Kristian Tonning Riise på en motorveibro. Foto.
Toppkandidat i Hedmark, Kristian Tonning Riise

Statsbudsjettet 2019: Hedmark

Dette betyr statsbudsjettet for Hedmark. – I en uforutsigbar verden er Regjeringens viktigste prosjekt å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene, sier stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise.

Regjeringen la mandag frem forslag til statsbudsjett for 2019. For Hedmark fylke er det særlig investeringer på vei og jernbane som gjør seg gjeldende. Det er positivt, fordi det er viktig for folk og næringsliv i vårt langstrakte fylke, sier Riise.

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag.

Her er noen av forslagene som har betydning for Hedmark:

Samferdsel

Det foreslås flere bevilgninger over statsbudsjettet til viktige anleggsarbeider og vedlikeholdsarbeider på vei og bane i Hedmark:

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet, Løten og Elverum kommuner
I 2019 settes det av 500 millioner kroner til dette prosjektet. Pengene utbetales til OPS-selskapet først når veien åpnes for trafikk. Til å dekke Statens vegvesens kostnader utenom OPS-kontrakten er det satt av 80 millioner kroner i 2019. Kontrakt med OPS-selskapet ble inngått i mai 2018. Anleggsarbeidene startet i juni 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2020. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert og med OPS som kontraktsform.

E6 Kolomoen – Moelv i Stange, Hamar og Ringsaker kommuner
Prosjektet i Hedmark er den største sammenhengende utbyggingen som Nye Veier så langt har satt i gang. Veiåpning planlegges med strekningsvise åpninger hvor første delstrekning E6 Kolomoen – Kåterud åpnes høsten 2019. Videre åpnes Kolomoen – Arnkvern sommeren 2020. Hele strekningen E6 Kolomoen – Moelv ventes ferdigstilt i løpet av 2020. Veiutbyggingsavtalen angir et samlet vederlag for utbyggingen på 10 353 millioner kroner. Bompengefinansieringen utgjør 4 867 millioner kroner.

Rv. 3 Steia bru, Alvdal kommune
Det prioriteres sluttfinansiering av ny Steia bru med tilstøtende vei.

Rv. 3 Søkkunna bru – Evenstad bru, Stor-Elvdal kommune
Det legges til grunn midler til å videreføre breddeutvidelsen av rv. 3 på strekningen Søkkunna bru – Evenstad bru.

E6 Brumunddal, Ringsaker kommune
Det legges til grunn midler til å videreføre arbeidene med å etablere gang- og sykkelvei langs E6 i Brumunddal.

E16 Øyset – Langeand, Kongsvinger kommune
Av mindre tiltak foreslås å fullføre av utbygging av gang- og sykkelvei langs E16 på strekningen Øyset – Langeland.

E16 og rv. 25
For å legge til rette for modulvogntog er det i tillegg prioritert å bygge om flere kryss på E16 og rv. 25 i Hedmark.

Rv. 3 Utbedring av delstrekning
Det prioriteres å starte arbeider med utbedring av en delstrekning på rv. 3 i Østerdalen.

Reguleringsplan for utbedringsstrekning rv. 3 Østerdalen.

Jernbane

InterCity Dovrebanen: Langset – Kleverud, Eidsvoll og Stange kommuner
Regjeringen foreslår å bevilge 7 millioner kroner til sluttoppgjør og andre avsluttende aktiviteter på Langset – Kleverud.

InterCity Dovrebanen: Venjar – Eidsvoll – Langset, Eidsvoll, Stange og Hamar kommuner
Regjeringen foreslår å bevilge 941 millioner kroner til videreføring av Venjar – Eidsvoll – Langset. Prosjektet omfatter utvidelse fra ett til to spor mellom Venjar og Eidsvoll, jernbanetekniske tilpasninger på Eidsvoll stasjon og nytt dobbeltspor fra Eidsvoll til Langset. Strekningen er om lag 13 kilometer og knytter dobbeltsporet Langset-Kleverud sammen med Gardermobanen. Oppstart av hovedarbeidene er planlagt mot slutten av 2018. Strekningen skal etter planen tas i bruk i desember 2023.

InterCity Dovrebanen: Hensetting Hamar, Hamar kommune
Regjeringen foreslår å bevilge 7 millioner kroner til planlegging av prosjektet i 2019.

