Portretter av stortingsrepresentantene fra Akershus
Toppkandidatene i Akershus

Statsbudsjettet 2019: Akershus

– I en uforutsigbar verden er Regjeringens viktigste prosjekt å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene, sier Nils Aage Jegstad, stortingsrepresentant for Akershus.

Regjeringen la mandag frem forslaget til statsbudsjett for 2019. – Det er veldig mye som går bra i Norge, og det er viktig at vi bruker de gode tidene til å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet, fortsetter Jegstad

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag.

Her får du oversikt over hva statsbudsjettet betyr for Akershus:

Kunnskap

I oppfølgingen av den vedtatte lærernormen, får Akershus 213,9 millioner kroner i øremerket tilskudd Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Veterinærinstituttet får 1,157 milliarder kroner til nybygg  Alle fylker får nå hvert sitt mobbeombud. Til dette tiltaket får hvert fylke, også Akershus 500.000 kroner til dette. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) får 31 millioner kroner mer i 2019 som følge av flere og nye oppgaver

Samferdsel

Vei

E16 Sandvika – Wøyen, Bærum kommune 
Prosjektet inngår som en del av Oslopakke 3. Ny E16 legger til rette for en utvikling av Sandvika som byområde og vil redusere lokale miljøproblemer. Anleggsarbeidet startet i januar 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2019. I alt 460 millioner kroner er foreslått til prosjektet E16 Sandvika – Wøyen. De foreslåtte midlene forutsettes i sin helhet å komme fra bompengeselskapet. Tidligere har det vært tildelt statlige midler til prosjektet – som er et Oslopakke 3-prosjekt.    

E16 Bjørum – Skaret, Bærum kommune i Akershus og Hole kommune i Buskerud 
Prosjektet omfatter bygging av en ny firefelts vei. Det skal bygges en tunnel under Sollihøgda, og en tunnel under Bukkesteinshøgda. Utbyggingen vil gi et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen. Dagens E16 vil inngå i et lokalveisystem. Det legges opp til anleggsstart i april 2019, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2023. Regjeringen foreslår å bevilge i alt 250 millioner kroner til E16 Bjørum – Skaret til forberedende arbeider, hvorav 50 millioner kroner i statlige midler og 200 millioner kroner som forutsettes å komme fra bompengeselskapet.

E18 Retvet – Vinterbro, Ås og Ski kommuner 
Det settes av midler til grunnerverv, arkeologiske undersøkelser, grunnundersøkelser og forberedende arbeider til Ny Jord. Ny Jord er et pilotprosjekt. Prosjektet vil gi verdifull erfaring i hvordan dyrket mark kan erstattes på best mulig måte i veiutbygginger.

E18 Vestkorridoren, Bærum og Asker kommuner og Oslo kommune 
Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til denne saken på egnet måte. Prosjektet skal finansieres med statlige midler, bompenger fra Oslopakke 3 samt bompenger fra egen innkreving på E18. Det vil derfor måtte legges frem en egen bompengesak for Stortinget. Statens vegvesen har oversendt forslag til bompengeopplegg for prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta til berørte kommuner og fylkeskommuner med sikte på lokalpolitisk behandling høsten 2018. Deretter skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2).     
           
E6 Hvam – Skedsmovollen, Skedsmo kommune 
Innenfor bymiljøavtalen for Oslo og Akershus er det satt av statlige midler til utbygging av kollektivfelt ved ramper og kryss på strekningen Hvam – Skedsmovollen. Tiltakene sørger for at reisetiden kortes ned. Det skal også bidra til å gjøre kollektive transportmidler til et konkurransedyktig og attraktivt valg for de reisende.              
E6 Smiehagetunnelen og Nordbytunnelen, Frogn, Ås og Ski kommune 
Det settes av midler til å rehabilitere Smiehagetunnelen og videreføre rehabiliteringen av Nordbytunnelen. Det er avsatt 209 millioner kroner til E6 Nordbytunnelen fase 2.      
         
Fv. 152 Langhus, Ski og Oppegård kommuner 
Innenfor bymiljøavtalen for Oslo og Akershus er det satt av statlige midler til gang- og sykkelveitiltak langs E6 på fv. 152 Stenfelt – Greverud og Langhusveien – Vevelstadveien – Smedsrudveien.               

Professor Kohts vei, Bærum kommune 
Innenfor bymiljøavtalen for Oslo og Akershus er det satt av statlige midler til å bygge gang- og sykkelvei i Professor Kohts vei.

Planlegging 

Det er satt av midler til planlegging av følgende prosjekter:

-Reguleringsplan for strekningen E18 Ramstadsletta-Slependen

-Rv. 4 Kjul-Rotnes

-Lysaker kollektivknutepunkt.

