Natur og biologisk mangfold

Høyre vil ta vare på naturmangfoldet gjennom en kombinasjon av frivillig vern, bærekraftig bruk og naturbasert verdiskaping basert på en sterk, privat eiendomsrett.

Norge er heldig stilt med en variert, frodig og ren natur. Nordmenn har sterke friluftstradisjoner med utgangspunkt i allemannsretten til fri ferdsel i utmark. Norsk natur er i generasjoner formet gjennom naturbasert verdiskaping basert på respekt for privat eiendomsrett og bærekraftig bruk. Lokal selvråderett og et mangfoldig privat eierskap har sikret bærekraftig forvaltning av ressursene innenfor et nasjonalt lov- og regelverk. 

Naturmangfoldet er grunnlaget vi mennesker bygger samfunn og økonomi på. Robuste økosystemer, med stor artsmangfold av arter og gener, sikrer tilgangen til mat, rent vann, naturressursene vi utnytter for å bygge hus og skaffe energi. De gir opplevelser og livskvalitet og er en viktig del av kulturen i mange ulike samfunn.Skal vi ta vare på utsatte arter må vi ta vare på områdene disse artene lever i.

Høyres løsninger:

 • Arbeide internasjonalt for innføring av strengere reguleringer og flere forbud mot miljøgifter i produkter.
 • Stanse tapet av biologisk mangfold i tråd med våre internasjonale forpliktelser.
 • Ha et oppdatert økologisk grunnkart over arter og naturtyper i Norge og bruke det til å ivareta artsmangfoldet og redusere konfliktnivået i arealsaker.
 • Fortsette arbeidet med å rydde opp i giftige sedimenter i fjorder, elver, havner og innsjøer og forhindre avrenning av mikroplast til vassdrag.
 • Ta vare på bymarker og grønne lunger i byer og tettsteder.
 • Ta vare på verdifulle kulturlandskaper.
 • Videreføre satsingen på frivillig skogvern i Norge.
 • Innføre lokal forvaltning i Nordland og Troms, slik som i resten av Norge sør for disse fylkene.
 • Ivareta Norges del av ansvaret for den nordatlantiske villaksstammen.
 • Hindre spredning av arter som ikke hører hjemme i norsk natur.
 • Forbedre skjøtselen av verneområder og nasjonalparker, blant annet gjennom grunneierstyrt forvaltning og lokal medvirkning.
 • Øke antall marine verneområder etter grundige lokale prosesser.
 • Ta initiativ til en ny, internasjonal satsing for å forbedre miljøtilstanden i verdens havområder. Det inkluderer blant annet økt innsats mot marin forsøpling.