Kirke, tro og livssyn

Høyres mål er at alle fritt skal få utøve sin tro og sitt livssyn. Høyre støtter opp om religiøst mangfold og legger til grunn at alle tros- og livssynssamfunn skal respekteres og likebehandles.

Høyre vil føre en helhetlig og aktivt støttende tros- og livssynspolitikk, som anerkjenner tros- og livssamfunnenes rolle og betydning for enkeltmennesker og samfunnsskapende kraft.

Høyre vil hegne om og beskytte den enkelte borgers tros- og livssynsfrihet og respektere de ulike tros- og livssynssamfunnenes egenart og rett til selvbestemmelse i lære- og ordningsspørsmål. Lovgivning og finansiering skal sikre likebehandling mellom alle tros- og livssynssamfunn.

Grunnloven sier at Den norske kirke er Norges folkekirke, og den skal understøttes som sådan. Den norske kirke har dermed en særlig særstilling og rolle i det norske samfunnet. Den skal ha ressurser som gjør at den kan være til stede i hele landet, utføre kirkens oppdrag og gi mennesker gode tjenester i alle livssituasjoner.

Trossamfunn må forholde seg til norske lover og regler.

 

Høyres løsninger:

 • Føre en aktiv og støttende tros- og livssynspolitikk, der lovgivning og finansieringsordninger bygger på prinsipper om likebehandling og tros- og livssynsfrihet.
 • Sikre Den norske kirkes særlige stilling som landsdekkende og demokratisk folkekirke gjennom lovgivningen og forutsigbare finansieringsordninger. 
 • Ha en bred gjennomgang av offentlig tros- og livssynspolitikk og legge frem en stortingsmelding i løpet av våren 2019.
 • Utarbeide en strategi for hvordan alle fredede og verneverdige kirker kan sikre et forsvarlig vedlikeholdsnivå.
 • Anerkjenne barns trosfrihet og rett til å tilhøre og være medlem av et tros- eller livssynssamfunn.
 • Forbedre tilhørighetsordningen og fjerne forrangbestemmelsen for Den norske kirke.
 • Gi tilskudd til alle tros- og livssynssamfunn som har over 50 medlemmer.
 • Forplikte tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd til å opplyse om bidrag fra utlandet over en viss størrelse og basert på dette vurdere ytterligere reguleringer, herunder krav om gjensidighet mellom landene.
 • Trekke tilbake økonomisk støtte til trossamfunn som oppfordrer til brudd på norsk straffelov eller mottar støtte fra stater som ikke praktiserer religionsfrihet. 
 • Gi religiøse ledere kunnskap om den religiøse lederrollen, demokrati, likestilling, negativ sosial kontroll, vold og overgrep, radikalisering og voldelig ekstremisme, med videre.
 • Stimulere til økt samarbeid mellom kommunene og trossamfunnene for å løse sosiale og diakonale utfordringer. 
 • Sørge for at ytringsfriheten gjelder på samme måte for både religiøse og religionskritiske ytringer.