Kommunehelsetjenesten

Det er nødvendig å styrke helse- og omsorgstjenesten i kommunene (primærhelsetjenesten) og sikre en bedre samordning av helse- og omsorgstilbudet.


En styrket primærhelsetjeneste vil gi pasientene et bedre tilbud med mindre reiseavstand, økt kvalitet på behandling og sikkerhet for at ressursene blir brukt tidlig for å forebygge en forverring i sykdomsutviklingen. Høyre mener de ansatte er helsetjenestens viktigste ressurs og vi ønsker å gjennomføre et kompetanseløft for å styrke kvaliteten i tjenesten.

Regjeringen har lagt frem en melding om fremtidens primærhelsetjeneste, som Stortinget har sluttet seg til. Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Den skal bidra til å skape kvalitet i de kommunale helsetjenestene ved å sikre et betydelig kunnskapsløft i sektoren og større trygghet for kvalitet.

Høyres løsninger:

 • Bygge ut allmennhelsetjenesten i kommunene og stimulere til at flere helsetilbud samlokaliseres i lokale helsehus der fastlegene utgjør kjernen
 • Styrke kvaliteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjennom å sikre en større tverrfaglig bredde, øke rekrutteringen av kvalifisert helsepersonell og innføre kompetansekrav i helse- og omsorgssektoren
 • Etablere et kommunalt pasient- og brukerregister
 • Endre refusjonssystemet i fastlegetjenesten for å legge til rette for økt bruk av annet helsepersonell i tilknytning til fastlegekontorene
 • Bygge ut et allmennpsykologtilbud i kommunene
 • Åpne for at noen av de største kommunene kan overta ansvaret for distriktspsykiatriske sentre
 • Etablere flere helsetilbud i samarbeid mellom kommuner og sykehus for å sikre pasientene et bedre helsetilbud der de bor, avskaffe dagens kommunale medfinansieringsordning for sykehusene og innføre direkte støtteordninger til gode lokale samhandlingsprosjekter
 • Gi gravide med lang reisevei til fødestedet rett til følgetjeneste dersom det er behov for det, samt bygge ut jordmortilbudet i kommunene
 • Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten, og øke kompetansen når det gjelder å fange opp familier i krise. Kartlegge grunnleggende ferdigheter ved fireårskontrollen
 • Styrke pårørendes rolle, herunder tilbudet til barn av og pårørende til rusavhengige og psykisk syke
 • Styrke kvaliteten i legevakttjenesten ved å innføre bredere nasjonale krav til innholdet og omfanget av tjenesten
 • Jobbe aktivt for å øke pasienter og pårørendes innflytelse over kvalitet og utvikling av helsetjenestene. Arbeide for systematisk og forpliktende samarbeid med private og frivillige organisasjoner og andre, i alle deler av de kommunale helse- og omsorgstjenestene


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: