Statens pensjonsfond utland (oljefondet)

Statens pensjonsfond utland (SPU) skal sikre at både dagens og fremtidens pensjonister kan ha trygghet for at staten er i stand til å utbetale opptjente pensjonsrettigheter.

Formålet med SPU er å støtte opp under langsiktige hensyn ved bruk av statens petroleumsinntekter og sparing for å finansiere pensjonsutgiftene i folketrygden. En langsiktig og god forvaltning legger til rette for at petroleumsformuen kan komme både dagens og fremtidige generasjoner til gode.

Høyre vil forvalte SPU i et generasjonsperspektiv. Det innebærer at uttakene fra fondet må sees i sammenheng med forventet avkastning over tid og gradvis fases inn i norsk økonomi, og at uttak må benyttes til å investere for fremtiden.

Handlingsregelen for bruk av oljeinntektene sikrer at formuen både kommer dagens og morgendagens innbyggere til gode. Oppbygging av SPU skaper trygghet for både dagens og morgendagens pensjonister.

SPU representerer en omplassering av verdier fra kontinentalsokkelen til finansiell formue. Målet for forvaltningen er å oppnå størst mulig avkastning innenfor en moderat risiko. Fondets verdi kan variere stort fra år til år, men avkastningen over tid danner grunnlaget for fremtidig velstand.

Høyre legger vekt på åpenhet og etisk bevissthet i forvaltningen av SPU, og det skal settes ned et utvalg som skal gjennomgå de etiske retningslinjene for SPU. 

 

 

Høyres løsninger:

  • Uttak fra SPU skal være tilpasset situasjonen i norsk økonomi, fondets bærekraft og finansieringen av offentlige velferdstjenester på sikt. 
  • Sette ned et utvalg som skal gjennomgå de etiske retningslinjene for SPU