Trøndelag nord og sør
Toppkandidatene i Sør og Nord-Trøndelag.

Statsbudsjettet 2019: Trøndelag

– I en uforutsigbar verden er Regjeringens viktigste prosjekt å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene, sier Guro Angell Gimse og Elin R. Agdestein, stortingsrepresentanter for henholdsvis Sør- og Nord-Trøndelag.

Regjeringen la mandag frem forslaget til statsbudsjett for 2019. – Det er veldig mye som går bra i Norge, og det er viktig at vi bruker de gode tidene til å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet, fortsetter Gimse og Agdestein.

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag

Her får du oversikt over hva statsbudsjettet betyr for Trøndelag.

Kunnskap

I oppfølgingen av den vedtatte lærernormen, får Trøndelag 92,4 millioner kroner i øremerket tilskudd.

Alle fylker får nå hvert sitt mobbeombud. Til dette tiltaket får hvert fylke, også Trøndelag 500.000 kroner til dette.

Bevilgningen til UNIT – Direktoratet for IKT og fellestjenester økes med 71,6 millioner kroner i 2019, som følge av flere og nye oppgaver. UNIT får blant annet i oppgave å forvalte opptaksforskriften til høyere utdanning, og kontingenten til Norges deltakelse i NORDUnet, som gir tilgang til nettinfrastruktur for den nordiske universitets- og høyskolesektoren. UNIT skal også ha ansvar for programmet for IKT-sikkerhet for sektoren.

Samferdsel

Vei

E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra, Hemne kommune i Trøndelag og Halsa kommune i Møre og Romsdal
Det er prioritert 20 millioner kroner til forberedende arbeider og eventuell anleggsstart for prosjektet.
Prosjektet omfatter ombygging av tre delstrekninger på til sammen om lag 30 kilometer på den om lag 50 kilometer lange strekningen på E39. Strekningen bygges som tofelts vei, dels i eksisterende trasé, og dels i ny trasé. Prosjektet omfatter blant annet omlegging av E39 utenom kommunesenteret Liabø i Halsa kommune, noe som vil gi bedret trafikksikkerhet og bedrede miljøforhold i Liabø sentrum.  

E39 Klett – Bårdshaug, Orkanger kommune
Det settes av 164,8 millioner kroner til årlig kontraktsfestet vederlag til OPS-selskapet for E39 Klett – Bårdshaug i Trøndelag. I tillegg er det blant annet prioritert å videreføre arbeidene med å utbedre flere tunneler på strekningen i henhold til krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.  

E6 Ranheim-Åsen, Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger kommune
Nye Veier AS har ansvar for utbygging av E6 Ranheim – Åsen. Prosjektet er inndelt i to delstrekninger og klargjøres nå for utbygging. Det planlegges oppstart av anleggsarbeid i løpet av 2019 på delstrekningen Ranheim – Værnes. Vegutbyggingsavtalen forutsetter et totalt vederlag på 13 557 millioner kroner, hvor bompengefinansieringen skal bidra med 6 319 millioner kroner.   

E6 Vindåsliene – Korporalsbru, Midtre Gauldal kommune
Det er prioritert statlige midler og bompenger til å videreføre utbyggingen av E6 på strekningen Vindåsliene – Korporalsbrua. 
Prosjektet omfatter bygging av 6,4 kilometer tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt i ny trasé på vestsiden av elva Sokna. Veien blir lagt utenom Soknedal sentrum med tilkobling til tettstedet gjennom et kryss sør for sentrum. Anleggsarbeidene startet i september 2017, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i løpet av 2020. Det settes av 80 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 520 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.  

E6 Ulsberg – Melhus S i Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus kommune
Strekningen bygges ut i regi av Nye Veier AS. Prosjektet er delt opp i fire delstrekninger. Nye Veier AS prioriterer nå delstrekningen Kvål – Melhus sentrum for snarlig utbygging. Planlagt byggestart er i 2019.
Det foreligger lokalpolitisk tilslutning til bompengefinansiering. Regjeringen vil legge frem for Stortinget et forslag til bompengefinansiering for den samlede utbyggingen av strekningen E6 Ulsberg – Melhus sentrum så snart tilstrekkelige avklaringer foreligger. På strekningen er også prosjektet E6 Vindåsliene – Korporalsbrua, som bygges ut i regi av Statens vegvesen.  

E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen, Trondheim og Melhus kommuner
Det settes av 350 millioner kroner i 2019 til sluttføring av prosjektet. I tillegg er det lagt til grunn at 56 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Det er ventet at prosjektet åpner for trafikk i februar 2019.  

E6 Driva – Hevle, Oppdal kommune
Det legges opp til å bygge gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen Driva – Hevle.   

E6 Sparbu – Mære, Steinkjer kommune
Det settes av midler til bygging av gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen Sparbu – Mære.  

E6 Kvam – Grøtan, Steinkjer kommune
Det settes av midler til bygging av gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen Kvam – Grøtan.  

Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger, Trondheim kommune
Det er lagt til grunn at 70 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Det er forventet byggestart sommeren 2019.  

Planlegging 

Reguleringsplan for delstrekninger på E6 Oppdal – Ulsberg, Oppdal og Rennebu kommuner. 

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene

Bymiljøavtale for Trondheim
Miljøpakke Trondheim er en del av bymiljøavtalen som ble inngått i 2016. Bymiljøavtalen skal legge til rette for at veksten i persontransporten i Trondheim skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Bymiljøavtalen omfatter porteføljen i Miljøpakke Trondheim, jernbaneinvesteringer, riksveitiltak for kollektivtransport, sykkel og gange, samt tiltak finansiert med belønningsmidler. I tillegg inngår statlig tilskudd til prosjektkostnadene for Metrobuss.

Bymiljøavtalen skal reforhandles til en byvekstavtale som baseres på Nasjonal transportplan 2018–2029. Det pågår slike forhandlinger. De lokale forhandlingspartene er Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Malvik, Melhus og Stjørdal.

Det settes av 5 millioner kroner i statlig bidrag til Metrobussen, 15 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksvei og 170 millioner kroner i belønningsmidler.  

TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
Staten har etablert en tilskuddsordning for fylkeskommunene for et utvidet TT-tilbud som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2019 har regjeringen foreslått å bevilge 139,2 millioner kroner til ordningen, hvor nå åtte fylker er omfattet, inkludert Trøndelag. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.  

Jernbane

Trønder- og Meråkerbanen: Leangen stasjon, Trondheim kommune
Det foreslås 88 millioner kroner til videreføring av Leangen stasjon. For å kunne ta i bruk nytt togmateriell på Trønderbanen skal det bygges en ny og lengre mellomplattform på stasjonen, med adkomst fra ny veibru over Trønderbanen. Det er planlagt anleggsstart på prosjektet i 2018, med sikte på å bli ferdig i 2019. Forventet sluttkostnad er ca. 200 millioner kroner. Kostnadene ved prosjektet er redusert gjennom å redusere prosjektomfanget, forenkling i sporplanen og justering av løsning for heishus/trappehus på østsiden av Leangbrua i første byggefase.  

Trønder- og Meråkerbanen: Tiltak for nye tog
I Nasjonal transportplan 2018–2029 er det lagt opp til å elektrifisere Trønder- og Meråkerbanen. Elektrifisering alene gir imidlertid ikke mulighet for å øke frekvensen mellom Trondheim og Steinkjer. For å legge til rette for økt frekvens, skal ulike tiltak for kapasitetsutvidelse og tidsbesparelser utredes nærmere, herunder alternativer som kombinerer tiltak for økt frekvens med full og delvis elektrifisering Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til videre planlegging for å tilpasse de foreliggende planene i 2019.  

Nordlandsbanen
Regjeringen foreslår å bevilge 1 400 millioner kroner til videreføring av ERTMS-prosjektet i 2019. ERTMS-prosjektet består av tre større tekniske systemkontrakter, signalanlegg, trafikkstyring og utstyr om bord i tog. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift. I Trøndelag vil det pågå telearbeider på Nordlandsbanen.  

Ler stasjon, Melhus kommune 
Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 431 millioner kroner innenfor programområdet "Mer gods på bane". Dette skal gå til tiltak rettet mot å bedre vilkårene og øke kapasiteten for godstransport på jernbanen, noe som kan bidra til å flytte mer godstransport over til tog. Det skal planlegges videre for flere kryssingsspor, sanering av planoverganger og terminaltiltak. I Trøndelag prioriteres bygging av kryssingsspor ved Ler.  

Luftfart

Kjøp av innenlandske flyruter
I budsjettforslaget er det satt av 717,4 millioner kroner til kjøp av innenlandske flyruter. Samferdselsdepartementet inngikk i 2016 kontrakter for ruteflyging på flyrutene Namsos – Trondheim og Rørvik – Trondheim for perioden 1. april 2017 – 31. mars 2022, og i 2015 kontrakt for ruteflyging på ruten Røros – Oslo for perioden 1. april 2016 – 31. mars 2020. 

I 2019 vil Samferdselsdepartementet inngå nye kontrakter om drift av regionale ruteflyginger i Sør-Norge med oppstart 1. april 2020.  

Ørland lufthavn, Ørland kommune
I budsjettforslaget er det satt av 31 millioner kroner i tilskudd til ikke-statlige lufthavner. Ørland lufthavn er omfattet av tilskuddsordningen. Samferdselsdepartementet har inngått avtaler om kompensasjon for tjenester av allmenn økonomisk interesse med de aktuelle lufthavnene. Avtalene gjelder for årene 2016 – 2020. 

Kyst

Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg
Regjeringen foreslår å bevilge 42 millioner til å delfinansiere kommunale fiskerihavneanlegg etter søknad. Bevilgningen inkluderer også 10 millioner kroner for ferdigprosjektering av fiskerihavnetiltak. Midlene på 10 millioner kroner er rettet mot kommuner og fylkeskommuner for prosjekter som ligger inne i Nasjonal transportplan for 2018–2029.

Det er satt av tilskuddsmidler til følgende kommunale anlegg i Trøndelag: 
Nordgutvik fiskerihavn – utdypning (Leka kommune). 

Kystruten Bergen – Kirkenes
Staten kjøper sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes. Dette for å sikre et tilfredsstillende transporttilbud for passasjerer som reiser lokalt eller regionalt fra havn til havn, og godstransport mellom Tromsø og Kirkenes. Gjeldende avtale med Hurtigruten AS gjelder for perioden 2012–2019. Det bevilges 725,1 millioner kroner til drift av kystruten i 2019. Staten har opsjon til å forlenge avtalen med Hurtigruten AS med ett år, og vil løse ut denne. Samferdselsdepartementet har gjennomført konkurranse om å levere sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes, og tjenesten blir videreført med daglige, helårlige og gjennomgående seilinger også etter 2020. Hurtigruten AS og Havila Holding AS er tildelt avtaler om å levere kystrutetjenestene fra 1. januar 2021.

Helse

Regjeringen foreslår å gi lån og tilskudd på til sammen 575 millioner kroner i 2019 til Helseplattformen i Midt-Norge. Helseplattformen er et felles pasientadministrativt system og en felles elektronisk pasientjournalløsning for spesialisthelsetjenesten, kommuner og fastleger i Midt-Norge.

1 500 nye heldøgns omsorgsplasser over hele landet: Regjeringen foreslår å bevilge midler til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet. I forslaget heter det at tilskuddet skal splittes på to budsjettposter. En post skal brukes til netto tilvekst av omsorgsplasser og en post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser.

450 nye dagaktivitetsplasser over hele landet til hjemmeboende med demens: Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Tilskuddssatsen foreslås økt fra 30 til 50 prosent per plass. Målet er raskere oppbygging av et slike tilbud.

Psykologer i alle kommuner: Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse.

Leve hele livet: Regjeringens reform for kvalitet i eldreomsorgen Leve hele livet får 48 millioner kroner nasjonalt

Innovasjon og næring

Forskning og innovasjon i næringslivet

I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge mer enn 9,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. Det er en dobling siden regjeringen tiltrådte i 2013.

Mer forskning og utvikling i næringslivet gir nye produkter og tjenester, som igjen gir ny verdiskaping og vekst for norsk økonomi. Det kommer norske arbeidsplasser til gode, og legger til rette for et bærekraftig velferdssamfunn. Forsknings- og innovasjonsordningene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet (som deler ut penger til bedriftene) er landsdekkende. Bedrifter i Trøndelag kan søke om penger i alle disse programmene. For 2017 ble det gitt 114,7 millioner kroner i forskning og utvikling direkte til bedrifter i Trøndelag gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2017 fikk prosjekter fra Trøndelag 732,8 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.

Maritim næring 

Norge er en sjøfartsnasjon og en stormakt på havet. Praktisk kunnskap fra sjøen har mye å si for vår evne til å konkurrere i verdenstoppen. I 2017 jobbet nesten 20.000 norske sjøfolk på norske skip.

Tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk skal sikre norsk maritim kompetanse, den skal sikre rekruttering av norske sjøfolk, og den skal gi konkurransedyktige vilkår for rederier med skip under norsk flagg. Ordningen innebærer at rederiene kan søke om tilskudd for mannskapet om bord på sine skip med norske flagg. Siden 2013 har overslagsbevilgningen i ordningen økt med om lag 430 millioner kroner, og i 2019 foreslår regjeringen å bevilge 2,05 milliarder kroner til sysselsetting av sjøfolk.

I 2017 var om lag 900 sjøfolk i Trøndelag omfattet av tilskuddsordningen.

Teknisk-industrielle institutter 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 40 millioner kroner til de teknisk-industrielle instituttene i 2019. Norge trenger forskningsinstitusjoner som kan levere solid forskning til næringslivet i årene som kommer. Dette er en del av opptrappingsplanene i langtidsplanen for forskning, og gir instituttene mulighet til å styrke sin langsiktige kunnskapsoppbygging.

Forskningsinstituttene er en del av regjeringens forsknings- og innovasjonssatsing. De teknisk-industrielle instituttene er den klart største gruppen, og består av et bredt fagområde innenfor naturvitenskap og teknologi. De opererer ofte på internasjonalt nivå, og er en viktig aktør for å hente hjem ny kunnskap til norsk næringsliv. Eksempler på slike institutter er SINTEF, Norges Geotekniske Institutt, Institutt for energiteknikk og Norce.

Klima og miljø

Enova er et viktig virkemiddel i regjeringens klima- og energipolitikk. I 2017 tildelte Enova 2,3 milliarder kroner som skal bidra til å realisere mer enn 900 energi- og klimaprosjekter i næringslivet og offentlig sektor. Enova støttet prosjekter i alle fylker. Hele prosjektlisten ligger ute på www.enova.no og en fylkesvis oppsummering ligger her.

Regjeringen foreslår en økning av overføringene til Enova gjennom Klima- og energifondet med 344,5 millioner kroner i 2019. Midlene skal prioriteres til tiltak som gir størst utslippsreduksjon i ikke-kvotepliktig sektor. Med regjeringens forslag til økning tilføres Enova over 3 milliarder kroner gjennom Klima- og energifondet i 2019. 

Arbeidet med rovviltforvaltning styrkes i 2019. Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Statens naturoppsyns feltpersonell og forebyggende tiltak i områder som opplever store skader fra rovvilt på beitedyr med 15 millioner kroner.

Det skal ansettes en verneområdeforvalter til i landskapsvernområdene Skardsfjella, Hyllyngsdalen og Sylan, og en ny forvalter i Trollheimen landskapsvernområde.

Regjeringen vil prioritere bevilgningene til norsk skogvern på et høyt nivå også i 2019 med en bevilgning på 444,6 millioner kroner, for å sikre god fremdrift i arbeidet med å verne 10 prosent av skogen. Det ventes i 2019 vern av nye skogområder, blant annet i Trøndelag.  

Nytt nasjonalt villakssenter er planlagt med fire driftsenheter. Namsos har påtatt seg å være vertskommune for en av enhetene.

Funnet og utgravingen av Klemenskirken i Trondheim har gitt oss viktig ny kunnskap. Dette er et av de viktigste arkeologiske funnene i Norge de siste årene. Regjeringen bevilger 19 millioner kroner til å etablere et formidlingssenter/visningsrom på funnstedet for Klemenskirken i Trondheim.

Kultur

Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner til Stiklestad Nasjonale Kultursenter til arbeidet med mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom i 2019. Stiklestads mangeårige samfunnsdialogsatsning “Talerstolen Stiklestad” skal utvides frem mot nasjonaljubileet i 2030. Talerstolen skal åpnes opp for et bredere utvalg av stemmer og dialogtyper. Et viktig ledd i dette er institusjonens arbeid mot barn, unge, innvandrere og flyktninger knyttet til temaet demokratilæring. Målet er å ta en regional og nasjonal rolle på feltet. Realiseringen av dette forutsetter økt kompetanse og økte ressurser innen feltene samfunnsdialog og demokratilæring.

Regjeringen foreslår en startbevilgning på 6 millioner kroner til nybygg for det sørsamiske museet Saemien Sijte i Snåsa, over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett.

Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til Museene i Sør-Trøndelag til rehabilitering av råteskader avdekket i forbindelse med utbedring av brannrelaterte skader etter brann ved Ringve museum i 2015.

Regjeringen foreslår å bevilge 4 millioner kroner til Teaterhuset Avant Garden i 2019 til sceneteknisk infrastruktur i den tidligere kino- og konsertarenaen Rosendal i Trondheim hvor Teaterhuset Avant Garden vil ha sin nye lokalisering. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 3,5 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 9,5 millioner kroner. Dette inkluderer da også 2 millioner i årlig driftstøtte.

Forsvar

Regjeringen foreslår å bruke om lag 1,9 milliarder kroner til forsvarssektorens eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter i Trøndelag. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til prosjekter på Ørland flystasjon. De viktigste prosjektene i 2019 er etablering av hangarer til F-35, innløsning av boliger og våningshus, samt støytiltak for boliger i støysonene rundt flystasjonen. Videre gjennomføres prosjekter for beskyttelse og sikring, ammunisjonslager og -verksted, ny idrettshall og tilpasning av tidligere Hårberg barneskole til Forsvarets bruk.

Bevilgningen vil også bli benyttet til å gjennomføre sikring av forhåndslagrene i Trøndelag. Videre etableres drivstoffetterforsyning for virksomheten på Værnes i Muruvik og Sutterøen. Det gjennomføres også prosjekter som følger av vedtakene om flytting av Luftforsvarets skolevirksomhet fra Kjevik til Værnes.

Det planlegges mottak av seks nye F-35 kampfly til Ørland i 2019.

Heimevernets treningsmengde i Trøndelag økes.

Flom- og skredsikring

Regjeringen foreslår å bevilge 349 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader, hvorav om lag 294 millioner kroner til gjennomføring kartleggings- og sikringstiltak. Foreløpig oversikt viser at blant annet sikringstiltak i Sør-Trøndelag vil bli prioritert i 2019, herunder sikring mot kvikkleireskred i Grong, Stjørdal, Indre Fosen og Melhus kommuner.

Landbruk

I jordbruksoppgjøret 2018 er det satt av 4 millioner kroner til områderettede tiltak i 2019, fordelt på fjellandbruket og arktisk landbruk.

Det er satt av 2 millioner kroner til fjellandbruket i 2019, som omfatter fjellandbruket i Trøndelag, Oppland og Hedmark, Telemark og Buskerud. Satsingen skal bygge videre på erfaringene fra tilsvarende satsing i perioden 2014–2016, der det ble lagt vekt på rekruttering til næringen og utvikling av potensialet for økt verdiskaping i fjellandbruket.

Områdeløft

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 3 millioner kroner til områdesatsing i Trondheim.

Energi og vannressurser

Regjeringen foreslår å bevilge 1 101 millioner kroner til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltningsområder. NVE har ansvar for å forvalte de innenlandske energiressursene og er nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitetssektoren. NVE har ansvar for å forvalte Norges vannressurser og ivareta statlige forvaltningsoppgaver innen flom- og skredforebygging. NVE har hovedkontor i Oslo og regionskontor i blant annet Trondheim.

 

Vil du bli bedre kjent med statsminister Erna Solberg?

I vårt partiprogram kan du lese mer om våre ambisjoner for fremtidige statsbudsjetter.

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag.