Olemic Thommessen på en bro over vei. Foto.
Toppkandidat i Oppland, Olemic Thommessen

Statsbudsjettet 2019: Oppland

Dette betyr statsbudsjettet for Oppland. – I en uforutsigbar verden er Regjeringens viktigste prosjekt å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene, sier stortingsrepresentant Olemic Thommessen.

Regjeringen la mandag frem forslag til statsbudsjett for 2019. For Oppland fylke er det særlig investeringer på vei og jernbane som gjør seg gjeldende. Det er positivt, fordi det er viktig for folk og næringsliv i vårt langstrakte fylke, sier Thommessen.

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag.

Her er noen av forslagene som har betydning for Oppland:

Samferdsel

Det foreslås flere bevilgninger over statsbudsjettet til viktige anleggsarbeider og vedlikeholdsarbeider på vei og bane i Oppland:

 • E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum, Ringerike kommune i Buskerud og Jevnaker kommune i Oppland
  Anleggsarbeidene startet i 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2021. Arbeidene med lokalveinettet ventes ferdigstilt i 2022. Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 520 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.
 • E16 Filefjell, Lærdal og Vang kommuner
  For å sikre rasjonell fremdrift i byggingen av igangsatte delstrekninger foreslås det bevilget 179,7 millioner kroner til E16 over Filefjell i 2019. Det prioriteres å videreføre utbyggingen av delstrekningen Øye – Eidsbru i Oppland.
 • E16 Bagn – Bjørgo i Sør- og Nord-Aurdal kommuner
  Anleggsarbeidene startet i august 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk oktober 2019. Regjeringen foreslår å bevilge 310 millioner kroner i 2018. I tillegg er det lagt til grunn at 4 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.
 • E16 Tveit bru, Vang kommune
  Det prioriteres å bygge ny bru på E16 ved Tveit i Oppland
 • .
 • E6 Selsverket, Sel kommune
  Det prioriteres å starte opp arbeidene med å utbedre et trafikkfarlig kryss på E6 ved Selsverket i Oppland.
 • E6 Vedemselva – Smidesag, Øyer og Ringebu kommuner
  Det settes av midler til veilys langs E6 på strekningen Vedemselva–Smidesang i Oppland. I tillegg foreslås det videreføring av utbygging av gang- og sykkelvei langs både E6 på strekningen Skurva – Lillehammer helsehus og langs rv. 4 på strekningen Hans Mustadsgate – Wergelandsgate på Gjøvik.
 • InterCity Dovrebanen: Hensetting Hove, Lillehammer kommune
  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 106 millioner kroner til ferdigstilling av detaljplan og grunnerverv i 2019. Prosjektet omfatter ny sporplan for hensettingsområdet og tilrettelegging for servicefunksjoner. Det er behov for økt hensettingskapasitet for både dagens materiell og for nytt materiell fram mot tilbudsforbedringene som er planlagt fra 2026.
 • Gjøvikbanen, Oslo, Nittedal, Lunner, Gran, Vestre Toten og Gjøvik kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 1 400 millioner kroner til videreføring av ERTMS-prosjektet i 2019. ERTMS-prosjektet består av tre større tekniske systemkontrakter, signalanlegg, trafikkstyring og utstyr om bord i tog. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift. I Oppland startes det opp forberedende arbeider og telearbeider på Gjøvikbanen.
 • Jaren stasjon, Gran kommune
  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 754 millioner kroner innenfor programområdet "Kapasitetsøkende tiltak". Dette til å planlegge tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, og som gir en robust infrastruktur og økt kapasitet i jernbanenettet. I Oppland prioriteres hensettingsanlegg på Jaren.
 • Kvam stasjon, Nord-Fron kommune
  Regjeringen foreslår å bevilge totalt 431 millioner kroner til tiltak rettet mot å bedre vilkårene og øke kapasiteten for godstransport på jernbanen. Dette kan bidra til å flytte mer godstransport over til tog. Det skal planlegges videre for flere kryssingsspor, sanering av planoverganger og terminaltiltak. I Oppland prioriteres bygging av kryssingsspor ved Kvam.

  I tillegg bevilger regjeringen midler til flom- og skredsikring. Foreløpige oversikter viser at sikringstiltak i Oppland vil bli prioritert i 2019, inkludert oppstart av arbeidene med sikring av Brandbu sentrum i Gran kommune, detaljplanlegging og oppstart av flomsikringen av Otta sentrum i Sel kommune og tiltak i flere kommuner i Midt-Gudbrandsdal.

Fylkes- og kommuneøkonomi

Vekst i frie inntekter til kommunene fra 2018 til 2019

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2018. Kommunene i Oppland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,8 prosent.

I Oppland har 10 av 26 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Øyer kommune med 5,1 prosent, mens Dovre kommune har lavest vekst med 1,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2018.

Vekst for Oppland fylkeskommune

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter på 2,3 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2018. Oppland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,8 prosent (fra anslag på regnskap for 2018) i 2019.

Kunnskap og innovasjon

Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på økt lærertetthet for 1. – 10. trinn, og vil bevilge 36,8 millioner kroner i øremerket tilskudd. Det foreslås også å bevilge totalt 16 millioner kroner til ny ordning med fylkesvise mobbeombud. Hvert fylke vil få 500 000 kroner til ordningen.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen over 200 millioner kroner til tre ordninger som vil hjelpe flere innvandrere ut i arbeid og hjelpe flere ungdommer med kort botid til å fullføre videregående. Det er en økning på 60 millioner kroner siden 2018. Kommunene kan søke om tilskudd fra ordningen "Jobbsjansen del A", som er rettet mot innvandrerkvinner, og fylkeskommunene kan søke om midler til "Jobbsjansen del B" for støtte til kombinasjonsklasser der ungdom kan ta grunnopplæring og videregående opplæring samtidig. I tillegg kan kommunene søke om tilskudd fra ordningen for utvikling av kommunale integreringstiltak, blant annet til utprøving av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører. Innvandrerkvinner vil være en prioritert målgruppe.

Innovasjon og næring

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge mer enn 9,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. Det er en dobling siden regjeringen tiltrådte i 2013. Det er en historisk satsing, som vil bidra til at næringslivet blir grønnere, smartere og mer nyskapende.

For 2017 ble det gitt 40,9 millioner kroner i forskning og utvikling direkte til bedrifter i Oppland gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2017 fikk prosjekter fra Oppland 190 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.

Landbruk og skogvern

Regjeringen vil prioritere bevilgningene til norsk skogvern på et høyt nivå også i 2019 med en bevilgning på 444,6 millioner kroner, for å sikre god fremdrift i arbeidet med å verne 10 prosent av skogen. Det ventes i 2019 vern av nye skogområder, blant annet i Oppland.

I jordbruksoppgjøret 2018 er det satt av 4 millioner kroner til områderettede tiltak i 2019 fordelt på fjellandbruket og arktisk landbruk. Det er satt av 2 millioner kroner til fjellandbruket i 2019, som omfatter fjellandbruket i Trøndelag, Oppland og Hedmark, Telemark og Buskerud. Satsingen skal bygge videre på erfaringene fra tilsvarende satsing i perioden 2014–2016, der det ble lagt vekt på rekruttering til næringen og utvikling av potensialet for økt verdiskaping i fjellandbruket.