Utslippsfri transportsektor

Høyre har en nullutslippvisjon for transportsektoren.

Å redusere utslippene i såkalt ikke-kvotepliktig sektor hvor transport utgjør den største andelen av utslippene blir svært viktig for å nå Norges mål om reduserte utslipp i 2030. Vi mener derfor vi må planlegge byer og lokalsamfunn slik at transportbehovet reduseres, men også at vi må fase ut fossil energi i hele transportsektoren gjennom å stille krav og gi insentiver til en rask innføring av null- og lavutslippsløsninger i hele transportsektoren.

Elektrifisering av transportsektoren er både et energieffektiviseringstiltak og et klimatiltak for å redusere utslippene. Høyre vil derfor at det skal lønne seg å velge miljøvennlige kjøretøy. Vi vel derfor sørge for rammevilkår som sørger for rask innfasing av nullutslipsskjøretøy, og som gjør det lønnsomt å velge et miljøvennlig kjøretøy. Nullutslippskjøretøy har også den fordelen at de har i mindre grad bidrar til lokal luftforurensing i form av NOx og partikler, noe som er positivt for bymiljøet.

En storstilt satsing på jernbane og kollektivtrafikk er nødvendig for å redusere utslippene fra transportsektoren. Høyre var med på klimaforliket som slo fast at trafikkveksten i de store byene skal dekkes av kollektivtransport, sykkel og gange. Dette er viktig for å unngå kø, at veier legger beslag på verdifullt areal og for å skape trivelige lokalsamfunn. Høyre i regjeringen har gjennomført en historisk satsing på utbygging av jernbane, kollektivtrafikk og vei - dette vil vi fortsette også i neste stortingsperiode. 

Norge har lange tradisjoner som skipsfartsnasjon og har verdensledende skipsverft og rederier. Skipsfarten står i dag for store utslipp av klimagasser, og bidrar til dårlig luftkvalitet i de største byene gjennom partikkelutslipp. Høyre mener vi må utnytte vår kompetanse, kapital og teknologi til å utvikle nye teknologiske løsninger som kan bidra til å redusere utslippene fra skipsfarten både nasjonalt og globalt. Høyre vil derfor arbeide for at vi får en grønne skipsfart med lavere utslipp til sjø og luft.

Høyres løsninger:

 • At staten finansierer minst 50 prosent av alle store kollektivutbygginger i og rundt de største byene og videreutvikler gode byvekstavtaler som stimulerer kollektiv- og sykkeltiltak.
 • At det ved statlig medfinansiering av større kollektivsatsinger må settes krav til fortetting ved kollektivknutepunkter og stasjonsnære områder.
 • Legge til rette for utbygging av infrastruktur til lav- og nullutslippsteknologi for kjøretøyer, ferger og skip i samarbeid med private aktører.
 • Stille krav om lav- eller nullutslippsløsninger når kollektivtransport settes ut på anbud.
 • Øke investeringstakten i jernbaneutbyggingen og øke bruken av miljøvennlig drivstoff som elektrisitet og hydrogen.
 • Erstatte fossil diesel på jernbanen med fornybare energikilder innen 2030.
 • Inkludere klimarelaterte mål for transportsektoren i Nasjonal transportplan og presentere tiltak for å nå målene i samme plan.
 • Tilrettelegge for at mindre trafikkerte veier, skogsbilveier, fjellveier og nedlagte jernbanestrekninger kan benyttes som sykkelveier.
 • Stimulere til økt utbygging av sammenhengende traseer for sykkel og gange i byer og tettsteder.
 • Innrette avgiftene slik at det lønner seg å velge miljøvennlige kjøretøyer, og at
  avgiftene økes gradvis på fossile kjøretøyer og fossilt drivstoff.
 • Legge til rette for infrastruktur som gjør det mulig å velge nullutslippskjøretøyer over
  hele landet.
 • Etablere tydelige regler og gode rammebetingelser som gjør Norge til et attraktivt
  marked for selvkjørende kjøretøyer.
 • Legge til rette for forsøk med førerløse nullutslippskjøretøyer.
 • At kommuner som ønsker det, skal kunne innføre køprising og ytterligere
  miljødifferensiering av satsene i bomringene, og gi kommunene gode verktøy som
  kan redusere lokale miljøproblemer.
 • Øke omsetningspåbudet for biodrivstoff for å bidra til raskere innfasing av
  bærekraftig biodrivstoff.
 • Legge til rette for miljøvennlige alternativer når teknologien er tilgjengelig, for å
  redusere klimagassutslippene fra flytransporten.
 • At alle ferge - og hurtigbåtanbud skal inneholde krav om null- eller
  lavutslippsløsninger.
 • Utarbeide en plan for etablering av landstrømtilbud for skip i større norske havner.
  Videreføre NOx-fondet.
 • Innføre et CO2-fond etter modell av NOx-fondet som kan bidra til en rask reduksjon i
  klimagassutslippene fra tungtransport og skipsfart.
 • Legge til rette for grønn skipsfart gjennom offentlig-privat samarbeid om
  miljøvennlige pilotprosjekter, demonstrasjonsskip og teknologiutvikling innenfor
  skipstrafikken.
 • At Norge skal være en aktiv pådriver for strengere utslippskrav i internasjonal
  skipsfart og oppfølgingen av disse.
 • Gjennomgå avgifter på fossil energibruk i næringen, med det mål at det skal lønne
  seg å ta i bruk miljøvennlige og klimanøytrale fartøyer.
 • Gi kommunene anledning til å relokalisere forurensende skip på dager med høy
  luftforurensing, der det er mulig.