Portrettbilder av Trond Helleland og Kristin Ørmen Johnsen. Foto: Hans Kristian Torbjørnsen
Toppkandidatene i Buskerud, Trond Helleland og Kristin Ørmen Johnsen

Statsbudsjettet 2019: Buskerud

– I en uforutsigbar verden er Regjeringens viktigste prosjekt å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene, sier Kristin Ørmen Johnsen, stortingsrepresentant for Buskerud.

Regjeringen la mandag frem forslaget til statsbudsjett for 2019. – Det er veldig mye som går bra i Norge, og det er viktig at vi bruker de gode tidene til å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet, fortsetter Ørmen Johnsen.

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag

Dette betyr statsbudsjettet for Buskerud:

Kunnskap

I oppfølgingen av den vedtatte lærernormen, får Buskerud 74,1 millioner kroner i øremerket tilskudd.

Alle fylker får nå hvert sitt mobbeombud. Til dette tiltaket får hvert fylke, også Buskerud 500.000 kroner til dette.

Samferdsel

Vei       

E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum, Ringerike kommune i Buskerud og Jevnaker kommune i Oppland 
Anleggsarbeidene startet opp i 2018 ventes åpnet for trafikk i 2021. Arbeidene med lokalveinettet ventes ferdigstilt i 2022. Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner i statlige midler. I tillegg er det lagt til grunn at 520 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.             

E16 Bjørum – Skaret, Bærum kommune i Akershus og Hole kommune i Buskerud 
Prosjektet omfatter bygging av en ny firefelts vei. Det skal bygges en tunnel under Sollihøgda, og en tunnel under Bukkesteinshøgda. Utbyggingen vil gi et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen. Dagens E16 vil inngå i et lokalveisystem. Det legges opp til anleggsstart i april 2019, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2023. Regjeringen foreslår å bevilge i alt 250 millioner kroner til E16 Bjørum – Skaret til forberedende arbeider, hvorav 50 millioner kroner i statlige midler og 200 millioner kroner som forutsettes å komme fra bompengeselskapet.            

E134 Damåsen – Saggrenda, Kongsberg og Øvre Eiker kommuner 
Prosjektet omfatter bygging av 13,2 km vei i ny trasé forbi Kongsberg. Om lag 8,5 km bygges som firefelts vei, og resten som tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Det bygges fire tunneler med en samlet lengde på om lag 4,5 km. Anleggsarbeidene startet i juni 2015, og ny vei ventes åpnet for trafikk i oktober 2019. Det settes av 450 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn 50 millioner kroner i bompenger.            

E134 Mjøndalen – Langebru, Mjøndalen og Øvre Eiker kommuner 
Det prioriteres midler til trafikksikkerhetstiltak ved å bygge midtrekkeverk.            

Rv. 23 Merraskott- og Elgskauåstunnelene i Hurum og Røyken kommuner 
Det settes av midler til finansiere arbeidene med å utbedre tunnelen.           

Rv. 7 Gol, Gol kommune 
Det prioriteres midler til byggingen av døgnhvileplass ved Gol.

Rv. 52 
Det prioriteres å starte arbeidene med å utbedre en delstrekning på rv. 52.            

Planlegging

  • Reguleringsplan for E134 Saggrenda – Elgsjø, Kongsberg og Notodden kommuner i Buskerud og Telemark 
  • Reguleringsplan for delstrekninger på rv. 7 og rv. 52
  • Kommunedelplan for rv. 23 Linnes – kryss E18, Lier kommune
  • Kommunedelplan for rv. 35 Hokksund, Åmot, Modum og Øvre Eiker kommuner.

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene     

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene, Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre og Øvre Eiker kommuner og Buskerud fylkeskommune 
Belønningsavtaler er avtaler staten inngår med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene. Buskerudbyen (Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker) har belønningsavtale for perioden 2018–2019 på totalt 166 millioner kroner. For 2019 er det satt av 80 millioner kroner. 

Det tas sikte på at belønningsmidlene skal gå inn i en kommende byvekstavtale for Buskerudbyen. Staten vil legge til rette for at forhandlingene kan komme i gang så raskt de nødvendige avklaringene er på plass.  

Jernbane     

Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16: Bærum, Hole og Ringerike kommuner 
Regjeringen foreslår å bevilge 1 016 millioner kroner til videre planlegging av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 Høgkastet–Hønefoss, med sikte på mulig byggestart i 2021/2022. Fellesprosjektet skal gi kortere reisetid mellom Oslo, Hønefoss og Bergen.            

