Likestilling

Respekten for mangfold og likestilling er grunnleggende verdier for Høyre.

Høyre vil bidra til mer likestilling i samfunnet og legge til rette for at alle skal ha mulighet til å kombinere jobb og familie.

Høyre vil styrke likestillingen i samfunnet og legge til rette for at alle skal ha mulighet til å kombinere familieliv og arbeidsliv. Kjønnsdelte utdannelsesvalg bidrar til å opprettholde et kjønnsdelt arbeidsmarked. Høyre vil forsterke innsatsen for bedre kjønnsbalanse i ungdommenes utdannelsesvalg for å bidra til et likestilt arbeidsliv. Høyre jobber for likeverd og like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, bakgrunn, hvem man er tiltrukket av, eller hvilken kjønnsidentitet man har.

Høyres mål er at alle skal ha like muligheter og frihet til å treffe egne valg. Høyre-Frp-regjeringen styrket likestillingen og skapte et bedre diskrimineringsvern for alle ved å innføre en felles likestillings- og antidiskrimineringslov.

Høyres løsninger:

 • At målet om likestilling og likeverd mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagene og resten av utdannelsesløpet til barn.
 • At skoler skal legge opp til flere besøk av rollemodeller som kan bidra til å øke kunnskapsnivået blant elevene om de ulike utdannelses- og yrkesmulighetene.
 • Støtte holdningsprosjekter for å få større mangfold i utdannelsen.
 • At større virksomheter skal pålegges å omtale lønnsstatistikk for kvinnelige og mannlige ansatte i sin årsrapport.
 • Fortsette med å bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll, fordommer basert på kjønn, seksuell identitet og etnisitet.
 • Forsterke arbeidet for likestilling i minoritetsmiljøer.
 • At kompetanse om LHBTIQ skal komme inn i rammeplanen til alle relevante utdannelsesløp.
 • Styrke forskningen på sykdommer som rammer kvinner spesielt.
 • Beholde en felles ekteskapslov.
 • Fjerne skatteklasse 2 for å styrke incentivene til å jobbe og for å bidra til mer likestilling i samfunnet.
 • Ha like vilkår for å gi blod for alle i monogame forhold, også homofile menn.
 • Utrede hvordan transkjønnethet kan fjernes som diagnose.