Kommunehelsetjenesten

Det er nødvendig å styrke helse- og omsorgstjenesten i kommunene (primærhelsetjenesten) og sikre en bedre samordning av helse- og omsorgstilbudet.
En styrket primærhelsetjeneste vil gi pasientene et bedre tilbud med mindre reiseavstand, økt kvalitet på behandling og sikkerhet for at ressursene blir brukt tidlig for å forebygge en forverring i sykdomsutviklingen. Høyre mener de ansatte er helsetjenestens viktigste ressurs og vi ønsker å gjennomføre et kompetanseløft for å styrke kvaliteten i tjenesten.

Regjeringen har lagt frem en melding om fremtidens primærhelsetjeneste, som Stortinget har sluttet seg til. Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Den skal bidra til å skape kvalitet i de kommunale helsetjenestene ved å sikre et betydelig kunnskapsløft i sektoren og større trygghet for kvalitet.

Høyres løsninger:

 • Sikre alle innbyggere tilgang til en kompetent, handlekraftig og godt organisert primærhelsetjeneste, uansett hvor man bor i landet
 • Endre lovverk og finansieringssystemer for å tilrettelegge for tverrfaglige primær- og oppfølgingsteam i kommunene
 • Satse på et fortsatt kompetanseløft i de kommunale helsetjenestene
 • Fortsette satsingen på tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste som skal sørge for god tilgang til hjelp og støtte til barn og unge gjennom skole og barnehage
 • Bygge ut lavterskeltilbudet innen psykisk helse i kommunene, sørge for at det ansettes flere psykologer og øke kompetansen på psykisk helse hos fastleger og øvrige tjenester
 • Styrke satsningen på e-helse-tjenesten, blant annet ved å innføre en felles nasjonal løsning for pasientjournal
 • Innføre krav om at fastleger skal tilby e-konsultasjon til dem som ønsker det
 • Stimulere leger og helsepersonell til å utføre flere oppgaver digitalt
 • Etablere flere helsehus og lokalmedisinske sentre
 •  Følge opp rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse for å styrke brukerrettighetene og valgfriheten i hverdagen
 • Styrke jordmortjenestene i kommunene blant annet ved å gi jordmødre et større ansvar for å sikre kvinner en god helse. Jordmødre kan gjennom mer ansvar for svangerskapskontroller, prevensjons- og familierådgivning, helsekontroller og prøvetaking bidra til dette. Det bør også vurderes om jordmor bør ha utvidede rettigheter i sin praksis.