Hordalands stortingsrepresentanter. Portrettfotoer
Toppkandidatene i Hordaland

Statsbudsjettet 2019: Hordaland

Dette betyr statsbudsjettet for Hordaland. – I en uforutsigbar verden er Regjeringens viktigste prosjekt å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene, sier Stortingsrepresentant Ove Trellevik.

Regjeringen la mandag frem forslaget til statsbudsjett for 2019. – Det er veldig mye som går bra i Norge, og det er viktig at vi bruker de gode tidene til å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet, fortsetter han.

Her får du oversikt over hva noen av satsingene i statsbudsjettet betyr for Hordaland:

Utdanning

 • Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på økt lærertetthet for 1. – 10. trinn, og vil bevilge 120,8 millioner kroner i øremerket tilskudd.
 • Regjeringen foreslår å bevilge totalt 16 millioner kroner til ny ordning med fylkesvise mobbeombud. Hvert fylke vil få 500 000 kroner til ordningen.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) i Bergen med 262,6 millioner kroner i 2019 som følge av flere og nye oppgaver. I tillegg blir det økt bevilgning med 25 millioner kroner til Nasjonal arena for kvalitet i utdanningen.

Inkluderingsdugnaden

 • Regjeringen foreslår å bevilge til sammen over 200 millioner kroner til tre ordninger som vil hjelpe flere innvandrere ut i arbeid og hjelpe flere ungdommer med kort botid til å fullføre videregående. Det er en økning på 60 millioner kroner siden 2018. Kommunene kan søke om tilskudd fra ordningen "Jobbsjansen del A", som er rettet mot innvandrerkvinner, og fylkeskommunene kan søke om midler til "Jobbsjansen del B" for støtte til kombinasjonsklasser der ungdom kan ta grunnopplæring og videregående opplæring samtidig. I tillegg kan kommunene søke om tilskudd fra ordningen for utvikling av kommunale integreringstiltak, blant annet til utprøving av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører. Innvandrerkvinner vil være en prioritert målgruppe.

Helse

 • Lån og tilskudd til protonsenter på Haukeland universitetssjukehus ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2018. Prosjektet har en samlet låne- og tilskuddsramme på 1296 millioner 2018-kroner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 48 millioner kroner til gjennomføring av Leve hele livet i 2019. Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom. Reformen handler om det som ofte svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenesten. Det handler også om å utvikle et mer aldersvennlig Norge.
 • Det skal opprettes et regionalt støtteapparat som blant annet skal drive nettverksarbeid og bistå kommunene i planlegging og arbeid med reformen.

Maritim næring

  Norge er en sjøfartsnasjon og en stormakt på havet. Praktisk kunnskap fra sjøen har mye å si for vår evne til å konkurrere i verdenstoppen. I 2017 jobbet nesten 20.000 norske sjøfolk på norske skip. Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal sikre norsk maritim kompetanse, den skal sikre rekruttering av norske sjøfolk, og den skal gi konkurransedyktige vilkår for rederier med skip under norsk flagg. Ordningen innebærer at rederiene kan søke om tilskudd for mannskapet om bord på sine skip med norske flagg. Siden 2013 har overslagsbevilgningen i ordningen økt med om lag 430 millioner kroner, og i 2019 foreslår regjeringen å bevilge 2,05 milliarder kroner til sysselsetting av sjøfolk. I 2017 var om lag 1500 sjøfolk i Hordaland omfattet av tilskuddsordningen.

Forsvar

 • Regjeringen foreslår å bruke om lag 170 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Hordaland. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til videreføring av prosjekter på Haakonsvern, inkludert oppgradering av ladestasjon for ubåt og et prosjekt for oppgradering av infrastruktur og utfasing av fossilt brensel. Det planlegges også et prosjekt for ny inngang på Haakonsvern. Videre fortsetter arbeidet med prosjektering av ny vedlikeholdsfasilitet med tilhørende kaianlegg for Forsvarets nye ubåter. I tillegg igangsettes et prosjekt for oppgradering og utvikling av skytebaner i skytefeltet på Ulven. Regjeringen planlegger også å gjennomføre et prosjekt for sikring av skjermingsverdige objekter.
 • Sjøforsvaret styrkes i budsjettforslaget gjennom en fortsatt betydelig satsing på vedlikehold, reservedeler og beredskapslogistikk. Styrkingen legger til rette for å dekke et etterslep, samtidig som den bidrar til et varig og bærekraftig vedlikeholdsnivå.

