Foreldrepermisjon og pappakvoten

Foreldrepermisjonen skal sikre barn god og trygg omsorg fra familien det første leveåret.


Høyre vil ha en fleksibel permisjonsordning som gir familiene mer valgfrihet og likestiller mor og far. Siden 1993 har en del av foreldrepermisjonen vært forbeholdt far. Det har bidratt til en holdningsendring og en sosial endring. Fedre tar i dag mer ansvar i småbarnsfasen.

Nå mener Høyre det er på tide å gi makten over permisjonstiden tilbake til familiene ved å fjerne fedrekvoten. Med Høyres politikk kan far ta mer pappapermisjon enn i dag, eller mor kan ta mer mammapermisjon. Det fordeler hver enkelt familie selv. Høyre vil fjerne fedrekvoten, ikke fars rett til pappapermisjon.

Den strenge tredelingen av permisjonen slik det er i dag går ut over barna og tvinger familiene inn i løsninger som ofte ikke passer deres livssituasjon. Ordningen er komplisert og legger unødvendige hindre og føringer for familiene.

Høyre er for at begge foreldrene skal ha rett til å ta ut permisjon og være hjemme med små barn. Vi synes det er bra at far tar permisjon, og bra at begge foreldrene tar aktivt del i småbarnsomsorgen. Enkelte hevder at Høyre vil «frata far rettigheter», «fjerne pappapermen» og «gi fars uker til mor». Det er feil.

Barn er forskjellige, og familier er forskjellige. Derfor må hver enkelt sikres frihet til å velge de løsningene som passer dem best.

Både familier og arbeidsgivere sliter med å forstå regelverket, i verste fall mister foreldre permisjonstid på grunn av systemet.


Høyres løsninger:

  • Regjeringen har redusert fedrekvoten og mødrekvoten til 10 uker hver, og åpner for en tillitsbasert unntaksordning etter objektive kriterier. Kriterier som åpner for unntak knyttes til sykdom, fars arbeidsledighet under mors permisjonstid, fars arbeidsopphold i utlandet, selvstendige næringsdrivende/eneaksjonærer samt mors arbeidssituasjon
  • På lengre sikt: fri deling av permisjonstiden mellom mor og far, hvor 9 uker rundt fødselen forbeholdes mor av helsemessige grunner
  • Fortsatt holdningsarbeid for å sikre at fedre tar aktivt del i omsorgen for små barn
  • Støtte opp om familiens viktige rolle i vårt samfunn
  • Styrke familienes valgfrihet
  • Likestille foreldrenes rettigheter som omsorgspersoner
  • Forenkle foreldrepermisjonsregelverket og innføre en selvbetjent nettløsning for uttak av foreldrepermisjon

Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: