Utslippsfri transportsektor

Høyre har en nullutslippvisjon for transportsektoren.
Utslippene fra transportsektoren skal halveres innen 2030 og reduseres ytterligere etter det. Høyre mener derfor at vi må planlegge byer og lokalsamfunn slik at transportbehovet reduseres, men også at vi må fase ut fossil energi i hele transportsektoren gjennom å stille krav og gi insentiver til en rask innføring av null- og lavutslippsløsninger i hele transportsektoren.

Elektrifisering av transportsektoren er både et energieffektiviseringstiltak og et utslippsreduserende tiltak. Høyre vil derfor at det skal lønne seg å velge miljøvennlige kjøretøy. Vi vil derfor sørge for rammevilkår som sørger for rask innfasing av nullutslippskjøretøy, og som gjør det lønnsomt å velge et miljøvennlig kjøretøy. Derfor har blant annet Høyre i regjering opprettet et nullutslippsfond for næringstransport.  Nullutslippskjøretøy har også den fordelen at de har i mindre grad bidrar til lokal luftforurensing i form av NOx og partikler, noe som er positivt for bymiljøet. 

En storstilt satsing på jernbane og kollektivtrafikk er nødvendig for å redusere utslippene fra transportsektoren. Høyre var med på klimaforliket som slo fast at trafikkveksten i de store byene skal dekkes av kollektivtransport, sykkel og gange. Dette er viktig for å unngå kø, at veier legger beslag på verdifullt areal og for å skape trivelige lokalsamfunn. Høyre i regjeringen har gjennomført en historisk satsing på utbygging av jernbane, kollektivtrafikk og vei. Dette vil vi fortsette også i neste stortingsperiode. 

Norge har lange tradisjoner som skipsfartsnasjon og har verdensledende skipsverft og rederier. Skipsfarten står i dag for store utslipp av klimagasser, og bidrar til dårlig luftkvalitet i de største byene gjennom partikkelutslipp. Høyre mener vi må utnytte vår kompetanse, kapital og teknologi til å utvikle nye teknologiske løsninger som kan bidra til å redusere utslippene fra skipsfarten både nasjonalt og globalt. Høyre vil derfor arbeide for at vi får en grønne skipsfart med lavere utslipp til sjø og luft.

Høyres løsninger:

At staten finansierer minst 50 prosent av alle store kollektivutbygginger i og rundt de største byene og videreutvikler gode byvekstavtaler som stimulerer kollektiv- og sykkeltiltak.
At det ved statlig medfinansiering av større kollektivsatsinger må settes krav til fortetting ved kollektivknutepunkter og stasjonsnære områder.
Legge til rette for utbygging av infrastruktur til lav- og nullutslippsteknologi for kjøretøyer, ferger og skip i samarbeid med private aktører.
Stille krav om lav- eller nullutslippsløsninger når kollektivtransport settes ut på anbud.
Øke investeringstakten i jernbaneutbyggingen og øke bruken av miljøvennlig drivstoff som elektrisitet og hydrogen.
Erstatte fossil diesel på jernbanen med fornybare energikilder innen 2030.
Inkludere klimarelaterte mål for transportsektoren i Nasjonal transportplan og presentere tiltak for å nå målene i samme plan.
Tilrettelegge for at mindre trafikkerte veier, skogsbilveier, fjellveier og nedlagte jernbanestrekninger kan benyttes som sykkelveier.
Stimulere til økt utbygging av sammenhengende traseer for sykkel og gange i byer og tettsteder.
Innrette avgiftene slik at det lønner seg å velge miljøvennlige kjøretøyer, og at
avgiftene økes gradvis på fossile kjøretøyer og fossilt drivstoff.
Legge til rette for infrastruktur som gjør det mulig å velge nullutslippskjøretøyer over
hele landet.
Etablere tydelige regler og gode rammebetingelser som gjør Norge til et attraktivt
marked for selvkjørende kjøretøyer.
Legge til rette for forsøk med førerløse nullutslippskjøretøyer.
At kommuner som ønsker det, skal kunne innføre køprising og ytterligere
miljødifferensiering av satsene i bomringene, og gi kommunene gode verktøy som
kan redusere lokale miljøproblemer.
Øke omsetningspåbudet for biodrivstoff for å bidra til raskere innfasing av
bærekraftig biodrivstoff.
Legge til rette for miljøvennlige alternativer når teknologien er tilgjengelig, for å
redusere klimagassutslippene fra flytransporten.
At alle ferge - og hurtigbåtanbud skal inneholde krav om null- eller
lavutslippsløsninger.
Utarbeide en plan for etablering av landstrømtilbud for skip i større norske havner.
Videreføre NOx-fondet.

Innføre et CO2-fond etter modell av NOx-fondet som kan bidra til en rask reduksjon i
klimagassutslippene fra tungtransport og skipsfart.
Legge til rette for grønn skipsfart gjennom offentlig-privat samarbeid om
miljøvennlige pilotprosjekter, demonstrasjonsskip og teknologiutvikling innenfor
skipstrafikken.
At Norge skal være en aktiv pådriver for strengere utslippskrav i internasjonal
skipsfart og oppfølgingen av disse.
Gjennomgå avgifter på fossil energibruk i næringen, med det mål at det skal lønne
seg å ta i bruk miljøvennlige og klimanøytrale fartøyer.
Gi kommunene anledning til å relokalisere forurensende skip på dager med høy
luftforurensing, der det er mulig.