Kultur

 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til BIT Teatergarasjen med 1,5 millioner kroner for å styrke infrastrukturen i det frie scenekunstfeltet.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Edvard Grieg Kor med 3 millioner kroner for å styrke produksjon og formidling i musikkfeltet.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Ole Bull-akademiet med 800 000 kroner til akademiet sine ukeskurs i folkemusikk og folkedans.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Baroniet Rosendal med 500 000 kroner for å sikre videreutvikling av museet.

Fengsel

 • I helgen kunne vi lese en sak i Bergens Tidende om et pilotprosjekt ved Bjørgvin fengsel. Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til et pilotprosjekt ved Bjørgvin fengsel for å prøve ut en ny modell for avrusing, der helsepersonellet gjennomfører avrusingstilbudet inne i fengselet.

Samferdsel

 • E39 Svegatjørn – Rådal, Bergen og Os kommuner
  Anleggsarbeidene startet i september 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2022. Til prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal er det foreslått 1 100 millioner kroner i statlige midler, i tillegg er det lagt til grunn at 133 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.
 • Rv 555 Sotrasambandet, Fjell og Bergen kommuner
  Prosjektet rv. 555 Sotrasambandet skal gjennomføres som et OPS-prosjekt. Det settes av 550 millioner kroner i statlige midler i 2019 til forberedende arbeider, inkludert grunnerverv og flytting av høyspentlinje. De statlige midlene dekker Statens vegvesens kostnader utenom OPS-kontrakten.
 • E39 og rv. 555 Bergen, Bergen kommune
  De statlige midlene til riksveitiltak i byvekstavtalen for Bergen brukes i hovedsak til å bygge sykkelstamvei langs E39 på strekningene Kristianborg – Bergen sentrum og Sandviktorget – Glassknag, bygge gang- og sykkelvei langs rv. 555 på strekningen Gyldenpriskrysset – Carl Konows gate og utvide kapasiteten på E39 Åsane kollektivterminal.
 • Byvekstavtale for Bergen
  Staten, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune inngikk i september 2017 en byvekstavtale som skal legge til rette for at veksten i persontransporten i Bergen skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Avtalen er basert på Nasjonal transportplan 2014–2023, og gjelder for perioden 2017–2023. Reforhandling av avtalen startet våren 2018 og tar utgangspunkt i rammene og føringene i Nasjonal transportplan 2018–2029. De lokale forhandlingspartene er Hordaland fylkeskommune og kommunene Bergen, Askøy, Fjell, Lindås og Os. Gjeldende avtale omfatter porteføljen i Bergensprogrammet/Bypakke Bergen, jernbaneinvesteringer, riksveitiltak for kollektivtransport, sykkel og gange, samt tiltak finansiert med belønningsmidler. I tillegg inngår statlig tilskudd til prosjektkostnadene for Bybanen, fjerde byggetrinn til Fyllingsdalen. Innenfor byvekstavtalen er det for 2019 lagt til grunn 335 millioner kroner til tiltak for kollektivtrafikk, sykkel og gange langs riksveiene, 962 millioner kroner i statlig tilskudd til Bybanen til Fyllingsdalen og 200 millioner kroner i belønningsmidler.
 • Jernbane
  Vossebanen: Nye tog Regjeringen foreslår å bevilge 160 millioner kroner til oppgradering og innfasing av 11 nye togsett på Vossebanen og i Østlandsområdet. Dette vil gi økt kapasitet i rushtrafikken og en bedre reiseopplevelse for togpassasjerene.
 • Vossebanen: Arna – Fløen, Bergen kommune
  Regjeringen foreslår å bevilge 382 millioner kroner til å videreføre Arna–Fløen (Ulriken tunnel). Prosjektet omfatter et nytt enkelt tunnelløp gjennom Ulriken, ombygging av spor og stasjonen i Arna, inkludert kulvert under stasjonsområdet rustet mot 200-års flom i Storelva, nye bruer ved Fløen og oppgradering av eksisterende Ulriken tunnel for å tilfredsstille krav til rømming og brannsikkerhet. Prosjektet er planlagt å være ferdig innen 2022.
 • Bergensbanen
  Regjeringen foreslår å bevilge 1 400 millioner kroner til videreføring av ERTMS-prosjektet i 2019. ERTMS-prosjektet består av tre større tekniske systemkontrakter, signalanlegg, trafikkstyring og utstyr om bord i tog. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift. I Hordaland planlegges forberedende arbeider å fortsette på Bergensbanen.

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag.