Produktivitet

Høyre er opptatt av å styrke produktivitetsutviklingen i Norge for å sikre fremtidens velferd.

Norges fremtidige velstand og velferd forutsetter at produktiviteten i økonomien fortsetter å vokse. Høyere produktivitetsvekst krever reformer i offentlig forvaltning og resten av økonomien, og regjeringen oppnevnte derfor i februar 2014 en kommisjon som fikk i mandat å vurdere produktivitetsutviklingen i Norge og se nærmere på årsaker til at veksten har vært svakere de senere årene. Kommisjonen skulle også peke på områder der myndighetene bør iverksette tiltak eller justere politikken for å øke produktiviteten. Kommisjonen kom med sin første rapport i 2015 og sin andre rapport i 2016.

Konkurransepolitikken og forenklinger i offentlige reguleringer står sentralt i regjeringens arbeid med en mer produktiv økonomi. Satsing på innovasjon og forskning bidrar til ny kunnskap og nye måter å ta i bruk eksisterende kunnskap på. Et enklere og mer vekstfremmende skattesystem vil bidra til gode rammebetingelser for næringslivet og dermed legge til rette for høy produktivitet.

Med en stor offentlig sektor er vi avhengige av at ressursene brukes effektivt. Regjeringen arbeider blant annet for nye og mer fleksible arbeidsmåter i forvaltningen, gode styringssystemer og ledelse, og et bedre grunnlag for beslutninger.

Samtidig har organiseringen av offentlig virksomhet stor betydning for hvor effektivt oppgavene utføres. Kommune- og regionreformen er viktig, og vil sammen med flere strukturreformer i forvaltningen gi bedre tjenester og ressursutnyttelse. Regjeringen har iverksatt flere tiltak for å bedre styringen av statlige digitaliseringsprosjekter. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen gir en mer effektiv forvaltning.

Staten har et stort virkemiddelapparat med mange forskjellige ordninger. I 2018 satte vi Næringsdepartementet og Finansdepartementet i gang en gjennomgang av virkemiddelapparatet, med mål om å få mer ut av hver krone vi bruker. Anbefalingene kommer i desember 2019.

 

Høyres løsninger:

  • Forbedre konkurransekraften, begrense veksten i offentlig sektor og legge til rette for nye lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor.
  • Effektivisere offentlig sektor og la private aktører bidra mer der det kan gi merverdi for samfunnet.
  • Gjennomgå støtteordningene til næringslivet med sikte på å få mer ut av hver krone som brukes