Naturmangfold

Høyre vil ta vare på det biologiske mangfoldet for kommende generasjoner, og mener at det gjøres best gjennom en kombinasjon av vern og bærekraftig bruk.

Mangfoldet av livsformer er grunnlaget for menneskets eksistens, livskvalitet og velferd. Det biologiske mangfoldet er utviklet naturlig over lang tid og gjennom kulturpåvirkning.

Naturmangfoldet er grunnmuren menneskene bygger samfunn og økonomi på. Robuste økosystemer, med stor artsmangfold av arter og gener, sikrer tilgangen til mat, rent vann, naturressursene vi utnytter for å bygge hus og skaffe energi. De gir opplevelser og livskvalitet og er en viktig del av kulturen i mange ulike samfunn. I Norge er vi utstyrt med en variert natur og et mangfold av livsformer det er viktig å ta vare på.

Naturens mangfold er utviklet naturlig over lang tid og gjennom påvirkning fra sivilisasjonen. Det er en viktig oppgave å ta vare på naturens mangfold for kommende generasjoner. Dette skjer etter Høyres mening best gjennom en kombinasjon av vern og bærekraftig bruk.

Artsmangfoldet har gjennom hele jordens historie endret seg. Arter har forsvunnet, endret seg og nye har kommet til. Dette er en naturlig del av evolusjonen av livsformer. Denne utviklingen har alltid skjedd, og vil fortsette.

Det som er alvorlig er den utryddelse av arter som ikke er en del av den naturlige evolusjonen av livsformer på jorden, men som kommer i tillegg, som følge av menneskelig aktivitet og som pågår i et langt raskere tempo. Denne utryddelsen av arter er det vi må stoppe. Selv om det hersker ulike oppfatninger om hvor raskt utryddelsen av arter skjer, er det likevel viktig at det settes i verk tiltak for å bevare artsmangfoldet.

Skal vi ta vare på truet arter bør helst store naturområder få bli uberørt. Samtidig er det i et moderne samfunn behov for infrastruktur som veier og jernbane som berører uberørt natur og gjør nye områder tilgjengelig for den menneskelige sivilisasjon.

Skal vi ta vare på utsatte arter må vi ta vare på områdene disse artene lever i. Her er skogen det viktigste. 60 prosent av alle norske arter og 50 prosent av rødlistearter lever i skog, og en del skogtyper er dessuten på rødlisten. Høyre mener at det er viktig å verne skog for å ta vare på det biologiske mangfoldet.

Det er mest behov for å verne lavtliggende, høyproduktive, rike skoger i Sørøst-Norge. Samtidig kan dette være konfliktfylt, siden disse skogene også er mest verdifulle for skogbruksnæringen. Det er etter Høyres mening viktig at vi i arbeidet for å bevare våre mest verdifulle skogsområder unngår å komme i konflikt med skognæringen.

Norske hav- og kystområder er rike på ressurser. Høyre vil føre en politikk som sikrer at ressursene tas vare på, at overfiske forhindres, at det slås hardt ned på rovfiske, at forurensning begrenses og forhindres, at fremmede arter ikke blir introdusert og at beredskapen mot forurensning og utslipp er på topp.

Høyres løsninger:

  • Vern av skog er viktig for å bevare naturmangfoldet. Samtidig understreker Høyre verdien av privat eiendomsrett og at grunneiere som får sin grunn vernet derfor får full erstatning for de økonomiske konsekvenser av vernevedtaket
  • Ta vare på naturens mangfold for kommende generasjoner. Dette skjer etter Høyres mening best gjennom en kombinasjon av vern og bærekraftig bruk
  • For å ta vare på utsatte arter må vi ta vare på områdene disse artene lever i. Her er skogen det viktigste
  • Føre en politikk som sikrer at ressursene tas vare på, at overfiske forhindres, at det slås hardt ned på rovfiske, at forurensning begrenses og forhindres, at fremmede arter ikke blir introdusert og at beredskapen mot forurensning og utslipp er på topp