Kirken

Høyres mål er at alle fritt skal få utøve sin tro og sitt livssyn. Høyre støtter opp om religiøst mangfold og legger til grunn at alle tros- og livssynssamfunn skal respekteres og likebehandles.

Det er et viktig prinsipp for Høyre at tro er et personlig anliggende. Staten må legge til rette for at alle tros- og livssynssamfunn kan drive sin virksomhet. Det er også en grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for et fritt samfunn.¨

Stat-Kirke-forliket har endret forholdet mellom stat og kirke. Den norske kirke har likevel en særstilling i det norske samfunn. Regjeringen legger vekt på at Den norske kirke er av stor betydning for mange nordmenn, og vil føre en politikk som sørger for at kirken opprettholder statusen som en folkekirke for alle.

Stortinget behandlet våren 2016 forslag til endringer i kirkeloven for å opprette Den norske kirke som et eget rettssubjekt. Dette er en oppfølging av skillet mellom stat og kirke. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2016 og budsjettforliket med Kristelig Folkeparti og Venstre ble omstillingsmidlene til Kirken økt med 6 mill. kr, for å forberede denne omstillingsprosessen.

 

Høyres løsninger:

 • Utarbeide en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn.
 • Sikre at den indre selvbestemmelsesretten skal være reell i alle tros- og livssynssamfunn.
 • Videreføre støtten til trosopplæring i Den norske kirke.
 • Sikre Den norske kirke full råderett i tros- og ansettelsesspørsmål.
 • Basere de økonomiske tilskuddene til tros- og livssynssamfunn på prinsippet om likebehandling, hvor staten ikke skal kunne bruke økonomiske virkemidler for å styre lovlig aktivitet i regi av tros- og livssynssamfunn.
 • Sørge for at ytringsfriheten gjelder på samme måte for både religiøse og religionskritiske ytringer.
 • Tillate religiøse plagg og symboler som benyttes av sivile, i det offentlige rom.
 • Sikre foreldrenes rett til å ivareta sine barns oppdragelse ut fra eget livssyn, og la foreldreretten begrenses av barnets rett til respekt for sitt likeverd og beskyttelse mot integritetskrenkelser.
 • Opprettholde dagens vigselsordning og tilbudet om borgerlig vigsel til dem som ønsker en seremoni i regi av staten.
 • Opprettholde en felles ekteskapslov.
 • Fjerne boplikt for prester i Den norske kirke.