Statens pensjonsfond utland (oljefondet)

Statens pensjonsfond utland (SPU) skal sikre at både dagens og fremtidens pensjonister kan ha trygghet for at staten er i stand til å utbetale deres opptjente pensjonsrettigheter.


Handlingsregelen for bruk av oljeinntektene sikrer at formuen både kommer dagens og morgendagens innbyggere til gode. Oppbygging av SPU skaper trygghet for både dagens og morgendagens pensjonister.

SPU representerer en omplassering av verdier fra kontinentalsokkelen til finansiell formue. Målet for forvaltningen er å oppnå størst mulig avkastning innenfor en moderat risiko. Fondets verdi kan variere stort fra år til år, men avkastningen over tid danner grunnlaget for fremtidig velstand.

Regjeringen vil bygge videre på det rammeverket som er skapt rundt forvaltningen av SPU. Regjeringen vil legge vekt på åpenhet og etisk bevissthet. Etter hvert som fondet blir større og erfaringsgrunnlaget bredere, er det naturlig å vurdere å videreutvikle forvaltningen for å sikre at den skjer på en mest mulig hensiktsmessig måte.

Det bør opprettes et investeringsprogram innen SPU, med samme krav til forvaltning som andre investeringer i SPU, med formål å investere i bærekraftige bedrifter og prosjekter i fattige land og fremvoksende markeder. Regjeringen vurderer i tillegg opprettelse av et eget mandat innen fornybar energi med de samme krav til forvaltning som andre investeringer i SPU.

Høyres løsninger:

  • En vridning av oljepengebruken fra offentlig forbruk til vekstfremmende investeringer i blant annet forskning, utdanning og samferdsel
  • Gjennom Statens pensjonsfond utland skal vi ha en trygg forvaltning som maksimerer avkastningen innenfor klart definerte risikogrenser


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: