Foreldrepermisjon og pappakvoten

Foreldrepermisjonen skal sikre barn god og trygg omsorg fra familien det første leveåret.

Høyre ønsker å legge til rette for at alle familier skal kunne skape trygge rammer rundt sitt liv, med mulighet til valgfrihet for den enkelte familie. Stabile og omsorgsfulle familier gir trygge barn som vokser opp til å bli selvstendige voksne. Politikken må legge til rette for et godt familieliv.

Høyre mener begge foreldrene er likeverdige omsorgspersoner for barnet; de må derfor likestilles som omsorgspersoner i lovverket.

Høyres løsninger:

  • Regjeringen har redusert fedrekvoten og mødrekvoten til 10 uker hver, og åpnet for en tillitsbasert unntaksordning etter objektive kriterier. Kriterier som åpner for unntak knyttes til sykdom, fars arbeidsledighet under mors permisjonstid, fars arbeidsopphold i utlandet, selvstendige næringsdrivende/eneaksjonærer samt mors arbeidssituasjon. Høyre ønsker å beholde denne fordelingen av permisjonstiden. 
  • Gi selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon.
  • Fjerne kravet om at fedre må gi en skriftlig begrunnelse for hvorfor de skal ta ut permisjon av felleskvoten.
  • Bedre fødelspermisjonsordningene for foreldre med flerlinger.
  • Gjøre det enklere å ta ut permisjonen slik det passer den enkelte familie, for eksempel gjennom økt mulighet for gradert permisjonsuttak og mulighet til å ta ut permisjonsdager sammen som en del av fellesperioden