Toppkandidatene i Møre og Romsdal. Foto.
Toppkandidatene i Møre og Romsdal

Statsbudsjettet 2019: Møre og Romsdal

Dette betyr statsbudsjettet for Møre og Romsdal. - I en uforutsigbar verden er regjeringens viktigste prosjekt å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene, sier stortingsrepresentant Helge Orten.

Regjeringen la mandag frem forslaget til statsbudsjett for 2019. - Det er veldig mye som går bra i Norge, og det er viktig at vi bruker de gode tidene til å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet, fortsetter Orten.

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag.

Her er noen av forslagene som har betydning for vårt fylke:

Kunnskap

I forlengelsen av den vedtatte lærernormen får Møre og Romsdal 66,1 millioner kroner i øremerket tilskudd.

Som varslet skal alle fylker nå få hvert sitt mobbeombud. Til dette tiltaket får hvert fylke, også Møre og Romsdal 500.000 kroner til dette.

I tillegg kan kommunene søke om tilskudd fra ordningen for utvikling av kommunale integreringstiltak, blant annet til utprøving av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører. Innvandrerkvinner vil være en prioritert målgruppe.

Vei, jernbane og kollektiv

 • E39 Betna-Vinjeøra-Stormyra: Det er foreslått 20 millioner kroner til prosjektet som omfatter ombygging av tre delstrekninger på til sammen om lag 30 km. på den om lag 50 km. lange strekningen på E39.
 • E39 Festøya-Solavågen: I forbindelse med innføringen av nye ferjer i ny kontrakt med oppstart 2020, prioriteres det midler til utbedring av ferjekaier på sambandet.
 • E39 Gjemnessundbrua: Regjeringen foreslår å bevilge midler til utbedring av Gjemnessundbrua.
 • E39 Kollektivknutepunkt, Ørsta kommune: Legges til grunn midler til å videreføre etableringen av kollektivknutepunkt ved Ørsta på E39.
 • E39 Hjelset: Regjeringen foreslår å bevilge midler til videreføring av arbeidene med å bygge fortau på E39 ved Hjelset.
 • E136 Vågstrandstunnelen: Settes av midler til restfinansiering av prosjektet E136 Våstrandstunnelen.
 • E136 Innfjord- og Måndalstunnelene, Rauma kommune
  Det settes av midler til utbedringen av Innfjord- og Måndalstunnelene på E136.
 • Rv. 70 Tingvoll-Meisingset, Tingvoll kommune
  Anleggsarbeidene startet i mars 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i mai 2019.
 • Rv. 70 Flyplasskrysset, Kristiansund kommune
  Det prioriteres midler til å videreføre arbeidene med nytt flyplasskryss på rv. 70 i Kristiansund.
 • Rv. 70 Gråura mellom Oppdal og Sunndal kommuner
  Det prioriteres midler til mindre skredsikringstiltak på rv. 70.
 • Rv. 658 Ellingsøy- og Valderøytunnelene, Ålesund og Giske kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge midler til utbedring av Ellingsøy- og Valderøytunnelene på rv. 658.
 • Fv. 651 Volda – Folkestad, Volda kommune
  I forbindelse med innføring av nye ferjer i ny kontrakt med oppstart 2020, prioriteres det i 2019 midler til utbedring av ferjekaier på sambandet.
 • TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede: Staten har etablert en tilskuddsordning for fylkeskommunene for et utvidet TT-tilbud som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2019 har regjeringen foreslått å bevilge 139,2 millioner kroner til ordningen, hvor nå åtte fylker er omfattet, inkludert Møre og Romsdal. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.

Helse

Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund med 5,6 millioner kroner til en samlet bevilgning på 6,6 millioner kroner i 2019.

1 500 nye heldøgns omsorgsplasser over hele landet: Regjeringen foreslår å bevilge midler til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet. I forslaget heter det at tilskuddet skal splittes på to budsjettposter. En post skal brukes til netto tilvekst av omsorgsplasser og en post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser.

450 nye dagaktivitetsplasser over hele landet til hjemmeboende med demens: Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Tilskuddssatsen foreslås økt fra 30 til 50 prosent per plass. Målet er raskere oppbygging av et slike tilbud.

Psykologer i alle kommuner: Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse.

Leve hele livet: Regjeringens reform for kvalitet i eldreomsorgen Leve hele livet får 48 millioner kroner nasjonalt.

TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede: Staten har etablert en tilskuddsordning for fylkeskommunene for et utvidet TT-tilbud som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2019 har regjeringen foreslått å bevilge 139,2 millioner kroner til ordningen, hvor nå åtte fylker er omfattet, inkludert Møre og Romsdal. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.

Kultur

Nytt opera- og kulturhus: Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til Kristiansund kommunes videre arbeid med prosjektet nytt opera- og kulturhus.

Sunnmøre museum: Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til Sunnmøre museum til ombygging av Borgundgavlen. I tillegg foreslås det å bevilge 1,9 millioner i senere budsjettår slik at det til sammen blir 3,9 millioner kroner.

Forsvar

 • Heimevernet: Heimevernets treningsmengde i Møre og Romsdal økes.
 • Kystvaktfartøy: Vard Group AS Langsten i Tomrefjord skal bygge tre nye kystvaktsfartøyer med en kontraktverdi på om lag 5,2 milliarder kroner. De skal erstatte Kystvaktens tre eldre fartøyer i Nordkapp-klassen.