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene 

Bymiljøavtale for Oslo og Akershus 
Staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune inngikk i juni 2017 en bymiljøavtale som skal legge til rette for at persontransporten i Oslo og Akershus skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Avtalen omfatter porteføljen i Oslopakke 3, jernbaneinvesteringer, riksveitiltak for kollektivtrafikk, sykling og gange samt tiltak finansiert med belønningsmidler. I tillegg gis det statlig tilskudd på 50 prosent av prosjektkostnadene for Fornebubanen. For å konkretisere arealdelen i bymiljøavtalen har staten også inngått en byutviklingsavtale med Oslo og Akershus. Bymiljøavtalen og byutviklingsavtalen skal reforhandles til en felles byvekstavtale. Det pågår slike reforhandlinger, og kommunene Bærum, Skedsmo og Oppegård er invitert med. 

Innenfor bymiljøavtalen er det for 2019 lagt til grunn 170 millioner kroner til tiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gange, 391 millioner kroner som tilskudd til Fornebubanen og 280 millioner kroner i belønningsmidler.   
            
Oslopakke 3 
Oslopakke 3 er en del av den inngåtte bymiljøavtalen med Oslo og Akershus, og blir også en del av byvekstavtalen. Revidert Oslopakke 3-avtale for perioden 2017–2036 ble inngått i juni 2016 mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Avtalen ble supplert med en tilleggsavtale i juni 2017. Fra lokale myndigheter er det lagt til grunn å innføre det nye takstsystemet med tids- og miljødifferensierte takster i tre trinn:  

- Trinn 1: Tids- og miljødifferensierte bompengetakster for lette og tunge kjøretøy i eksisterende bomstasjoner i Oslo. Vedtatt i Stortinget og innført fra 1. oktober 2017.  

- Trinn 2: Supplerende bompengestasjoner på Oslos bygrense for trafikk fra Romerike og Follo samt nye bomstasjoner i Oslo. Det innføres avgift også for elbiler. Vedtatt i Stortinget og det legges opp til innføring fra 1. mars 2019. 

- Trinn 3: Lokale myndigheter har foreslått at takstene økes ytterligere for lette elbiler, og har forutsatt å innføre trinn 3 fra 1. mars 2020.

Innenfor Oslopakke 3 settes det av bompenger til å bygge nye bomstasjoner, beskrevet trinn 2.

Jernbane

Follobanen: Oslo-Ski, Oslo og Ski kommuner 
Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 4 163 millioner kroner til videre utbygging av Follobanen. Prosjektet halverer reisetiden mellom Oslo og Ski og gir økt kapasitet mellom Oslo og Østfold. Det legges opp til at det nye dobbeltsporet mellom Oslo og Ski tas i bruk fra desember 2021.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16: Bærum, Hole og Ringerike kommuner 

Regjeringen foreslår å bevilge 1 016 millioner kroner til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet-Hønefoss, med sikte på mulig byggestart i 2022. Fellesprosjektet skal gi kortere reisetid mellom Oslo, Hønefoss og Bergen.

Gjøvikbanen, Oslo, Nittedal, Lunner, Gran, Vestre Toten og Gjøvik kommuner 
Regjeringen foreslår å bevilge 1 400 millioner kroner til videreføring av ERTMS-prosjektet i 2019. 
ERTMS-prosjektet består av tre større tekniske systemkontrakter, signalanlegg, trafikkstyring og utstyr om bord i tog. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift. I Akershus startes det opp forberedende arbeider og telearbeider på Gjøvikbanen.

Sørumsand og Skarnes stasjoner, Sørum og Sør-Odal kommuner 
Regjeringen foreslår å bevilge totalt 754 millioner kroner innenfor programområdet "Kapasitetsøkende tiltak". Pengene skal gå til å planlegge tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell og som gir en robust infrastruktur og økt kapasitet i jernbanenettet. I Akershus skal tiltakene på Sørumsand stasjon stå ferdig i løpet av 2019 og tiltakene på Skarnes stasjon starter opp.

Kongsvingerbanen, Skedsmo, Fet, Sørum, Nes, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog kommuner 
Regjeringen foreslår å bevilge totalt 431 millioner kroner innenfor programområdet "Mer gods på bane". Dette skal gå til tiltak rettet mot å bedre vilkårene og øke kapasiteten for godstransport på jernbanen, noe som kan bidra til å flytte mer godstransport over til tog. Det skal planlegges videre for flere kryssingsspor, sanering av planoverganger og terminaltiltak. I Akershus prioriteres bygging av planoverganger på Kongsvingerbanen.

Lillestrøm og Oslo lufthavn Gardermoen stasjoner, Skedsmo og Ullensaker kommuner 
Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 207 millioner kroner innenfor programområdet "Stasjoner og knutepunkter" til tiltak for bedre kapasitet, tilgjengelighet og sikkerhet på stasjoner. I Akershus prioriteres planlegging av tiltak på Lillestrøm stasjon og utbygging av tiltak på Oslo lufthavn Gardermoen stasjon, samt investeringer i informasjonssystemer.