InterCity Vestfoldbanen: Drammen – Kobbervikdalen, Drammen kommune 
Det er satt av 602 millioner kroner til byggestart på Drammen – Kobbervikdalen. Prosjektet omfatter 9 kilometer nytt dobbeltspor på strekningen, ombygging av Drammen stasjon og 2 kilometer dobbeltspor til Gulskogen stasjon, samt utvidelse og ombygging av Gulskogen stasjon.            

Notodden kollektivterminal, Notodden kommune 
Regjeringen foreslår å bevilge totalt 754 millioner kroner innenfor programområdet "Kapasitetsøkende tiltak" til å planlegge tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell og som gir en robust infrastruktur og økt kapasitet i jernbanenettet. I Buskerud skal elektrifisering til Notodden kollektivterminal stå ferdig.            

Hønefoss-Follum, Hønefoss kommune 
Regjeringen foreslår å bevilge totalt 431 millioner kroner innenfor programområdet "Mer gods på bane". Dette skal gå til tiltak rettet mot å bedre vilkårene og øke kapasiteten for godstransport på jernbanen, noe som kan bidra til å flytte mer godstransport over til tog. Det skal planlegges videre for flere kryssingsspor, sanering av planoverganger og terminaltiltak. I Buskerud prioriteres nettverksforbedringer gjennom elektrifisering av Hønefoss–Follum.            

Vedlikehold og fornying 

Regjeringen foreslår å bevilge 4 389 millioner kroner til vedlikehold i 2019. I tillegg kommer midler til ERTMS-prosjektet som tidligere omtalt. Av vedlikeholdsmidlene skal minst 2 160 millioner kroner anvendes til fornying. Dette omfatter større systematiske tiltak for å ivareta den langsiktige funksjonaliteten og standarden i anleggene, samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Fornying av jernbaneinfrastrukturen bidrar til å opprettholde og utvikle realverdiene og standarden i eksisterende jernbaneinfrastruktur. Dette er avgjørende for å kunne nå de langsiktige målene for driftsstabilitet. Målene er nå til vurdering i departementet etter at Jernbanedirektoratet har gjennomgått dem.            

Programområde «Sikkerhet og miljø» 
Regjeringen foreslår å bevilge 360 millioner kroner til tiltak for å opprettholde eller forbedre sikkerheten og miljøet rundt eksisterende infrastruktur. Dette omfatter tiltak for sikring og sanering av planoverganger, rassikring, tunnelsikkerhet, teknisk trafikksikkerhet og miljøtiltak. 

Bane NOR analyserer jernbanestrekningene for å identifisere risikoforhold og prioritere tiltak. Basert på en samlet vurdering av risikobildet skal Bane NOR gjennomføre tiltak for å forebygge ulykker på planoverganger, forhindre avsporing og sammenstøt mellom tog, rassikringstiltak mv. Målet er at alle tiltak skal bidra til å opprettholde eller forbedre sikkerhetsnivået.            

Programområde «Tekniske tiltak» 
Regjeringen foreslår å bevilge 159 millioner kroner til tiltak på jernbanens interne tele- og datakommunikasjonsnett. Økt etterspørsel etter informasjonsoverføring til ulike formål innen jernbaneinfrastrukturen skaper behov for økt kapasitet. Etterspørselen øker kontinuerlig og kan ikke innfris av eksisterende systemer. Målet er at alle disse tiltak skal bidra til å sikre at systemene er tilgjengelige, med tilstrekkelig kapasitet og funksjonalitet, og blir mindre sårbare for ytre påvirkninger. Tekniske tiltak bidrar til styrket driftsstabilitet og robusthet på jernbanen. 

Helse

1 500 nye heldøgns omsorgsplasser over hele landet: Regjeringen foreslår å bevilge midler til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet. I forslaget heter det at tilskuddet skal splittes på to budsjettposter. En post skal brukes til netto tilvekst av omsorgsplasser og en post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser.

450 nye dagaktivitetsplasser over hele landet til hjemmeboende med demens: Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Tilskuddssatsen foreslås økt fra 30 til 50 prosent per plass. Målet er raskere oppbygging av et slike tilbud.

Psykologer i alle kommuner: Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse.

