Barnehager

Barnehage
Barnehagen skal gi en trygg og god omsorg, og samtidig stimulere til lek og utvikling på barns premisser.

Høyre mener at barnehage er en viktig velferdsordning for småbarnsfamiliene. Derfor vil vi styrke kvaliteten i barnehagene og gi familiene økt valgfrihet.
Foreldrene har hovedansvaret for barns oppdragelse, men også barnehagen har et ansvar for å ivareta barns behov for omsorg, lek, dannelse og læring. Den grunnleggende kompetansen som barna får i barnehagen har stor betydning for trivsel og læringsutbytte i barnehagen, i skolen og senere i livet.

Barnehageutbyggingen har skjedd raskt og uten nødvendig vekt på utvikling av innholdet. Ansatte er barnehagens viktigste ressurs, god kvalitet i barnehagen er avhengig av dem som arbeider der. Høyre vil styrke kompetansen deres gjennom etter- og videreutdanning og styrke rekrutteringen til og forbedre innholdet i førskolelærerutdanningen.

Et stort mangfold av ulike barnehager sikrer et tilbud som er tilpasset det enkelte barn og den enkelte familie. Fordi språkmestring er viktig for barns utvikling, vil Høyre styrke det norske språkmiljøet i barnehagen.

Maksprisordningen for barnehagene har hatt som uheldig og usosial bivirkning at familier med de laveste inntektene i dag betaler mer for barnehageplassen enn tidligere. Høyre mener alle som ønsker det, skal ha mulighet til å velge barnehage for sine barn. Derfor har regjeringen innført et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling. For å gi ytterligere hjelp til familier med lav inntekt, har regjeringen innført gratis kjernetid i barnehage for alle fire og femåringer for disse familiene. Fra 1. august 2016 innføres også ordningen for treåringer.

I regjering satser vi mer på kvalitet i barnehagen enn noen tidligere regjering. For 2016 foreslår vi å øke bevilgningene til kvalitetstiltak med 130 millioner kroner. Vi vil bruke totalt 400 millioner kroner på tiltak for å fremme kvalitet i barnehagen. Det er 230 millioner kroner mer enn i 2013, langt over en dobling av bevilgningen på tre år. Samtidig blir barnehagen billigere for familier med lav inntekt.

Vi har i regjering lovet å arbeide for mer fleksibilitet i barnehageopptaket. Derfor utvider vi retten til barnehageplass til også å gjelde barn født i september og oktober. Det gir 9 600 flere barn rett til plass allerede fra høsten 2016. Vi foreslår også at kommunene kan velge å tilby plass allerede i august for de barna som er født i september eller oktober. Det vil da være opp til foreldrene om de ønsker plass fra august, eller om de vil vente til barnet fyller ett år i september eller oktober.

Høyres løsninger:

  • Styrke kvaliteten i barnehagene gjennom å sikre pedagogtettheten, utdanne flere pedagoger og styrke etter- og videreutdanningen for de ansatte.
  • For å sikre et uavhengig tilsyn i barnehagesektoren har regjeringen gitt fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med enkeltbarnehager i særlige tilfeller.
  • Sørge for at kommunene legger til rette for løpende opptak.
  • Stille krav om norskferdigheter for ansatte i barnehager.
  • Gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter, og legge til rette for at alle barn skal beherske norsk før skolestart.
  • Lovfeste og sikre en reell likebehandling av offentlige og private barnehager, og innføre kommunal stykkprisfinansiering.
  • Gi alle barnehager som oppfyller kommunens krav til godkjenning, mulighet til å etablere seg.
  • Inntektsgradere foreldrebetalingen for familier med lav inntekt.
  • Vi har opprettet portalen Barnehagefakta.no, – en nettbasert, nasjonal kvalitetsportal, for å gi foreldre informasjon om barnehagetilbudet.