LoVe - Lofoten og Vesterålen

Ja til kunnskap - konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Høyre vil konsekvensutrede mulighetene for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Regjeringens samarbeidsavtale med Venstre og KrF slår imidlertid fast at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutredes i perioden 2013-2017, og ikke iverksettes petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene.

Erfaringene fra utviklingen av norsk sokkel og fra petroleumsnæringen i andre land tilsier at det er ved tildeling av nytt areal at nye store funn gjøres, og at det hovedsakelig er gjennom nye store prosjekter at verdiskapingen maksimeres og banebrytende teknologi utvikles, både i oljeselskaper og i leverandørindustrien. Tilgang på areal er nødvendig for avklaring av ressurspotensialet. Høyre vil derfor holde et forutsigbart og høyt tempo når det gjelder å åpne nye områder for petroleumsaktivitet.

Av områdene på norsk kontinentalsokkel som hittil ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet, er det bred enighet om at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er blant de mest lovende. Hvis ikke nye områder av betydning åpnes de nærmeste årene er det en fare for at viktige teknologiklynger i Norge vil forvitre, enten ved å bli nedlagt eller ved flytting til andre deler av verden.

Dette kan være teknologiklynger som fokuserer på utfordrende nye feltutviklinger, som for eksempel utbygging på dypt vann, i fjerntliggende områder eller i miljømessig utfordrende områder. Når klyngene først har forvitret, kan det være vanskelig å bygge disse opp igjen. I så fall må teknologien hentes andre steder i verden. I praksis er alle de petroleumsrettede klyngene avhengige av hverandre - og ikke minst av oljeselskapene som krevende sluttkunder.

En sunn norsk leverandørindustri, som også i fremtiden kan konkurrere internasjonalt, krever et aktivitetsnivå med base på norsk sokkel for videre oppbygging av kompetansenivået. Selv om oljen og gassen ikke forsvinner hvis vi lar den bli liggende under havbunnen til kommende generasjoner, så er det godt mulig at kompetansen til å hente den opp, samt markedene for den, kan forsvinne hvis vi lar den bli liggende. Dette er ikke en virksomhet man bare kan slå av og på. Forsvinner viktig kompetanse, er det ikke bare å bygge den opp igjen.

Høyres løsning:

  • Konsekvensutrede hele Nordland VI og VII og Troms II.
  • Sikre en god oljevernberedskap, i samarbeid med private aktører.