Toppkandidatene i Østfold Høyre. Foto.
Toppkandidatene i Østfold

Statsbudsjettet 2019: Østfold

Dette betyr statsbudsjettet for Østfold. – I en uforutsigbar verden er Regjeringens viktigste prosjekt å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene, sier Stortingsrepresentant Ingjerd Schou.

Regjeringen la mandag frem forslaget til statsbudsjett for 2019. – Det er veldig mye som går bra i Norge, og det er viktig at vi bruker de gode tidene til å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet, fortsetter hun.

- Vi må også bruke de gode tidene på å styrke Forsvaret. Derfor følger vi opp langtidsplanen for Forsvaret og øker bevilgningene med til sammen 4 mrd. Vi skaper et tryggere Norge og et forsvar med kampkraft og økonomisk bærekraft. Jeg er glad for at regjeringen understreker at 15 helikopter skal samles på Rygge flystasjon og Heimevernets treningsmengde i Østfold økes, sier Schou.

Her får du oversikt over hva statsbudsjettet betyr for Østfold.

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag.

Kunnskap

Regjeringen vil fortsette satsingen på økt lærertetthet for 1. – 10. trinn, og bevilger 66,6 millioner kroner i øremerket tilskudd til kommunene i Østfold.

Østfold får i likhet med andre fylker 500 000 kr til mobbeombud. Mobbombudene skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker som gjelder beskyttelse mot mobbing og å skape et bedre barnehage- og skolemiljø.

I tillegg kan kommunene søke om tilskudd fra ordningen for utvikling av kommunale integreringstiltak, blant annet til utprøving av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører. Innvandrerkvinner vil være en prioritert målgruppe.

Vei, jernbane og kollektiv

 • Rv 110 Ørebekk – Simo, Fredrikstad kommune
  Prosjektet inngår i Bypakke Nedre Glomma. Prosjektet utvider strekningen mellom Ørebekk og Simo i Fredrikstad kommune til to felt i hver retning, og ny bru over Seutelva. Anleggsarbeidene startet i september 2015 og ventes åpnet for trafikk sommeren 2019. Det settes av 15 millioner kroner i statlige midler og det er lagt til grunn at 8 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.
 • Tiltak for trafikksikkerhet, service, utbedring, planlegging og myke trafikanter
  Det settes blant annet av midler til å starte utbedring av ulykkesbelastet kryss på Rv. 111 i Sarpsborg. Videre å fullføre utbygging av døgnhvileplass ved Svinesund i Halden. Drenering på Rv. 111 ved Gretnesdalen i Fredrikstad skal repareres. Gang og sykkelvei langs E6 mellom Sandbakken og Skjeberg i Sarpsborg skal fullføres. Det blir også nytt veilys på E18 på deler av strekningen mellom Ørje og Melleby i Eidsberg. I tillegg skal utbedringen av ferjekaia i Moss fullføres og reguleringsplaner for delstrekninger av Rv. 19 skal gjennomføres.
 • Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i Nedre Glomma
  Det tas sikte på at belønningsmidlene skal inngå i en kommende byvekstavtale for Nedre Glomma. Staten vil legge til rette for at forhandlingene kan komme i gang så raskt de nødvendige avklaringene er på plass. Nedre Glomma (Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg) har belønningsavtale for perioden 2018–2019 på 116 millioner kroner. For 2019 er det satt av 55 millioner kroner.
 • TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
  Staten har etablert en tilskuddsordning for fylkeskommunene for et utvidet TT-tilbud som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2019 har regjeringen foreslått å bevilge 139,2 millioner kroner til ordningen, hvor nå åtte fylker er omfattet, inkludert Østfold. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.
 • InterCity Østfoldbanen: Haug – Seut – Sarpsborg, Råde, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 112 millioner kroner til videre planlegging av Haug – Seut – Sarpsborg, hensetting sør for Moss og hensetting Fredrikstad – Sarpsborg. Planleggingen av strekningen Haug – Seut omfatter 16 kilometer nytt dobbeltspor og stasjon med to spor ved Råde, der stasjonen må flyttes for å rette ut traseen. I 2019 videreføres planarbeidet. Planleggingen av strekningen Seut – Sarpsborg omfatter til sammen 18 kilometer nytt dobbeltspor fra Seut via ny Fredrikstad stasjon på Grønli, og gir sammenhengende dobbeltspor til Sarpsborg.
 • InterCity Østfoldbanen: Sandbukta – Moss – Såstad, Moss og Rygge kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 1 008 millioner kroner til videre bygging av Sandbukta – Moss – Såstad. Prosjektet omfatter om lag 10 kilometer med nytt dobbeltspor. Banen går gjennom Moss sentrum, og nye Moss stasjon skal ligge sør for dagens stasjon. Det tas sikte på at de nye dobbeltsporene kan tas i bruk i desember 2024.
 • Vedlikehold og fornying av jernbanen, og arbeid med nytt signalanlegg ERTMS
  Fornying av jernbaneinfrastrukturen er avgjørende for å kunne nå de langsiktige målene for driftsstabilitet. Målene er nå til vurdering i departementet etter at Jernbanedirektoratet har gjennomgått dem.
 • Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg
  Det er satt av tilskuddsmidler til Utgårdskilen fiskerihavn – kai i Hvaler kommune. Dette er innenfor regjeringen forslag om å bevilge 42 millioner til å delfinansiere kommunale fiskerihavneanlegg etter søknad. Bevilgningen inkluderer også 10 millioner kroner for ferdigprosjektering av fiskerihavnetiltak.

Helse

 • 1 500 nye heldøgns omsorgsplasser over hele landet
  Regjeringen foreslår å bevilge midler til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet. I forslaget heter det at tilskuddet skal splittes på to budsjettposter. En post skal brukes til netto tilvekst av omsorgsplasser og en post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser.
 • 450 nye dagaktivitetsplasser over hele landet til hjemmeboende med demens
  Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Tilskuddssatsen foreslås økt fra 30 til 50 prosent per plass. Målet er raskere oppbygging av et slike tilbud.
 • Psykologer i alle kommuner
  Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse.
 • Leve hele livet
  Regjeringens reform for kvalitet i eldreomsorgen Leve hele livet får 48 millioner kroner nasjonalt.

Kultur

 • VM i orientering
  Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til VM i orientering 2019. Orienterings-VM arrangeres i Østfold i august 2019.
 • Østfoldmuseene
  Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner til Østfoldmuseene for å styrke museets arbeidet med mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom i 2019. Regjeringen foreslår også å bevilge 5 millioner kroner til Østfoldmuseene i 2019 til ombygging av det kulturhistoriske bygget Nye Væveri til et fellesmagasin for Østfoldmuseene. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 4 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 9 millioner kroner.

Forsvar

 • Beredskapen på Rygge med Bell 412 videreføres, med tilhørende aktivitet for spesialstyrkene og til støtte for politiet.
 • Heimevernets treningsmengde i Østfold økes.
 • Regjeringen foreslår å bruke om lag 13 millioner kroner til forsvarssektorens eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter i Østfold. Midlene skal i hovedsak benyttes til igangsetting av et prosjekter som skal tilrettelegge for flytting av programmeringssenteret for teknisk utvikling av kontroll- og varslingssystemet fra Mågerø til Rygge. Luftforsvarets flytaktiske skole flyttes fra Rygge til Værnes.