Likestilling

Respekten for mangfold er en grunnleggende verdi for Høyre.

Høyre vil arbeide for likestilling i hele samfunnet. Alle mennesker skal respekteres og behandles som likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, religion, livssyn, etnisk tilhørighet, funksjonsevne eller seksuell legning.

Høyre ser på hvert enkelt menneske som unikt, og ikke først og fremst som medlem av en gruppe. Derfor er vi skeptiske til tiltak som tillegger mennesker kvaliteter og egenskaper utelukkende i kraft av for eksempel å være menn, kvinner, single, unge, innvandrere, eller funksjonshemmede.

Norge har kommet langt på likestillingsfeltet, men vi har fremdeles utfordringer. For å få et mer likestilt samfunn vil Høyre kartlegge hvor det fortsatt eksisterer hindringer som gjør at ikke alle har like muligheter, samt endre de regelverk som er nødvendig for å gi mennesker like rettigheter.

Høyres mål er at alle skal ha like muligheter og frihet til å treffe egne valg. Høyre-Frp-regjeringen vil styrke likestillingen og skape et bedre diskrimineringsvern for alle. Derfor vil regjeringen fremme forslag om en universell likestillings- og antidiskrimineringslov.

Høyres løsninger:

 • Fremme en universell likestillings- og antidiskrimineringslov.
 • Sikre LHBT-personers rettigheter, bidra til åpenhet og aktivt motarbeide diskriminering.
 • Fremme tiltak med sikte på at flere skal velge utradisjonelle utdanninger og karrierer, for å bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsliv.
 • Styrke likemannsarbeidet til de funksjonshemmedes organisasjoner.
 • Gi mennesker med omfattende bistandsbehov større valgfrihet gjennom rett til å velge brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 • Sette i gang arbeidet med universell tilpasning av alle skolebygg.
 • Bygge sin likestillingspolitikk på positive, stimulerende, virkemidler fremfor kvotering.
 • Bekjempe kjønnslemlestelse.
 • Styrke frivillige organisasjoner som særlig bidrar til integrering av innvandrer- og flyktningkvinner i det norske samfunnet.
 • Bevare og videreutvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv som en del av Norges felles kulturelle arv.
 • Sikre konsultasjonsordningen mellom Stortinget, Sametinget og regjeringen.
 • Etablere samarbeid på tvers av landegrensene, for eksempel når det gjelder undervisning på samiske språk.
 • Ta vare på nasjonale minoriteters kultur og historie.