Mosaikk av Oslo-representantene. Foto.
Toppkandidatene i Oslo

Statsbudsjettet 2019: Oslo

Dette betyr statsbudsjettet for Oslo. I en uforutsigbar verden er regjeringens viktigste prosjekt å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene.

Regjeringen la mandag frem forslaget til statsbudsjett for 2019. Det er veldig mye som går bra i Norge, og det er viktig at vi bruker de gode tidene til å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet.

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag.

Her er noen av forslagene som har betydning for vårt fylke:

Kunnskap

Regjeringen foreslår i bevilge 12,5 millioner kroner til å styrke områdesatsingen i Oslo Sør og Oslo indre øst. Dette skal styrke arbeidet på områdene nærmiljø og forebyggende arbeid, oppvekst, utdanning og sysselsetting.

I forlengelsen av den vedtatte lærernormen får Oslo 297,4 millioner kroner i øremerket tilskudd.

Regjeringen foreslår å bevilge 383 millioner kroner til et nytt livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo.

Som varslet skal alle fylker nå få hvert sitt mobbeombud. Til dette tiltaket får hvert fylke, også Oslo 500.000 kroner til dette. I tillegg kan kommunene søke om tilskudd fra ordningen for utvikling av kommunale integreringstiltak, blant annet til utprøving av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører. Innvandrerkvinner vil være en prioritert målgruppe.

Vei, jernbane og kollektiv

E6: Regjeringen foreslår å bevilge 200 millioner kroner til rehabilitering av Ekeberg- og Svartdalstunnelen. Det er en del av det nasjonale programmet for rehabilitering av tunneler.

Statlige midler innenfor bymiljøavtalen for Oslo og Akershus:

 • Gang- og sykkelvei i Konowsgate (strekningen Ryenkrysset – Simensbråten)
 • Nye gang- og sykkelveibruer over rv. 150 ved Ullevålskrysset, bygge gang- og sykkelvei og kollektivfelt langs rv. 150 på strekningen Nydalen-Storo
 • Sikring av eksisterende gang- og sykkelveibru over E6 ved Teisen
 • Restfinansiering av rehabiliteringen av Brynstunnelen
 • Tiltak for gående og syklende ved Herregårdskrysset
 • Gang- og sykkelvei lang Dronning Mauds gate ved Rådhusplassen
 • Videreføring av utbedringen av Festningstunellen

Ny Oslotunnel (Oslo kommune): Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til videre planlegging av ny Oslotunnel.

Follobanen (Ski – Oslo): Regjeringen foreslår å bevilge 4 163 millioner kroner til videre utbygging av Follobanen.

Oslo S: Regjeringen foreslår å bevilge totalt 754 millioner kroner innenfor programområdet «kapasitetsøkende tiltak»

Grorud og Oslo S: Regjeringen foreslår å bevilge 207 millioner kroner innenfor programområdet «Stasjoner og knutepunkter». I Oslo prioriteres planlegging av tiltak på stasjonen Grorud og utbygging av tiltak på Oslo S, samt investeringer i informasjonssystemer.

Helse

1 500 nye heldøgns omsorgsplasser over hele landet: Regjeringen foreslår å bevilge midler til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet. I forslaget heter det at tilskuddet skal splittes på to budsjettposter. En post skal brukes til netto tilvekst av omsorgsplasser og en post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser.

450 nye dagaktivitetsplasser over hele landet til hjemmeboende med demens: Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Tilskuddssatsen foreslås økt fra 30 til 50 prosent per plass. Målet er raskere oppbygging av et slike tilbud.

Psykologer i alle kommuner: Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse.

Leve hele livet: Regjeringens reform for kvalitet i eldreomsorgen Leve hele livet får 48 millioner kroner nasjonalt.

Kultur

X Games 2019: Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til X Games 2019. Arrangementet vil trolig foregå på Fornebu og i Oslo.

Det Norske Teatret: Regjeringen foreslår å bevilge 500 000 kroner til et teatertilbud for og med barn og unge i Groruddalen.

Oslo-Filharmonien: Regjeringen foreslår å bevilge 500 000 til Oslo-Filharmonien. Turneen OFO på hjul arrangeres ifm. 100-årsjubileet i 2019.Orkesteret drar ut på parkturné med gratis ettermiddagskonserter rettet mot bydeler i Oslo der andelen av publikum med ikke-vestlig bakgrunn er høy.

Norsk Teknisk Museum: Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner til Norsk Teknisk Museum. De ønsker å samarbeide med flere aktører for å gi et bedre tilbud til befolkningen i Oslo øst i helger og ferier, samt på hverdager etter skoletid. Målgrupper er barnefamilier i helger og ferier, barn og unge etter skoletid og personer i voksenopplæring.

Ellers får Dansens hus, Nordic Black Theatre, Melahuset, Saladingane – Litteraturhuset i Oslo, Oslo Museum, Muslimsk Dialognettverk, Norges Kristne Råd, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Black Box Teater, Norsk Folkemuseum og Nybygget på Vestbanen for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og designpenger.

Områdesatsing

 • Groruddalsatsingen: Om lag 44 millioner kroner
 • Oslo indre øst (ny): Om lag 41 millioner kroner
 • Oslo sør: Om lag 60 millioner kroner
 • Husbankens områdeløft: Om lag 9 millioner kroner

Forsvar

Forsvarssektorens eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter i Oslo: Regjeringen foreslår å bruke rundt 80 millioner kroner til dette. Pengene vil i all hovedsak bli benyttet til å videreføre prosjektene for å utbedre pålegg og mangelfulle løsninger i mannskapsmessen og kjøkkenet i Huseby leir, ny vaktsentral i Forsvarets ledelsesbygg og oppgradering av bygg på Akershus festning.

Hans Majestets Kongens Garden: Dette vil øke i tråd med langtidsplanen.

Heimevernet: Heimevernets treningsmengde i Oslo vil økes.