Toppkandidatene i Rogaland Høyre
Toppkandidatene i Rogaland

Statsbudsjettet 2019: Rogaland

Dette betyr statsbudsjettet for Rogaland. – I en uforutsigbar verden er Regjeringens viktigste prosjekt å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene, sier stortingsrepresentant Sveinung Stensland.

Regjeringen la mandag frem forslaget til statsbudsjett for 2019. – Det er veldig mye som går bra i Norge, og det er viktig at vi bruker de gode tidene til å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet, fortsetter Stensland.

Her får du oversikt over hva noen av satsingene i statsbudsjettet betyr for Rogaland:

Utdanning

Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på økt lærertetthet for 1. – 10. trinn, og vil bevilge 124,3 millioner kroner i øremerket tilskudd. Det betyr flere lærere til de yngste barna i skolen, og er starten på en storstilt satsing for de aller yngste barna.

Regjeringen foreslår mobbeombud i alle landets fylker. Det betyr at Rogaland vil få en halv million kroner til ordningen.

I tillegg kan kommunene søke om tilskudd fra ordningen for utvikling av kommunale integreringstiltak, blant annet til utprøving av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører. Innvandrerkvinner vil være en prioritert målgruppe.

Helse

Regjeringen foreslår å utvide lånerammen til nytt sykehus i Stavanger med 53 millioner kroner knyttet til universitetsarealer. Det er en svært god sak for det nye sykehuset som skal bygges.

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Tilskuddssatsen foreslås økt fra 30 til 50 prosent per plass. Målet er å stimulere til raskere oppbygging av et slikt tilbud.

Regjeringen foreslår å bevilge midler til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet. I forslaget heter det at tilskuddet skal splittes på to budsjettposter. En post skal brukes til netto tilvekst av omsorgsplasser og en post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser. 

Petroleum

Regjeringen foreslår å bevilge 505 millioner kroner til Oljedirektoratets (OD) forvaltningsområder. Direktoratet skal bidra til å realisere mest mulig av ressurs¬potensialet på sokkelen og skape størst mulig verdier for samfunnet. Et sentralt forhold er å følge opp felt i drift og være en pådriver for realisering av potensialet for økt utvinning på norsk sokkel. OD har hovedkontor i Stavanger.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 359 millioner kroner til Petoro AS. Selskapet ivaretar, på vegne av staten, de forretningsmessige interessene til Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE). Petoro holder til i Stavanger.

Samferdsel

E39 Eiganestunnelen, Stavanger kommune

E39 Sørmarka – Smeaheia (Sykkelstamveien), Stavanger og Sandnes kommuner

Prosjektet inngår i Bypakke Nord-Jæren og utgjør første etappe på 12 kilometer av utbyggingen av en høystandard sykkelvei langs E39 mellom Sandnes og Stavanger. I 2019 settes det av statlige midler til prosjektet gjennom byvekstavtalen. Anleggsarbeidene startet i juli 2018, og prosjektet er ventet å åpne for trafikk i 2021.

E39 Rogfast, Bokn, Kvitsøy og Randaberg kommuner

E39 Rogfast er det første ferjeavløsningsprosjektet i ambisjonen ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Prosjektet omfatter bygging av en 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel i to løp mellom Harestad i Randaberg kommune og Laupland i Bokn kommune og en 3,7 kilometer lang tunnelarm til Kvitsøy. Ferjesambandene E39 Mortavika–Arsvågen og fv. 521 Mekjarvik–Kvitsøy legges ned når Rogfast åpnes for trafikk. Anleggsarbeidene startet i januar 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2026. Det settes av 30 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 370 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.

Rv. 13 Ryfast, Strand og Stavanger kommuner

Prosjektet omfatter en strekning på 20,7 kilometer, blant annet to undersjøiske toløps tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune. I tillegg inngår utbedring av den eksisterende Hølleslitunnelen på rv. 13. Anleggsarbeidene startet i desember 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2019. Det settes av 210 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 555 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.

Byvekstavtale for Nord-Jæren

Prosjektet inngår i Nord-Jærenpakken og omfatter bygging av 5 kilometer firefelts vei forbi Stavanger sentrum mellom Schancheholen og Smiene, inkludert Eiganestunnelen som er 3,7 kilometer lang. Anleggsarbeidene startet i april 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2019. Det settes av 421 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 19 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.

Staten, Rogaland fylkeskommune samt Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner inngikk i september 2017 en byvekstavtale som skal legge til rette for at veksten i persontransporten på Nord-Jæren skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Avtalen er basert på Nasjonal transportplan 2014–2023, og gjelder for perioden 2017–2023. Reforhandling av avtalen startet våren 2018 og tar utgangspunkt i rammene og føringene i Nasjonal transportplan 2018–2029. Gjeldende avtale omfatter porteføljen i Bymiljøpakken (tidligere kalt Bypakke Nord-Jæren), jernbaneinvesteringer, riksveitiltak for kollektivtransport, sykkel og gange, samt tiltak finansiert med belønningsmidler. I tillegg inngår statlig tilskudd til prosjektkostnadene for Bussveien. Innenfor byvekstavtalen er det for 2019 lagt til grunn 75 millioner kroner til tiltak langs riksveiene for kollektivtrafikk, sykkel og gange, 174 millioner kroner i statlig tilskudd til Bussveien og 100 millioner kroner i belønningsmidler.

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag. hoyre.no/blimedlem