Marianne Haukland på talerstolen under Høyres landsmøte 2017. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Stortingsrepresentant Marianne Haukland

Statsbudsjettet 2019: Finnmark

Dette betyr statsbudsjettet for Finnmark. – I en uforutsigbar verden er Regjeringens viktigste prosjekt å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene, sier stortingsrepresentant Marianne Haukland.

Regjeringen la mandag frem forslaget til statsbudsjett for 2019. - Det er veldig mye som går bra i Norge, og det er viktig at vi bruker de gode tidene til å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet, fortsetter Haukland.

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag.

Her er noen av forslagene som har betydning for vårt fylke:

Kunnskap

I oppfølgingen av den vedtatte lærernormen, får Finnmark 16,2 millioner kroner i øremerket tilskudd.

Som varslet skal alle fylker nå få hvert sitt mobbeombud. Til dette tiltaket får hvert fylke, også Finnmark 500.000 kroner til dette.

I tillegg kan kommunene søke om tilskudd fra ordningen for utvikling av kommunale integreringstiltak, blant annet til utprøving av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører. Innvandrerkvinner vil være en prioritert målgruppe.

Samferdsel

E6 Tana bru, Tana kommune. Regjeringen setter av 95 millioner kroner i 2019 til arbeidet med ny bru over Tanaelva, og utbygging av tilgrensende vegnett inkl. gang- og sykkelveier. Veien ventes åpnet for trafikk i august 2019.

E69 Skarvbergtunnelen, Porsanger kommune: Regjeringen setter av 280 millioner kroner i 2019 til arbeidet med bygging av ny vei på en 6,8 km lang strekning, hvorav 3,5 km er i tunnel. Det tas sikte på anleggsstart i løpet av 2018, og ventet åpning er i 2021.

E45 Salkobekken og Øvre Alta, Alta kommune: Det settes av midler til trafikksikkerhetstiltak.

Rv. 94 Skaidi – Arisberg, Kvalsund kommune: Det settes av midler til å fullføre utbedringen av strekningen.

Mortensneset, Nasjonale turistveier Varanger, Nesseby kommune: Rasteplass/utsiktspunkt fullføres 2019.

Farleder og fiskerihavner: Regjeringen foreslår å bevilge 281 millioner kroner til investeringer i farleder og fiskerihavneprosjekter. Av dette settes 21 millioner kroner av til vedlikehold av fiskerihavner.

I Finnmark gjennomføres følgende fiskerihavneprosjekt:

  • Breivikbotn fiskerihavn (Hasvik kommune) – startet i 2018, ferdigstilles i 2019

Innseiling Leirpollen, Tana kommune: For å kompensere for tidligere bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift i de tre nordligste fylkene, foreslås det tiltak som skal bidra til å redusere transportkostnader for næringsvirksomhet som bruker skip. Hele bevilgningen på 40,2 millioner kroner er satt av til å forbedre innseilingsforholdene til kvartsittbruddet innerst i Leirpollen. Tiltaket omfatter breddeutvidelse og utdyping ned til -9 meter. Kostnadsrammen er totalt på 124 millioner kroner, og er planlagt ferdigstilt i 2020.

Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg: Regjeringen foreslår å bevilge 42 millioner til å delfinansiere kommunale fiskerihavneanlegg etter søknad. Bevilgningen inkluderer også 10 millioner kroner for ferdigprosjektering av fiskerihavnetiltak. Midlene på 10 millioner kroner er rettet mot kommuner og fylkeskommuner for prosjekter som ligger inne i Nasjonal transportplan for 2018–2029.

Det er satt av tilskuddsmidler til følgende kommunale anlegg i Finnmark:

  • Storkorsnes fiskerihavn – flytekai (Alta kommune)
  • Vardø fiskerihavn – molo (Vardø kommune)
  • Kiberg fiskerihavn – servicekai og flytekai (Vardø kommune)
  • Øksfjord fiskerihavn – bølgedemper med liggeplasser (Lopp kommune).

Helse

Nytt sykehus i Hammerfest: Regjeringen foreslår å gi lån til nytt sykehus i Hammerfest, med en låneramme på 1893 millioner 2019-kroner og en bevilgning på 38 millioner kroner i 2019. Nytt sykehus skal erstatte tidligere sykehusbygg og omfatter også universitetsarealer for Universitetet i Tromsø.

1 500 nye heldøgns omsorgsplasser over hele landet: Regjeringen foreslår å bevilge midler til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet. I forslaget heter det at tilskuddet skal splittes på to budsjettposter. En post skal brukes til netto tilvekst av omsorgsplasser og en post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser.

450 nye dagaktivitetsplasser over hele landet til hjemmeboende med demens: Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Tilskuddssatsen foreslås økt fra 30 til 50 prosent per plass. Målet er raskere oppbygging av et slike tilbud.

Psykologer i alle kommuner: Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse.

Leve hele livet: Regjeringens reform for kvalitet i eldreomsorgen Leve hele livet får 48 millioner kroner nasjonalt.

Kultur

Arctic Race of Norway i 2019: Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til sykkelrittet Arctic.

Kvensk institutt: Regjeringen foreslår økt tilskudd på 800 000 kroner til Kvensk institutt. Tilskuddet skal gå til tilsetting av en fast språkmedarbeider, som skal arbeide for å revitalisere kvensk språk i tråd med nasjonale målsetninger for dette.

Insternasjonalt Samisk Filminstitutt: Regjeringen foreslår et økt tilskudd på 600 000 kroner til Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI). Formålet er å sikre ISFI en bedre driftssituasjon, slik at virksomheten kan videreføre og styrke satsingen på produksjon av samiske audiovisuelle verk.

Scene Finnmark: Regjeringen foreslår å bevilge 150 000 kroner til Scene Finnmark til arbeidet med mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom i 2019.

Varanger museum: Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Vadsø kommune/Varanger museum i 2019 for å bygge om det gamle NRK-bygget i Vadsø for å huse Varanger museum. Prosjektet innebærer ombygging, slik at bygget bl.a. kan fungere som et nasjonalt senter for kvensk/norskfinsk kultur. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 33 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 43 millioner kroner.

Forsvar

Forsvarssektorens eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter i Finnmark: Regjeringen foreslår å bruke om lag 30 millioner kroner på forsvarssektorens eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter i Finnmark. Midlene til Heimevernets treningsmengde er planlagt benyttet til å videreføre prosjektet for lagring av personlig utrustning og etablering av undervisningsfasiliteter på Høybuktmoen. Videre planlegges det å igangsette prosjekter for garasjering og lagring av materiell og utstyr til Jegerkompaniet på Høybuktmoen. I tillegg planlegges gjennomført et prosjekt for sikring av skjermingsverdige objekter.

Finnmark Landforsvar: For å styrke den landmilitære tilstedeværelsen i Finnmark fortsetter oppbyggingen av Finnmark Landforsvar (FLF) på Porsangermoen. Videre starter etableringen av en manøverenhet på Porsangmoen i 2019, samtidig som oppbygningen av Jegerkompaniet ved Garnisonen i Sør-Varanger fortsetter.

Sjøforsvaret: Sjøforsvaret vil med regjeringens budsjettforslag øke aktivitetsnivået i 2019, hvor hyppig tilstedeværelse med overflatefartøyer i Nord-Norge skal være en del av normaltilstanden. Dette vil gi stabilitet, troverdighet og forutsigbarhet for norsk suverenitetshevdelse i norske havområder.