InterCity Dovrebanen: Kleverud – Sørli – Åkersvika, Stange og Hamar kommuner
Regjeringen foreslår å bevilge 172 millioner kroner til å fortsette arbeidet med å etablere felles plan for strekningene Kleverud – Sørli og Sørli – Åkersvika. Kleverud – Sørli – Åkersvika omfatter om lag 30 kilometer nytt dobbeltspor, og er en videreføring av dobbeltsporet Langset – Kleverud, som ble åpnet i 2015. Parsellen er siste del av utbyggingen til dobbeltspor på strekningen Oslo – Åkersvika (Hamar). Prosjektet inneholder også ny stasjon i Stange og omformerstasjon.

Kongsvingerbanen, Skedsmo, Fet, Sørum, Nes, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog kommuner
Regjeringen foreslår å bevilge totalt 431 millioner kroner til tiltak rettet mot å bedre vilkårene og øke kapasiteten for godstransport på jernbanen, noe som kan bidra til å flytte mer godstransport over til tog. Det skal planlegges videre for flere kryssingsspor, sanering av planoverganger og terminaltiltak. I Hedmark prioriteres bygging av planoverganger på Kongsvingerbanen.

Vedlikehold og fornying
Regjeringen foreslår å bevilge 4 389 millioner kroner til vedlikehold i 2019. I tillegg kommer midler til ERTMS-prosjektet som tidligere omtalt. Av vedlikeholdsmidlene skal minst 2 160 millioner kroner anvendes til fornying. Dette omfatter større systematiske tiltak for å ivareta den langsiktige funksjonaliteten og standarden i anleggene, samt mindre tiltak som skal ivareta sikkerheten inntil mer omfattende tiltak kan settes i verk. Fornying av jernbaneinfrastrukturen bidrar til å opprettholde og utvikle realverdiene og standarden i eksisterende jernbaneinfrastruktur. Dette er avgjørende for å kunne nå de langsiktige målene for driftsstabilitet. Målene er nå til vurdering i departementet etter at Jernbanedirektoratet har gjennomgått dem.

Fylkes- og kommuneøkonomi

Vekst i frie inntekter til kommunene fra 2018 til 2019
Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2018. Kommunene i Hedmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,7 prosent.

I Hedmark har 5 av 22 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Folldal kommune med 3,3 prosent, mens Engerdal kommune har lavest vekst med 0,8 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2018.

Vekst i frie inntekter til fylkeskommunen fra 2018 til 2019
Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 2,3 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2018. Hedmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 0,4 prosent (fra anslag på regnskap for 2018) i 2019.

Kunnskap og innovasjon

Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på økt lærertetthet for 1. – 10. trinn, og vil bevilge 41,8 millioner kroner i øremerket tilskudd.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 16 millioner kroner til ny ordning med fylkesvise mobbeombud. Hvert fylke vil få 500 000 kroner til ordningen.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen over 200 millioner kroner til tre ordninger som vil hjelpe flere innvandrere ut i arbeid og hjelpe flere ungdommer med kort botid til å fullføre videregående. Det er en økning på 60 millioner kroner siden 2018. Kommunene kan søke om tilskudd fra ordningen "Jobbsjansen del A", som er rettet mot innvandrerkvinner, og fylkeskommunene kan søke om midler til "Jobbsjansen del B" for støtte til kombinasjonsklasser der ungdom kan ta grunnopplæring og videregående opplæring samtidig. I tillegg kan kommunene søke om tilskudd fra ordningen for utvikling av kommunale integreringstiltak, blant annet til utprøving av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører. Innvandrerkvinner vil være en prioritert målgruppe.

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge mer enn 9,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. Det er en dobling siden regjeringen tiltrådte i 2013. Det er en historisk satsing, som vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende.

For 2017 ble det gitt 22,5 millioner kroner i forskning og utvikling direkte til bedrifter i Hedmark gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2017 fikk prosjekter fra Hedmark 249 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.

Styrket rovviltforvaltning og skogvern

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene (vernet etter naturmangfoldsloven) med 10 millioner kroner, og bevilgningen til besøkssenter med 1 million kroner. Forslaget har virkning for verneområder og besøkssentre i alle fylker.

Arbeidet med rovviltforvaltning styrkes i 2019. Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Statens naturoppsyns feltpersonell og forebyggende tiltak i områder som opplever store skader fra rovvilt på beitedyr med 15 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til tiltak mot fremmede skadelige arter med 10 millioner kroner i 2019. Den økte bevilgningen skal gå til myndighetenes arbeid med bekjempelsestiltak i regi av Statens naturoppsyn og fylkesmennene.

Regjeringen vil prioritere bevilgningene til norsk skogvern på et høyt nivå også i 2019 med en bevilgning på 444,6 millioner kroner, for å sikre god fremdrift i arbeidet med å verne 10 prosent av skogen. Det ventes i 2019 vern av nye skogområder blant annet i Hedmark.