Vindkraft

Norge er rikt på energiressurser, og Høyre vil bidra til at Norge bygger ut nok fornybar energi til å møte elektrifiseringen av samfunnet.
Skal vi lykkes med det grønne skiftet trenger vi mer klimavennlig energiproduksjon fremover. Teknologiutvikling og fallende kostnader har gjort vindkraft mer aktuelt i Norge. Samtidig er det viktig å bevare naturområder og tilpasse utbyggingen nærmiljøet. I fremtiden kan både vindkraft på land og til havs – både flytende og bunnfaste installasjoner – være en del av løsningen. 

I Norge er vi heldige med vår vakre, rene natur, de dype fjordene og høye fjellene. Vi har sterke friluftstradisjoner, og er opptatt av bærekraftig bruk av naturen.  Mer vindkraft kan bidra til både verdiskaping og flere jobber. Men vi vet at et slikt grep kan være konfliktfylt for dem som bor og ferdes i nærområdet. Politikken må balansere disse ulike hensynene samtidig.

Vindmølle-debatten tyder på at folk ønsker at det skal bygges ut mer fornybar energi, men at de fleste ønsker ikke vindmøller i nærheten av der de bor.  Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har derfor fått i oppdrag å samle kunnskap om virkningene av vindkraft. Resultatet er en såkalt nasjonal ramme for vindkraft, som ble presentert 1. april 2019. Forslaget peker ut 13 vindkraftområder i Norge.

NVE har gjort en omfattende kartlegging hvor mange hensyn har blitt veid. Dette forslaget er nå utgangspunkt for en innspillsrunde i hele landet. Det er viktig at alle stemmer blir hørt før noen beslutninger blir tatt. Det betyr også at søknader om å etablere vindkraft ikke blir behandlet nå før vi er i mål med en plan. Når NVEs rammeplan for vindkraft på land blir vedtatt, vil den fortelle hvor det er mest hensiktsmessig å bygge ut vindkraft, og dermed utelukke andre steder. De som vil bygge vindmøller må fortsatt søke konsesjon for dette, det betyr altså at det ikke automatisk blir utbygging i disse områdene.

Høyres løsninger:

  • Bidra til at Norge blir en foregangsnasjon innenfor vindkraft
  • Gjennomføre en bred høringsrunde knyttet til NVEs ramme for vindkraft.
  • Storstilt satsing på havvind gjennom dagens virkemiddelapparat