturliv, en rik landbruks- og matkultur og mangfoldet av kulturminner og unike verdensarvområder gir et godt grunnlag for å styrke norsk reiselivsnæring.

Høyres løsninger:

  • Gi eierne av fredede bygninger bedre muligheter til å ta vare på og vedlikeholde disse bygningene
  • Restaureringsutgifter man har ved å ta vare på vår felles kulturarv må gis skattemessige fradragsmuligheter. Høyre ønsker å innføre regnskapsligning for eiere av private vernede bygninger, slik at det blir mulig å trekke fra kostnader knyttet til restaurering av fredede bygninger på skatten
  • At det ikke skal være adgang for kommunene til å kreve eiendomsskatt på fredete bygninger og at eiere som får bruksverdien av sin eiendom redusert som følge av fredning, skal få økonomisk erstatning
  • Det offentlige skal påta seg en større andel av kostnadene når det stilles krav om utgravninger og undersøkelser
  • Nasjonale institusjoner, museer og biblioteker står i en særstilling som forvalter av kulturarven. Samtidig spiller også de lokale og regionale institusjonene en viktig rolle
  • Understreke betydningen av å følge opp ambisjonen om at alle fredete bygninger skal ha et akseptabelt vedlikeholdsnivå innen 2020 med tilstrekkelige ressurser
  • At målet med Norsk kulturminnefond er at det skal legge til rette for økt samspill mellom offentlige og private midler til vern og utvikling av fredede og bevaringsverdige kulturminner og kulturmiljøer. Midlene fra fondet skal komme i tillegg til de ordinære bevilgningene til kulturminneformål, og at dette vil stimulere til økt innsats for kulturminnevern fra private, men også fra næringslivet