Leve hele livet: Regjeringens reform for kvalitet i eldreomsorgen Leve hele livet får 48 millioner kroner nasjonalt.

Innovasjon og næring

Forskning og innovasjon i næringslivet 

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge mer enn 9,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. Det er en dobling siden regjeringen tiltrådte i 2013.

Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Forsknings- og innovasjonsordningene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet (som deler ut penger til bedriftene) er landsdekkende. Bedrifter i Buskerud kan søke om penger i alle disse programmene.

For 2017 ble det gitt 36,6 millioner kroner i forskning og utvikling direkte til bedrifter i Buskerud gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2017 fikk prosjekter fra Buskerud 186,4 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.

Maritim næring 

Norge er en sjøfartsnasjon og en stormakt på havet. Praktisk kunnskap fra sjøen har mye å si for vår evne til å konkurrere i verdenstoppen. I 2017 jobbet nesten 20 000 norske sjøfolk på norske skip.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal sikre norsk maritim kompetanse, den skal sikre rekruttering av norske sjøfolk, og den skal gi konkurransedyktige vilkår for rederier med skip under norsk flagg. Ordningen innebærer at rederiene kan søke om tilskudd for mannskapet om bord på sine skip med norske flagg. Siden 2013 har overslagsbevilgningen i ordningen økt med om lag 430 millioner kroner, og i 2019 foreslår regjeringen å bevilge 2,05 milliarder kroner til sysselsetting av sjøfolk.

I 2017 var om lag 100 sjøfolk i Buskerud omfattet av tilskuddsordningen.

Klima og miljø

Regjeringen vil prioritere bevilgningene til norsk skogvern på et høyt nivå også i 2019, med en bevilgning på 444,6 millioner kroner, for å sikre god fremdrift i arbeidet med å verne 10 prosent av skogen. Det ventes i 2019 vern av nye skogområder blant annet i Buskerud.  

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 millioner kroner til bekjemping av fremmede skadelige arter, blant annet til fjerning av stillehavsøsters i områder med store naturmangfolds- og friluftslivsverdier.

Kultur

Regjeringen foreslår å bevilge tilskudd til drift av særskilte idrettsanlegg, totalt 4,5 millioner kroner til Vikersund skiflygingsbakke og Lillehammer bob- og akebane i Oppland.

Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner til Brageteatret og 800 000 kroner til Norsk Bergverksmuseum, for å styrke arbeidet med mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom i 2019.

Brageteatret vil styrke arbeidet rettet mot barn og unge ved å skape mest mulig demokratiske møteplasser, og ved å forsøke å møte alle typer publikummere uansett kulturell kompetanse. De ønsker å utvikle ny forestilling for ungdom. 

Norsk Bergverksmuseum har de siste årene jobbet godt sammen med Kongsberg norsksenter. For å få et enda bedre utbytte av dialogen med de ulike innvandrergruppene ønsker museet å knytte en person fra dette miljøet tettere opp til museet og museets øvrige stab. Samtidig vil dette være en god arbeids- og språkerfaring for den som får muligheten.

Forsvar

Regjeringen foreslår å bruke om lag 75 millioner kroner til forsvarssektorens eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter i Buskerud. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å videreføre prosjektet ved Forsvarets satelittstasjon på Eggemoen. Heimevernets treningsmengde i Buskerud økes.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 349 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 294 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at blant annet sikringstiltak i Buskerud vil bli prioritert i 2019, inkludert videreføring av flomsikring i Nedre Eiker kommune.

Landbruk

I jordbruksoppgjøret 2018 er det satt av 4 millioner kroner til områderettede tiltak i 2019, fordelt på fjellandbruket og arktisk landbruk.

Det er satt av 2 millioner kroner til fjellandbruket i 2019, som omfatter fjellandbruket i Trøndelag, Oppland og Hedmark, Telemark og Buskerud. Satsingen skal bygge videre på erfaringene fra tilsvarende satsing i perioden 2014-2016, der det ble lagt vekt på rekruttering til næringen og utvikling av potensialet for økt verdiskaping i fjellandbruket.

Områdesatsing

Regjeringen foreslår å bevilge 10,6 millioner kroner til områdesatsing på Fjell i Drammen.

 

Vil du bli bedre kjent med statsminister Erna Solberg?

I vårt partiprogram kan du lese mer om våre ambisjoner for fremtidige statsbudsjett

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag.