Finanspolitikk

Høyre bidrar til å holde orden i økonomien, legge grunnlaget for økonomisk vekst og et konkurransedyktig næringsliv, og å gi større rom for privat verdiskaping.


Norges kostnadsnivå er høyt og i utakt med verden rundt oss. Norsk økonomi trenger flere ben å stå på. Høyre vil derfor legge stor vekt på å styrke konkurranseevnen i markedet og å bedre ressursutnyttelsen i offentlig sektor.

Handlingsregelen for bruk av oljeinntektene skal ligge fast, men bruken av pengene skal vris mot investeringer i kunnskap, infrastruktur, miljøteknologi og vekstfremmende skattelettelser. Det økte handlingsrommet fra oljeinntektene bør brukes til å trygge velferden gjennom satsing på kunnskap og vekstfremmende investeringer.

Finansmarkedene er globale. Finanskrisen viste hvordan ubalanse i markedet sprer seg og kan ramme både arbeidsplasser og nasjoner. Det understreker betydningen av at finansinstitusjonene underlegges internasjonal regulering og tilsyn. Høyre vil legge til rette for konkurransedyktige vilkår for norsk finansnæring og ønsker en nordisk/baltisk harmonisering av reguleringene.

Under rødgrønt styre i perioden 2005-2013 var det en kraftig økning i offentlig pengebruk. Sammen med svært gode tider i oljerelatert industri har det skapt press på lønnsnivå og kronekurs. Det har igjen svekket norsk konkurransekraft og medført oppsigelser i konkurranseutsatt sektor. Norsk økonomi er dermed gjort mer sårbar og mer avhengig av oljeinntektene.

Økonomisk vekst er avgjørende for å finansiere og utvikle velferd. For å sikre utvikling av arbeidsplasser og næringsliv i hele landet må det høye kostnadsnivået møtes med offensiv satsing på forskning, utdanning, innovasjon og moderne infrastruktur, samt en effektiv offentlig sektor.

Høyre vil bygge videre på Norges konkurransefortrinn og bidra til en satsing som kan utvikle det kunnskapsbaserte næringslivet. En slik satsing er også nødvendig for å løse andre viktige samfunnsoppgaver, som for eksempel miljø- og klimautfordringene. Høyre vil ha en skatte- og avgiftspolitikk som fremmer maktspredning og privat eierskap og initiativ.


Høyres løsninger:

 • Holde orden i norsk økonomi, og på den måten bidra til å trygge arbeidsplassene i konkurranseutsatt sektor
 • Sikre en bedre balanse mellom offentlig og privat sektor, og sørge for at veksten i offentlig forbruk over tid ikke er større enn veksten i bruttonasjonalproduktet for fastlands-Norge gjennom å vri veksten i offentlige budsjetter fra forbruk til investeringer i kunnskap og infrastruktur
 • Holde fast ved handlingsregelen for bruk av penger fra Statens pensjonsfond utland for å skape trygghet for at staten kan innfri sine pensjonsforpliktelser, og for å unngå en for stor nedbygging av konkurranseutsatt sektor
 • Bruke en større del av avkastningen fra Statens pensjonsfond utland på samferdsel, forskning og utvikling, miljøteknologi og vekstfremmende skatte- og avgiftslettelser
 • Øke satsingen på forskning og utvikling (FoU), blant annet FoU-kontrakter mellom næringslivet og det offentlige
 • Utvikle en innovativ og effektiv offentlig sektor
 • Bygge ut veier, jernbane, havner, farleder og annen infrastruktur som er avgjørende for Norges konkurransekraft, og ta i bruk nye og raskere utbyggingsmetoder, som offentlig-privat samarbeid (OPS)
 • Gå igjennom regler og organisering av søknadsprosesser for arbeidsinnvandring for å sikre raskere tilgang på høykvalifisert arbeidskraft, også fra land utenom EØS-området
 • Styrke Konkurransetilsynet som selvstendig myndighetsorgan og fjerne regjeringens rolle som ankeinstans for Konkurransetilsynet ved å etablere en uavhengig klagenemnd for konkurranse
 • Konkurransetilsynet skal også se til at konkurranseforholdene i lokale markeder er tilfredsstillende
 • Gjeninnføre vedtakskompetansen til Klagenemnda for offentlige anskaffelser for å skape en lavterskel ankemulighet for små og mellomstore bedrifter
 • Forenkle loven om offentlige anskaffelser og gjøre det enklere for mindre, innovative aktører å delta i konkurransen om å vinne anbudene
 • Gi de høyteknologiske forsvarsbedriftene konkurransekraft gjennom robuste gjenkjøpsavtaler
 • Ha et nasjonalt kartleggingsprogram for norske mineralressurser og utvikle en strategi for å utnytte disse på en miljømessig forsvarlig måteKlikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: