Formuesskatten

Høyre vil redusere og fase ut formueskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser.

Formuesskatten tapper norske bedrifter for kapital slik at de har mindre igjen til å investere i norske arbeidsplasser. Den gjør det derfor mindre lønnsomt å spare og investere i Norge. Det gir et uheldig konkurransefortrinn for utenlandske eiere. Høyre vil sikre Norsk eierskap gjennom å fase ut formueskatten på arbeidende kapital.

Norske eiere må betale formuesskatt uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd, noe som oppleves som urimelig og belastende. Lavere formuesskattesats og jevnere verdsetting av formue gjør at norsk kapital i større grad kan bli rettet mot næringsvirksomhet, og regjeringen varslet derfor i Skattemeldingen som ble lagt frem høsten 2015 at den ville vurdere om videre lettelser kan innrettes mer målrettet mot næringsrelatert kapital. Hensikten er å beholde mer kapital i bedriften slik at den får mulighet til å vokse og at vi sørger for at vi beholder norsk eierskap av norske arbeidsplasser.

Redusert formueskatt med Høyre i regjering

I statsbudsjettet for 2018 ble det innført en verdsettingsrabatt for aksjer og driftsmidler på 20 prosent. Denne rabatten ble økt til 25 prosent i statsbudsjettet for 2019. Dette gjør at kapital som er investert i norske bedrifter beskattes lavere enn tidligere, slik at det blir mer lønnsomt å investere i og skape flere arbeidsplasser i hele landet.

Som en oppfølging av skatteforliket ble det også i statsbudsjettet for 2017 vedtatt at virksomhetseiere kan få utsatt betalingen av formuesskatt for 2016 og 2017 i to år hvis virksomheten går med underskudd.

Høyres løsninger:

  • Redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital for å styrke norsk eierskap til norske arbeidsplasser, samt øke bunnfradraget og på lengre sikt fjerne formuesskatten.
  • Unngå nullskattytere
  • Ha muligheten til å utsette formuesskatten dersom virksomheten går med underskudd.