Formuesskatten

Høyre vil trappe ned formuesskatten med sikte på å fjerne den helt.

Formuesskatten tapper kapital fra norske arbeidsplasser og gjør det mindre lønnsomt å spare og investere.

Formuesskatten innebærer at den effektive skatten på kapitalavkastning i Norge er svært høy for enkelte typer kapital. Den fører til skattemotiverte kapitalplasseringer fordi ulike typer kapital forskjellsbehandles, og den svekker norsk eierskap.

Norske eiere må betale formuesskatt uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd, noe som oppleves som urimelig og belastende.

Formuesskatten på næringsvirksomhet straffer norske eiere fremfor utenlandske. Sverige har, i likhet med de fleste europeiske land, fjernet formuesskatten. Samtidig reduserer flere land selskapskatten, noe som ytterligere forsterker konkurranseulempen for Norge.

I statsbudsjettet for 2014 reduserte regjeringen formuesskattesatsen med 0,1 prosentenhet til 1 prosent, mens bunnfradraget ble økt fra 870.000 kroner til 1 mill. kroner (2 mill. kroner for ektepar). I statsbudsjettet for 2015 fortsatte regjeringen nedtrappingen ved å redusere satsen til 0,85 pst. og øke bunnfradraget til 1,2 mill. kroner (2,4 mill. kroner for ektepar).

Høyre vil forhindre at folk betaler null i skatt når formueskatten fjernes på sikt. Høyres mål er fremdeles å fjerne formuesskatten, men vi gjør ikke dette før vi sikrer at også de som har mest må betale personskatt.

I boken «Mennesker, ikke milliarder» fra 2011 garanterte partileder Erna Solberg at hun «kort og godt ikke vil ha nullskattytere i Norge". Høyre ønsker ikke å fjerne formueskatten fullt ut før det er nye skatteregler på plass. Nettopp for å forhindre nullskatteytere. Med unntak av studenter og minstepensjonister skal alle som har en inntekt betale skatt.

Høyres løsninger:

  • Trappe ned og på sikt fjerne formuesskatten.
  • Unngå nullskattytere.