LoVe - Lofoten og Vesterålen

Høyre legger til grunn at Norge fortsatt skal være en stor produsent av olje og gass og vil åpne for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

Gjennom 40 år har petroleumsvirksomheten bidratt vesentlig til Norges økonomiske utvikling. Vi vil at olje- og gassektoren skal være en viktig bidragsyter til det norske velferdssamfunnet i flere tiår til.

Det er et mål for Høyre at Norge opprettholder et bærekraftig nivå for petroleumsvirksomheten så lenge som mulig. Det er viktig å unngå forvitring av den teknologiske fagkunnskapen som kreves for en fremtidig utvikling av en gradvis mer moden petroleumsindustri.

Høyre ønsker å åpne for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Regjeringens samarbeidsavtale med Venstre og KrF slår imidlertid fast at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutredes i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017, og ikke iverksettes petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene.Erfaringene fra utviklingen av norsk sokkel og fra petroleumsnæringen i andre land tilsier at det er ved tildeling av nytt areal at nye store funn gjøres, og at det hovedsakelig er gjennom nye store prosjekter at verdiskapingen maksimeres og banebrytende teknologi utvikles, både i oljeselskaper og i leverandørindustrien. Tilgang på areal er nødvendig for avklaring av ressurspotensialet. Høyre vil derfor holde et forutsigbart og høyt tempo når det gjelder å åpne nye områder for petroleumsaktivitet.

Av de områder på norsk kontinentalsokkel som hittil ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet, er det bred enighet om at havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er de mest lovende. Ååpne nye områder er viktig for å bevare og videreutvikle kompetanse.

Hvis ikke nye områder av betydning åpnes de nærmeste årene er det en fare for at viktige teknologiklynger i Norge vil forvitre, enten ved å bli nedlagt eller ved flytting til andre deler av verden. Dette kan være teknologiklynger som fokuserer på utfordrende nye feltutviklinger, som for eksempel utbygging på dypt vann, i fjerntliggende områder eller i miljømessig utfordrende områder. Når klyngene først har forvitret, kan det være vanskelig å bygge disse opp igjen. I så fall må teknologien hentes andre steder i verden. I praksis er alle de petroleumsrettede klyngene avhengige av hverandre - og ikke minst av oljeselskapene som krevende sluttkunder.

En sunn norsk leverandørindustri, som også i fremtiden kan konkurrere internasjonalt, krever et aktivitetsnivå med base på norsk sokkel for videre oppbygging av kompetansenivået. Selv om oljen og gassen ikke forsvinner hvis vi lar den bli liggende under havbunnen til kommende generasjoner, så er det godt mulig at kompetansen til å hente den opp, samt markedene for den, kan forsvinne hvis vi lar den bli liggende. Dette er ikke en virksomhet man bare kan slå av og på. Forsvinner viktig kompetanse, er det ikke bare å bygge den opp igjen.

Høyres løsning:

  • At Norge fortsatt skal være en stor produsent av olje og gass, og derfor åpne for petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Dette vil i henhold til samarbeidsavtalen mellom Høyre og Frp og Venstre og KrF ikke skje inneværende stortingsperiode