Toppkandidatene i Vestfold Høyre. Foto.
Toppkandidatene i Vestfold

Statsbudsjettet 2019: Vestfold

Dette betyr statsbudsjettet for Vestfold. – I en uforutsigbar verden er Regjeringens viktigste prosjekt å bygge et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge. Det innebærer at vi får flere i jobb, inkluderer alle i samfunnet og innfrir klimamålene, sier Stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas.

Regjeringen la mandag frem forslaget til statsbudsjett for 2019. – Det er veldig mye som går bra i Norge, og det er viktig at vi bruker de gode tidene til å inkludere flere som står utenfor arbeidslivet, fortsetter han.
 
Her får du oversikt over hva statsbudsjettet betyr for Vestfold:

Kunnskap

Regjeringen vil fortsette satsingen på økt lærertetthet for 1. – 10. trinn, og bevilger 55,8 millioner kroner i øremerket tilskudd til kommunene i Vestfold.

Vestfold får i likhet med andre fylker 500 000 kr til mobbeombud.  Mobbombudene skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker som gjelder beskyttelse mot mobbing og å skape et bedre barnehage- og skolemiljø.

Vei, jernbane og kollektiv

 • E18 Bommestad – Sky, Larvik kommune 
  Prosjektet er siste etappe i utbyggingen av E18 gjennom Vestfold og gir sammenhengende firefelts vei fra Oslo til Langangen i Telemark. I mai 2018 ble E18 åpnet for firefelts trafikk på hele strekningen Bommestad – Sky. Det settes av 136 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 84 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Midlene blir brukt til ombygging av lokalveisystemet.E18 Skjeggestad bru, Holmestrand kommune 
  Midler til Vestfold fylkeskommune som tilskudd til kompenserende tiltak på omkjøringsveiene etter kvikkleireskredet på E18 Skjeggestad bru i 2015.
 • Rv. 19 Hortenstunnelen, Horten kommune - Midler til å finansiere arbeidene med å utbedre rv. 19 Hortenstunnelen.
 • E18 Fokserød, Sandefjord kommune - Det legges opp til å fullføre byggingen av kollektivknutepunkt ved Fokserød på E18 ved Sandefjord.
 • TT-ordningen – tilrettelagt transport for funksjonshemmede - Staten har etablert en tilskuddsordning for fylkeskommunene for et utvidet TT-tilbud som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2019 har regjeringen foreslått å bevilge 139,2 millioner kroner til ordningen, hvor nå åtte fylker er omfattet, inkludert Vestfold. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene. 
 • InterCity Vestfoldbanen: Holm – Holmestrand – Nykirke, Sande, Holmestrand og Horten kommuner - Regjeringen foreslår å bevilge 111 millioner kroner til avsluttende aktiviteter på Holm – Holmestrand – Nykirke. Prosjektet ble åpnet høsten 2016 og omfatter 14,3 kilometer nytt spor, hvorav 12 kilometer av sporet går i tunnel, samt ny Holmestrand stasjon.
 • InterCity Vestfoldbanen: Nykirke – Barkåker, Horten og Tønsberg kommuner - Det er satt av 376 millioner kroner til Nykirke – Barkåker, hvorav 222 millioner kroner til byggestart i 2019. Prosjektet omfatter 14 kilometer nytt dobbeltspor og ny Horten stasjon ved Skoppum vest.
 • Vedlikehold og fornying av jernbanen, og arbeid med nytt signalanlegg ERTMS - Fornying av jernbaneinfrastrukturen er avgjørende for å kunne nå de langsiktige målene for driftsstabilitet. Målene er nå til vurdering i departementet etter at Jernbanedirektoratet har gjennomgått dem.

Helse

 • 1 500 nye heldøgns omsorgsplasser over hele landet

Regjeringen foreslår å bevilge midler til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet. I forslaget heter det at tilskuddet skal splittes på to budsjettposter. En post skal brukes til netto tilvekst av omsorgsplasser og en post til rehabilitering og utskifting av eksisterende heldøgns omsorgsplasser.

 • 450 nye dagaktivitetsplasser over hele landet til hjemmeboende med demens

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Tilskuddssatsen foreslås økt fra 30 til 50 prosent per plass. Målet er raskere oppbygging av et slike tilbud.

 • Psykologer i alle kommuner

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse.

 • Leve hele livet

Regjeringens reform for kvalitet i eldreomsorgen Leve hele livet får 48 millioner kroner nasjonalt.

Miljø

 • Opprydning av forurenset sjøbunn i Horten
  Regjeringen foreslår å bevilge 18 millioner kroner i statlig støtte til å starte opprydding av forurenset sjøbunn i Horten. Arbeidet vil strekke seg over en to-tre års periode, og den samlete statlige støtten er beregnet til inntil 90 millioner kroner.
 • Skogvern
  Regjeringen vil bevilge 444,6 millioner kroner for å sikre god fremdrift i arbeidet med å verne 10 prosent av skogen. Det ventes i 2019 vern av nye skogområder, blant annet i Vestfold
 • Stillehavsøsters og fremmede arter
  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 millioner kroner til bekjemping av fremmede arter, blant annet til fjerning av stillehavsøsters i områder med store naturmangfolds- og friluftslivsverdier.

Kultur

 • Preus museum
  Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Preus museum med 1,5 millioner kroner, til arbeidet med katalogisering og dokumentasjon av film- og fototekniske gjenstander både i museets egne samlinger og i det tidligere Filmmuseet.

Forsvar

 •  Regjeringen foreslår å bruke 25 millioner kroner i 2019 til forberedelser for miljøsanering av Horten indre havn. Heimevernets treningsmengde i Vestfold økes.

Vil du være med å skape fremtidens statsbudsjett? Bli medlem av Høyre i dag. https://hoyre.no/blimedlem