Barnefamilier

Familien er samfunnets viktigste sosiale fellesskap.

Familien gir oss nærhet, ansvar, samhold, oppdragelse, identitet og tilhørighet. Offentlige myndigheter kan aldri erstatte familiens betydning for den enkeltes liv. Det offentliges oppgave er å støtte opp under familiene, ikke å styre dem. Det er viktig å anerkjenne mangfoldet i familielivet.

Familiene skaper og sikrer en trygg ramme rundt barns oppvekst, uansett hvilken form den enkelte familie måtte ha. Menneskets egenverdi, valgfrihet og selvrespekt står sentralt i Høyres familiepolitikk.

Familiepolitikken skal støtte opp om familielivet og gi familiene mulighet til å organisere egne liv. Det bør ligge tungtveiende argumenter til grunn når politikken blander seg inn i familienes frihet til å styre egen hverdag. 

Høyre vil prioritere arbeidet med å sikre gode barnehager og skoler som gir alle barn omsorg, kunnskap og ferdigheter. Det sosiale sikkerhetsnettet må styrkes, slik at barn og unge får god hjelp og oppfølging når de trenger det.

 
  • Øke barnetrygden med 7200 kroner for barn fra 0 til 6 fylte år.
  • Sørge for at økningen i barnetrygd også kan komme familier til gode som er avhengige av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte.
  • Opprettholde kontantstøtten
  • Øke engangsstønaden til 1 G.
  • Gi personer som er i overgangsfasen mellom fullført utdanning og yrkesaktivitet rett til foreldrestipend. 
  • Arbeide for å gjøre adopsjonsprosesser raskere og enklere både utenlands og innenlands.
  • Følge opp regjeringens foreldrestøttestrategi og styrke det forebyggende arbeidet som kan redusere risikoen for samlivsbrudd og høyt konfliktnivå mellom foreldrene.