Toppkandidatene i Troms, Kent Gudmundsen og Regina Alexandrova
Toppkandidatene i Troms, Kent Gudmundsen og Regina Alexandrova

Statsbudsjettet 2019: Troms

Dette betyr statsbudsjettet for Troms. – I en uforutsigbar verden er Regjeringens viktigste prosjekt å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen.
Regjeringen la mandag frem forslaget til statsbudsjett for 2019. - Det er veldig mye som går bra i Norge, og det er viktig at vi bruker de gode tidene til å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet, fortsetter Gudmundsen.

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag. www.hoyre.no/blimedlem

Her er noen av forslagene som har betydning for vårt fylke: 

Kunnskap

I oppfølgingen av den vedtatte lærernormen, får Troms 52,2 millioner kroner i øremerket tilskudd.

Som varslet skal alle fylker nå få hvert sitt mobbeombud. Til dette tiltaket får hvert fylke, også Troms 500.000 kroner til dette.

I tillegg kan kommunene søke om tilskudd fra ordningen for utvikling av kommunale integreringstiltak, blant annet til utprøving av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører. Innvandrerkvinner vil være en prioritert målgruppe.

Samferdsel

E6 Indre Nordnes – Skardalen, Kåfjord kommune: Prosjektet omfatter bygging av en om lag 5,8 kilometer lang tunnel gjennom Nordnesfjellet. Omfatter også bru over Manndalselva og tilknytninger til eksisterende E6. Det settes av 138 millioner kroner i 2019. Anleggsarbeidene startet i 2014, og forventes åpnet for trafikk i november 2018.         

E6 Forså-, Fagernes-, Larsberg-, Skardal- og Isfjelltunnelene, Ballangen og Narvik kommuner i Nordland, og Storfjord og Kåfjord kommuner i Troms: Inngår i nasjonalt program for rehabilitering av tunneler ut fra kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Det er satt av 402 millioner kroner i 2019. Arbeidene startet i 2017, og forventes åpnet for trafikk i løpet av 2019.        

E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt i Skånland, Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Troms og Nordland: Det er satt av midler til forberedende arbeider på OPS-prosjektet.

Rv. 83 Kanebogen – Byskillet, Harstad kommune: Midlene går til utbygging av strekningen Kanebogen – Byskillet på rv. 83 og tunnel mellom Seljestad og Sama, som del av Bypakke Harstad.

Tromsø havn, Tromsø kommune: Det settes av midler til å videreføre ombyggingen av den nordre adkomsten til Tromsø havn, Breivika.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene, Tromsø kommune og Troms fylkeskommune: Belønningsavtaler er avtaler staten inngår med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene. Troms fylkeskommune og Tromsø kommune har belønningsavtale for perioden 2015–2018 på totalt 285,5 millioner kroner. Det tas sikte på at videre statlig bidrag gjennom belønningsmidler skal gå inn i en kommende byvekstavtale for Tromsø. Staten vil legge til rette for at forhandlingene om en byvekstavtale kan komme i gang så raskt de nødvendige avklaringene er på plass.

TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede: Staten har etablert en tilskuddsordning for fylkeskommunene for et utvidet TT-tilbud som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2019 har regjeringen foreslått å bevilge 139,2 millioner kroner til ordningen, hvor nå åtte fylker er omfattet, inkludert Troms. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.

Kjøp av innenlandske flyruter: I budsjettforslaget er det satt av 717,4 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter. Samferdselsdepartementet inngikk i 2016 kontrakt for ruteflyging på ruten Sørkjosen – Tromsø for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022.

Farleder og fiskerihavner: Regjeringen foreslår å bevilge 281 millioner kroner til investeringer i farleder og fiskerihavneprosjekter. Av dette settes 21 millioner kroner av til vedlikehold av fiskerihavner.

I Troms gjennomføres følgende farledsprosjekt:

Innseiling Vannavalen (Karlsøy kommune)– startes opp og ferdigstilles i 2019.

Fjordgård fiskerihavn – molo (Lenvik kommune)

Oksfjord fiskerihavn – molo (Nordreisa kommune).

Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg: Regjeringen foreslår å bevilge 42 millioner til å delfinansiere kommunale fiskerihavneanlegg etter søknad. Bevilgningen inkluderer også 10 millioner kroner for ferdigprosjektering av fiskerihavnetiltak. Midlene på 10 millioner kroner er rettet mot kommuner og fylkeskommuner for prosjekter som ligger inne i Nasjonal transportplan for 2018–2029.

