Førstekandidat for Telemark, Solveig Sundbø Abrahamsen. Foto.
Førstekandidat for Telemark, Solveig Sundbø Abrahamsen

Statsbudsjettet 2019: Telemark

- I en uforutsigbar verden er Regjeringens viktigste oppgave å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene, sier Solveig Sundbø Abrahamsen.

Mandag morgen la regjeringen frem statsbudsjettet for 2019. - I gode tider er det spesielt viktig at vi forbereder oss på dårligere tider. Statsbudsjettet for 2019 er derfor et ansvarlig budsjett som sørger for at vi bygger et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. I budsjettet ligger også en tydelig vilje til å satse på Telemark, sier Solveig Sundbø Abrahamsen.

Her følger en oversikt over noen av de viktigste sakene for Telemark.

Kunnskap

 • Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på økt lærertetthet for 1. – 10. trinn, og vil bevilge 44,5 millioner kroner i øremerkede tilskudd.
 • Regjeringen vil bevilge totalt 16 millioner kroner til en ny ordning med fylkesvise mobbeombud.
 • Regjeringen foreslår å bevilge mer enn 200 millioner kroner til tre ordninger som vil hjelpe flere innvandrere ut i arbeid og flere ungdommer med kort botid til å fullføre videregående utdanning.

Vei

 • Rv. 36 Skyggestein – Skjelbredstrand, Skien kommune.
  Prosjektet omfatter bygging av 3,6 kilometer trefelts vei med midtrekkverk i ny trasé og nødvendige tilknytninger til dagens veinett. Det er lagt opp til å bruke 132 millioner kroner på prosjektet i 2019.
 • E134 Gvammen – Århus, Hjartdal og Seljord kommuner.
  Prosjektet omfatter bygging av 11,6 kilometer ny vei, hvorav 9,4 kilometer i tunnel. Den nye veien fører til at E134 mellom Hjartdal og Seljord kortes ned med om lag 11 kilometer. Veien ventes åpnet for trafikk i desember 2019. Det er lagt opp til å bruke 490 millioner kroner i 2019.
 • E134 Seljord – Åmot, Tokke, Kviteseid, Seljord og Vinje kommuner.
  Det settes av statlige midler til å fullføre utbedringen av delstrekninger på E134 mellom Seljord og Åmot.
 • E134 Grunge – Velemoen, Vinje kommune.
  Det settes av midler til å fullføre utbedringen av strekningen Grunge – Velemoen.

Jernbane

 • InterCity Vestfoldbanen: Farriseidet – Porsgrunn, Porsgrunn og Larvik kommuner. Regjeringen foreslår å bevilge 435 millioner kroner til fullføring av Farriseidet – Porsgrunn.
 • InterCity Vestfoldbanen: Regjeringen foreslår å bevilge 211 millioner kroner til byggestart av Skien hensetting. Prosjektet legger til rette for hensetting av flere togsett i Skien.

Helse

 • Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 48 millioner kroner til gjennomføring av Leve hele livet i 2019. Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom.
 • Regjeringen vil bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens.
 • Regjeringen vil bevilge midler til om lag 1500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet.

Kultur

 • Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Telemark museum i 2019, til oppføring av nybygg i Brekkeparken i Skien. Det vil gi museet et helårsåpent tilbud.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 3,1 millioner kroner til Vinje kommune/ Nynorsk kultursenter i 2019. Midlene skal gå til ombygging og påbygging av gamle Vinje skule for å sikre større lokaler til Vinjesenteret. I tillegg foreslås ytterligere 5,3 millioner kroner i senere budsjettår, slik at det samlede statlige tilskudd til prosjektet blir 8,4 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner til rehabilitering og vedlikehold av vassdragene i Telemarkskanalen.

Forsvar

 • Heimevernet i Telemark får mer penger til øvelser.

Elektronisk kommunikasjon

 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 100 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging. Midlene vil fordeles mellom fylkene, og sikre et nytt eller forbedret bredbåndstilbud til flere tusen husstander. Siden 2014 har over 40 000 husstander fått tilskudd.

Flom- og skredsikring

 • Regjeringen foreslår å bevilge 349 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 294 millioner kroner til kartlegging og sikring. Sikringstiltak i Telemark vil bli prioritert i 2019, blant annet for å redusere faren for kvikkleireskred i Skien kommune.