Ren fornybar energi

Høyre vil sy Norge skal være en foregangsnasjon innenfor fornybar energi.

Norge skal være et foregangsland innenfor fornybar energi og miljøvennlig produksjon av vannkraft, vindkraft og annen fornybar energi. Vårt betydelig kraftoverskudd bør brukes til å fase ut fossil energi, til å skape ny kraftforedlende industri i Norge og til økt utveksling av kraft med våre naboland. Vi vil derfor ha gode støtteordninger for testing og pilotering av ny klima- og miljøteknologi i industrien gjennom f.eks. Enova og Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge.

Fornybare energiformer 

Norge er rikt på energiressurser, og Høyre vil bidra til at Norge forblir en foregangsnasjon innenfor miljøvennlig produksjon og forbruk av vannkraft, vindkraft, bioenergi og andre fornybare energiformer. Den store regulerbare vannkraften vil fortsatt være ryggraden i energisystemet vårt. Vannkraftproduksjonen er viktig for norsk verdiskaping, og gjør at vi opprettholder forsyningssikkerheten i det norske og nordiske kraftsystemet.

Høyre mener Norges rene, fornybare kraftproduksjon må brukes til å legge til rette for mer kraftforedlende virksomhet i Norge og økt kraftutveksling med Europa. Den norske vannkrafthistorien går tilbake til slutten av 1800-tallet, og mange anlegg er bygget fra starten av 1900-tallet frem til slutten av 1980-tallet. Det er fortsatt et stort potensial for å øke vannkraftproduksjonen gjennom blant annet oppgradering av eldre kraftverk og skånsom utbygging av nye.

Store regulerbare vannkraftverk bidrar til forsyningssikkerhet gjennom hele året, og gjør kraftsystemet robust. Regulerbar energiproduksjon vil bli enda viktigere i fremtiden, både fordi vi får en høyere andel ikke-regulerbar produksjon og større effektsvingninger på forbrukersiden, blant annet som følge av lading av elbiler og utvikling av smarte nett. Samtidig bidrar små kraftverk til lokal verdiskaping; de gir en betydelig kraftproduksjon, og er viktige for grunneierne.

Statkraft og eierskap

Konsesjonsordningene har stor økonomisk betydning for kommunesektoren. Formålet med konsesjonsordningene er å sikre vertskommunene en andel av verdiskapingen som vannkraftutbygging gir opphav til når de bidrar gjennom avståelse av naturressurser. Høyre vil sikre at hele landet får inntektene fra vannkraftressursene våre.

Høyre vil sikre at hele landet får inntektene fra vannkraftressursene våre. Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi, og har et betydelig potensial for å vokse videre internasjonalt. Delprivatisering av selskapets utenlandsvirksomhet vil gi selskapet økonomisk fleksibilitet, forutsigbarhet og nye eierimpulser. Det er en forutsetning for delprivatisering at selskapets norske vannkraft forblir i offentlig eie.

Høyres løsninger:

  • Åpne opp for utbygging i nye vassdrag for å sikre tilgang til ren og fornybar energi
  • Tillate skånsom kraftutbygging i vernede vassdrag uten at det forringer verneverdiene
  • Sikre gode rammebetingelser for investering og utvikling av eksisterende og nye vannkraftverk
  • Gjøre det enklere å koble på egenprodusert energi gjennom strømnettet
  • Utarbeide en helhetlig strategi for hvordan potensialet for opprustning og utvidelse av vannkraftverk kan realiseres, og gjennomgå dagens skatteregler
  • Legge til rette for hydrogensatsing i Norge
  • Delprivatisere Statkrafts utenlandsvirksomhet for å gi selskapet forutsigbarhet og finansiell fleksibilitet til å forsterke satsingen på fornybar energi internasjonalt, samtidig som selskapets norske vannkraft forblir i offentlig eie.
  • Beholde dagens konsesjonsordninger for vannkraft.
  • Sikre offentlig kontroll over vannkraftressursene gjennom konsesjonsbestemmelser og skatteregler som sikrer fellesskapets interesser. Dagens konsolideringsmodell, som innebærer at nye konsesjoner kun skal gis til selskaper der det offentlige eierskapet er minst to tredjedeler, skal legges til grunn for eierskap til vannkraftverk.