Miljø og miljøvern

Vi må etterlate den jorden vi mottok fra våre forfedre i minst like god stand til våre etterkommere når vi en dag forlater den.


For et konservativt parti som Høyre er det moralske og ideologiske utgangspunkt forvalteransvaret. Dette innebærer at summen av materielle goder og intellektuelle ressurser, naturressurser og livsgrunnlag i form av miljø må være minst like god stand som da vi kom til verden. Dette innebærer en avveining mellom ulike hensyn, både kortsiktige og langsiktige.

Et annet utgangspunkt for en konservativ miljøpolitikk er fremtidsoptimismen - troen på mennesket og dets evne til å finne nye løsninger på de utfordringer vi står overfor, enten det gjelder fattigdom, sykdom, klimagassutslipp eller miljøødeleggelser. Høyre er teknologioptimister. Menneskene har alltid løst miljøutfordringene, og produserer stadig mer miljøvennlige og mindre ressurskrevende produkter.

Troen på det frie markedet som det beste verktøy også til å løse miljøutfordringene, er grunnen til at Høyre er optimister på miljøets vegne.

Produksjon og forbruk er viktig for dagens velferd. Bærekraftig produksjon og forbruk er enda mer viktig for å sikre også morgendagens velferd. Vi behøver økonomisk vekst – men den må være bærekraftig.

Nullvekst gjør det umulig å bekjempe fattigdom - den viktigste trusselen mot liv. Men vekst på miljøets bekostning gjør det umulig å bevare den viktigste kilden til liv – vår naturarv.

For å bekjempe fattigdommen, og samtidig bevare våre økosystemer og biologiske mangfold, må vi bruke de muligheter naturen i dag gir oss for økonomisk utvikling på en måte som ikke reduserer de muligheter naturen kan gi oss i morgen. Null vekst bør ikke være et politisk mål, men null utslipp bør definitivt være det.

Nøkkelen til å løse miljøproblemene ligger ikke først og fremst i å produsere mindre – men i å produsere annerledes. Dette har moderne teknologi gjort det mulig å gjøre i industrilandene. Og det gjør den det i økende grad også i utviklingslandene.


Høyres løsninger:

  • Det frie markedet som det beste verktøy også til å løse miljøutfordringene
  • Næringslivet må betale for de miljøkostnader de påfører samfunnet. Hvis en bedrift selger sine varer til en lavere pris enn det koster for bedriften å produsere dem, vil bedriften over tid gå konkurs. Hvis bedriftene ikke betaler de fulle kostnader for bruk av naturressurser og miljø, vil landet over tid gå konkurs
  • Bruke markedet i miljøets tjeneste gjennom å bruke de muligheter for miljøpolitiske korrektiv som ligger i markedsøkonomien. Hovedårsaken til mange av dagens miljøutfordringer, særlig klimautfordringen, er at det er for billig å forurense og for dyrt å være miljøvennlig. Kostnader man påfører andre må gjenspeiles i varens pris. Det må bli dyrere å forurense – og billigere å opptre miljøvennlig
  • Nøkkelen til å løse miljøproblemene ligger ikke først og fremst i å produsere mindre – men i å produsere annerledes. Dette har moderne teknologi gjort det mulig å gjøre i industrilandene
  • Innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av alle nye tjeneste biler, med mindre teknologien ikke er tilgjengelig for formålet
  • Legge til grunn lav- eller nullutslippsstandard ved innkjøp av nye busser og rutebåter. Det forutsettes at staten viderefører avgiftsfritak for miljøvennlig drivstoff til 2020
  • Stille krav om lav- eller nullutslippsstandard for alle nye drosjer fra 2015


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: