Foto av Aust-Agder Høyres fire øverste representanter
Toppkandidatene i Aust-Agder

Statsbudsjettet 2019: Aust-Agder

Dette betyr statsbudsjettet for Aust-Agder. – I en uforutsigbar verden er regjeringens viktigste prosjekt å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene, sier Stortingsrepresentant Svein Harberg.

Regjeringen la mandag frem forslaget til statsbudsjett for 2019. – Det er veldig mye som går bra i Norge, og det er viktig at vi bruker de gode tidene til å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet, fortsetter han.

Her får du oversikt over hva statsbudsjettet betyr for Aust-Agder.

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag.

Kunnskap

Regjeringen vil fortsette satsingen på økt lærertetthet for 1. – 10. trinn, og bevilger 27 millioner kroner i øremerket tilskudd til kommunene i Aust-Agder.

Aust-Agder får i likhet med andre fylker 500 000 kr til mobbeombud. Mobbombudene skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker som gjelder beskyttelse mot mobbing og å skape et bedre barnehage- og skolemiljø.

I tillegg kan kommunene søke om tilskudd fra ordningen for utvikling av kommunale integreringstiltak, blant annet til utprøving av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører. Innvandrerkvinner vil være en prioritert målgruppe.

Vei, jernbane og kollektiv

 • Rv. 9 Bjørneråa – Optestøyl, Bykle kommune
  Det prioriteres midler til å videreføre arbeidene med strekningsvise utbedringstiltak på rv. 9 i Setesdal i Aust-Agder, blant annet med lokale tilskudd. Delstrekningen Bjørnaråa – Optestøyl i Bykle planlegges åpnet for trafikk i oktober 2019.
 • Rv. 9 Fånefjelltunnelen, Bygland kommune
  Det settes av midler til å ferdigstille utbedring av Fånefjelltunnelen.
 • E18 Haumyrheiatunnelen, Kristiansand kommune
  Det prioriteres midler til å starte utbedringen av Haumyrheiatunnelen.
 • E18 Grimstadporten, Grimstad kommune
  Innenfor midlene til fornying legges det opp til å ferdigstille arbeidene med å utbedre E18 Grimstadporten.
 • E18 Grimstad – Kristiansand, Grimstad, Lillesand og Kristiansand kommuner
  Det settes av 348,4 millioner kroner for 2019. Dette er midler til den årlige kontraktsfestede betalingen til OPS-selskapet som driver E18 Grimstad-Kristiansand. Strekningen ble åpnet for trafikk i 2009. Kontrakten løper fram til 2034.
 • E18/fv. 420 Stølen – Torsbudalen, Arendal kommune
  Det settes av midler til å bygge gang- og sykkelveg langs E18/fv. 420 på strekningen Stølen – Torsbudalen.
 • Kollektivterminal, Grimstad kommune
  Det settes av midler til ny kollektivterminal (kollektivknutepunkt) på E18 ved Øygardsdalen i Grimstad.
 • TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
  Staten har etablert en tilskuddsordning for fylkeskommunene for et utvidet TT-tilbud som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2019 har regjeringen foreslått å bevilge 139,2 millioner kroner til ordningen, hvor nå åtte fylker er omfattet, inkludert Aust-Agder. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.
 • Nytt kontaktledningsanlegg på jernbanen mellom Sira – Krossen, gjennom Kristiansand, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner
  Dette er en del av kapasitetsøkende tiltak på jernbanen som innebærer å planlegge tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell og som gir en robust infrastruktur og økt kapasitet i jernbanenettet.
 • Vedlikehold og fornying av jernbanen, og arbeid med nytt signalanlegg ERTMS
  Fornying av jernbaneinfrastrukturen er avgjørende for å kunne nå de langsiktige målene for driftsstabilitet. Målene er nå til vurdering i departementet etter at Jernbanedirektoratet har gjennomgått dem.

Helse

 • 1 500 nye heldøgns omsorgsplasser over hele landet
  Regjeringen foreslår å bevilge midler til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet. I forslaget heter det at tilskuddet skal splittes på to budsjettposter. En post skal brukes til netto tilvekst av omsorgsplasser og en post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser.
 • 450 nye dagaktivitetsplasser over hele landet til hjemmeboende med demens
  Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Tilskuddssatsen foreslås økt fra 30 til 50 prosent per plass. Målet er raskere oppbygging av et slike tilbud.
 • Psykologer i alle kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse.
 • Leve hele livet
  Regjeringens reform for kvalitet i eldreomsorgen Leve hele livet får 48 millioner kroner nasjonalt.

Et tryggere Norge

 • Heimevernet skal øve mer i Aust-Agder
 • Det nye fengselet forventes ferdig i midten av 2020

Regjeringen foreslår å bevilge samlet 380 millioner kroner i 2019 til byggeprosjektet med nytt fengsel i Agder under Kommunal- og moderniseringsdepartementets og Justis- og beredskapsdepartementets budsjett. Det skal etableres to avdelinger med 200 plasser i Froland og 100 plasser i Mandal (Vest-Agder). Administrasjon av fengselet legges til avdelingen i Mandal. Forventet ferdigstillelse er medio 2020.