Vedlikehold og fornying 

Utover midler til ERTMS-prosjektet som tidligere omtalt, foreslås det 4 389 millioner kroner til vedlikehold i 2019, hvorav minst 2 160 millioner kroner skal anvendes til fornying. Fornying av jernbaneinfrastrukturen bidrar til å opprettholde og utvikle realverdiene og standarden i eksisterende jernbaneinfrastruktur. Dette er avgjørende for å kunne nå de langsiktige målene for driftsstabilitet.

Programområde «Sikkerhet og miljø» 
Regjeringen foreslår å bevilge 360 millioner kroner til tiltak for å opprettholde eller forbedre sikkerheten og miljøet rundt eksisterende infrastruktur. Dette omfatter tiltak for sikring og sanering av planoverganger, rassikring, tunnelsikkerhet, teknisk trafikksikkerhet og miljøtiltak.

Programområde «Tekniske tiltak»
Regjeringen foreslår å bevilge 159 millioner kroner til tiltak for økt kapasitet og funksjonalitet på jernbanens interne tele- og datakommunikasjonsnett. Tiltakene bidrar til styrket driftsstabilitet og robusthet på jernbanen.

Helse

1 500 nye heldøgns omsorgsplasser over hele landet: Regjeringen foreslår å bevilge midler til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet. I forslaget heter det at tilskuddet skal splittes på to budsjettposter. En post skal brukes til netto tilvekst av omsorgsplasser og en post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser.

450 nye dagaktivitetsplasser over hele landet til hjemmeboende med demens: Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Tilskuddssatsen foreslås økt fra 30 til 50 prosent per plass. Målet er raskere oppbygging av et slike tilbud.

Psykologer i alle kommuner: Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse.

Leve hele livet: Regjeringens reform for kvalitet i eldreomsorgen Leve hele livet får 48 millioner kroner nasjonalt. 

Innovasjon og næring

Forskning og innovasjon i næringslivet

Forsknings- og innovasjonsordningene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet (som deler ut penger til bedriftene) er landsdekkende. Bedrifter i Akershus kan søke om penger i alle disse programmene. For 2017 ble det gitt 114,6 millioner kroner til forskning og utvikling direkte til bedrifter i Akershus gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2017 fikk prosjekter fra Akershus 145,4 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.

Maritim næring

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal sikre norsk maritim kompetanse, den skal sikre rekruttering av norske sjøfolk, og den skal gi konkurransedyktige vilkår for rederier med skip under norsk flagg. Ordningen innebærer at rederiene kan søke om tilskudd for mannskapet om bord på sine skip med norske flagg. Siden 2013 har overslagsbevilgningen i ordningen økt med om lag 430 millioner kroner, og i 2019 foreslår regjeringen å bevilge 2,05 milliarder kroner til sysselsetting av sjøfolk. 

I 2017 var om lag 150 sjøfolk i Akershus omfattet av tilskuddsordningen. 

Klima og miljø

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 millioner kroner for å sikre kapasitet og kompetanse hos Statens strålevern knyttet til sikker drift og avvikling av forsøksreaktorene i Kjeller og Halden.

Regjeringen vil prioritere bevilgningene til norsk skogvern på et høyt nivå også i 2019 med en bevilgning på 444,6 millioner kroner, for å sikre god fremdrift i arbeidet med å verne 10 prosent av skogen. Det ventes i 2019 vern av nye skogområder blant annet i Akershus.
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 millioner kroner til bekjemping av fremmede skadelige arter, blant annet til fjerning av stillehavsøsters i områder med store naturmangfolds- og friluftslivsverdier.

Arbeidet med rovviltforvaltning styrkes i 2019. Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Statens naturoppsyns feltpersonell og forebyggende tiltak i områder som opplever store skader fra rovvilt på beitedyr med 15 millioner kroner. 

Kultur

Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til X Games 2019. Arrangementet vil trolig foregå på Fornebu og i Oslo.

Forsvar

Regjeringen foreslår å bruke om lag 110 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygge- og anleggsprosjekter i Akershus. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å videreføre prosjektet for etablering av nytt ballistisk laboratorium ved Forsvarets forskningsinstitutt, og til å starte bygging av ny mannskapsforlegning i Kolsås leir. Det planlegges også gjennomført sikring av skjermingsverdige objekter. Heimevernets treningsmengde i Akershus økes. 

Fengsel

Fengsel – innsatte med psykiske lidelser
Regjeringen foreslår å bevilge 18,3 millioner kroner, hvorav 15,8 millioner kroner under Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett, til etablering av en forsterket felleskapsavdeling ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Avdelingen skal bidra til å forebygge og hindre langvarig isolasjon for innsatte med alvorlige psykiske lidelser. Avdelingen vil ha plass til seks innsatte og være høyt bemannet med personell fra kriminalomsorgen og helsevesenet.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 349 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 294 millioner kroner til gjennomføring av kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at blant annet sikringstiltak i Akershus vil bli prioritert i 2019, inkludert ferdigstilling av flomsikringstiltak i Nittedal kommune.

Vil du bli bedre kjent med statsminister Erna Solberg

I vårt partiprogram kan du lese mer om våre ambisjoner for fremtidige statsbudsjett

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag.