Ingunn Foss og Norunn T Benestad. Foto
Ingunn Foss og Norunn T Benestad. Foto Tor Marius Markussen

Statsbudsjettet 2019: Vest-Agder

Dette betyr statsbudsjettet for Vest-Agder. – I en uforutsigbar verden er Regjeringens viktigste prosjekt å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene, sier stortingsrepresentant Ingunn Foss.

Regjeringen la mandag frem forslaget til statsbudsjett for 2019. - Det er veldig mye som går bra i Norge, og det er viktig at vi bruker de gode tidene til å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet, fortsetter Foss.

Her er noen av forslagene som har betydning for vårt fylke: 

Kunnskap

I oppfølgingen av den vedtatte lærernormen, får Vest-Agder 62,7 millioner kroner i øremerket tilskudd.

Som varslet skal alle fylker nå få hvert sitt mobbeombud. Til dette tiltaket får hvert fylke, også Vest-Agder 500.000 kroner til dette.

I tillegg kan kommunene søke om tilskudd fra ordningen for utvikling av kommunale integreringstiltak, blant annet til utprøving av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale entreprenører. Innvandrerkvinner vil være en prioritert målgruppe.

Samferdsel

E18 Varoddbrua, Kristiansand kommune: Varoddbrua på E18 i Kristiansand i Vest-Agder videreføres. Anleggsarbeidene startet i mars 2017. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2020. Det settes av 170 millioner kroner i statlige midler i 2019.  

E18 Grimstad – Kristiansand, Grimstad, Lillesand og Kristiansand kommuner: Det settes av midler til OPS-selskapet for E18 Grimstad – Kristiansand i henhold til kontrakt. Strekningen ble åpnet for trafikk i 2009. Kontrakten løper frem til 2034. Vederlaget for 2019 er 348,4 millioner kroner.    

E18 Banehei og Oddernestunnelene, Kristiansand kommune: Det settes av midler til å ferdigstille arbeidene med å utbedre E18 Banehei- og Oddernestunnelene.

E39 Lyngdal–Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner: Det settes av midler til OPS-selskapet for prosjektet E39 Lyngdal – Flekkefjord i henhold til kontrakt. Kontrakten varer til 2031, og vederlag for 2019 utgjør 214,8 millioner kroner. I tillegg er det blant annet prioritert å videreføre arbeidene med å utbedre enkelte tunneler på strekningen E39 Lyngdal – Flekkefjord i henhold til krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune: Belønningsavtaler er avtaler staten inngår med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene. Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har belønningsavtale for perioden 2017–2019 på 300 millioner kroner. For 2019 er det satt av 90 millioner kroner.

Det tas sikte på at belønningsmidlene skal gå inn i en kommende byvekstavtale for Kristiansandsregionen. Samferdselsdepartementet avventer nå pågående lokale prosesser. 

Sira – Krossen, Kristiansand, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Hægebostad, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner: Regjeringen foreslår å bevilge totalt 754 millioner kroner innenfor programområdet "Kapasitetsøkende tiltak". Dette til å planlegge tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, og som gir en robust infrastruktur og økt kapasitet i jernbanenettet. I Aust-Agder prioriteres bygging av nytt kontaktledningsanlegg på strekningen Sira-Krossen.        

Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg - Regjeringen foreslår å bevilge 42 millioner til å delfinansiere kommunale fiskerihavneanlegg etter søknad. Bevilgningen inkluderer også 10 millioner kroner for ferdigprosjektering av fiskerihavnetiltak. Midlene på 10 millioner kroner er rettet mot kommuner og fylkeskommuner for prosjekter som ligger inne i Nasjonal transportplan for 2018-2029.

Det er satt av tilskuddsmidler til følgende kommunale anlegg i Vest-Agder:

  • Gismerøya fiskerihavn – kai (Mandal kommune).

Helse

1 500 nye heldøgns omsorgsplasser over hele landet: Regjeringen foreslår å bevilge midler til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet. I forslaget heter det at tilskuddet skal splittes på to budsjettposter. En post skal brukes til netto tilvekst av omsorgsplasser og en post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser.

450 nye dagaktivitetsplasser over hele landet til hjemmeboende med demens: Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Tilskuddssatsen foreslås økt fra 30 til 50 prosent per plass. Målet er raskere oppbygging av et slike tilbud.

Psykologer i alle kommuner: Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse.

Leve hele livet: Regjeringens reform for kvalitet i eldreomsorgen Leve hele livet får 48 millioner kroner nasjonalt.

Ny omsorgs- og behandlingsinstitusjon i Søgne: For at barn i barnevernet skal få bedre helsehjelp, har regjeringen satt i gang et arbeid for å styrke samarbeidet mellom barnevernet og helsetjenestene. Barn som har behov for hjelp fra begge tjenestene skal få koordinert og helhetlig hjelp og oppfølging. Vinteren 2018/2019 er det derfor planlagt å åpne to omsorgs- og behandlingsinstitusjoner for barn som har behov for psykisk helsehjelp samtidig som de har behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet. En av disse skal åpnes i Søgne kommune. Både barnevernstjenesten og helsetjenesten skal ha ansvaret for innholdet i institusjonene.

Kultur

Kilden Teater- og Konserthus - Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner til Kilden Teater- og Konserthus for å styrke arbeidet med mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom i 2019. Med erfaring fra mange ulike prosjekter kan Kilden Dialog fungere som et kompetanse- og delingssenter for kulturlivets inkluderingsarbeid overfor barn og unge.

Sørlandet kunstmuseum - Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Sørlandet kunstmuseum i 2019, til ombygging av en kornsilo til nye lokaler for å bevare og formidle museets samlinger, inkludert kunstsamlingen donert av Nicolai Tangen. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 165 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 175 millioner kroner.

Fengsel

Nytt fengsel i Agder: Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 380 millioner kroner i 2019 til byggeprosjektet med nytt fengsel i Agder under Kommunal- og moderniseringsdepartementets og Justis- og beredskapsdepartementets budsjett. Det skal etableres to avdelinger med 200 plasser i Froland (i Aust-Agder) og 100 plasser i Mandal. Administrasjon av fengselet legges til avdelingen i Mandal. Forventet ferdigstillelse er medio 2020.

 

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag: hoyre.no/blimedlem