Formuesskatten

Høyre vil redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser.

Formuesskatten tapper kapital fra norske arbeidsplasser og gjør det mindre lønnsomt å spare og investere. Siden 2013 er formuesskatten redusert gjennom reduksjoner i satsen og økt bunnfradrag, i tråd med regjeringens politiske plattform.

Formuesskatten innebærer at den effektive skatten på kapitalavkastning i Norge er svært høy for enkelte typer kapital. Den fører til skattemotiverte kapitalplasseringer fordi ulike typer kapital forskjellsbehandles, og den svekker norsk eierskap.

Norske eiere må betale formuesskatt uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd, noe som oppleves som urimelig og belastende.

Formuesskatten på næringsvirksomhet straffer norske eiere fremfor utenlandske. Sverige har, i likhet med de fleste europeiske land, fjernet formuesskatten. Lavere formuesskattesats og jevnere verdsetting gjør at norsk kapital i større grad kan bli kanalisert mot næringsvirksomhet, og regjeringen varslet derfor i Skattemeldingen som ble lagt frem høsten 2015 at den ville vurdere om videre lettelser kan innrettes mer målrettet mot næringsrelatert kapital.

Et bredt flertall på Stortinget ba i skatteforliket våren 2016 regjeringen om å foreslå en verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler på 20 pst. innen 2018. I statsbudsjettet for 2019 ble denne verdsettelsesrabatten økt til 25 pst. Verdsettingen av gjeld som tilordnes aksjer og driftsmidler, skal reduseres tilsvarende.

Høyre vil forhindre at noen blir nullskatteytere når formueskatten fjernes på sikt.

Som en oppfølging av skatteforliket ble det i statsbudsjettet for 2017 vedtatt at virksomhetseiere kan få utsatt betalingen av formuesskatt for 2016 og 2017 i to år hvis virksomheten går med underskudd.

 

Høyres løsninger:

  • Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten.
  • Unngå nullskattytere
  • Utsatt formuesskatt dersom virksomheten går med underskudd