Det er satt av tilskuddsmidler til følgende kommunale anlegg i Troms:

Helse

1 500 nye heldøgns omsorgsplasser over hele landet: Regjeringen foreslår å bevilge midler til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet. I forslaget heter det at tilskuddet skal splittes på to budsjettposter. En post skal brukes til netto tilvekst av omsorgsplasser og en post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser.

450 nye dagaktivitetsplasser over hele landet til hjemmeboende med demens: Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Tilskuddssatsen foreslås økt fra 30 til 50 prosent per plass. Målet er raskere oppbygging av et slike tilbud.

Psykologer i alle kommuner: Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse.

Leve hele livet: Regjeringens reform for kvalitet i eldreomsorgen Leve hele livet får 48 millioner kroner nasjonalt.

Kultur

Arctic Race of Norway i 2019: Regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner kroner til sykkelrittet Arctic

Tvibit: Regjeringen foreslår et tilskudd til Tvibit på 1 million kroner. Tilskuddet skal nyttes til å videreføre arbeidet for unge filmskapere i Nord-Norge, inkludert rekruttering, talentutvikling og kompetanseheving

Hålogaland Teater og Nord-Troms Museum: Regjeringen foreslår å bevilge 500 000 kroner til Hålogaland Teater og kr 100 000 til Nord-Troms Museum til arbeidet med mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom i 2019.

Forsvar

Forsvarssektorens eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter i Troms: Regjeringen foreslår å bruke om lag 200 millioner kroner til forsvarssektorens eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter i Troms i 2019. Store deler av bevilgningen vil bli benyttet til å videreføre prosjekter for fornyelse av boliger på Bardufoss og Sørreisa og rehabilitering av kabelbanen på Sørreisa. Videre gjennomføres et prosjekt for fornyelse av innflygningslys og elektrisk infrastruktur på Bardufoss flystasjon. I tillegg gjennomføres prosjekter for sikring av skjermingsverdige objekter.

Kystjegerkommandoen: Regjeringen viderefører Kystjegerkommandoens aktivitet i Harstad.

Brigade Nord: I tråd med langtidsplanen vil aktiviteten i Brigade Nords avdelinger øke. Hæren fortsetter satsing på vedlikehold, reservedeler og beredskapslogistikk, inkludert ammunisjonsbeholdninger. Det legges til rette for at den betydelige forbedringen av materielltilgjengelighet i Hæren skal fortsette.

Innovasjon og næring

Mineralnæringen: Regjeringen vil bruke de gode tidene i norsk økonomi og legge til rette for ny aktivitet og bærekraftig vekst i mineralnæringen. Derfor foreslår regjeringen å øke bevilgingen med 10 millioner kroner til Norges geologiske undersøkelser (NGU), for å øke mineralkartleggingen i Norge, blant annet i Nord-Norge. Kartlegging vil legge til rette for fremtidige mineralprosjekter i Norge. Mer kartlegging av mineralressursene vil gi oss økt kunnskap, som igjen kan føre til flere bærekraftige arbeidsplasser i fremtiden.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk: Ordningen innebærer at rederiene kan søke om tilskudd for mannskapet om bord på sine skip med norske flagg. Siden 2013 har overslagsbevilgningen i ordningen økt med om lag 430 millioner kroner, og i 2019 foreslår regjeringen å bevilge 2,05 milliarder kroner til sysselsetting av sjøfolk. I 2017 var om lag 700 sjøfolk i Troms omfattet av tilskuddsordningen.

Havets helse: Regjeringen foreslår å bevilge 30 millioner kroner i 2019 til havets helse. Satsingen skal gi mer kunnskap om havet raskere enn før, gjennom nye metoder for prøvetaking og digitalisering av analyser. Satsingen skal gi raskere og bedre informasjon om:

  • endringer i det marine miljøet som følge av forurensning og annen påvirkning, med vekt på kystmiljøet
  • smitte og smitterisiko knyttet til havbruk
  • samspillet mellom bestandene i havet som grunnlag for flerbestandsforvalting
  • effekten av nano- og mikroplast på marine ressurser.
  • Satsingen innebærer en styrking av Havforskningsinstituttet, Norges forskningsråd og Veterinærinstituttet på disse områdene.