Kvinne som nylig har født og mannen ser på barnet

Kvinnehelse

Vi vil skape pasientens helsetjeneste. Målet er at pasientene skal bli sett, hørt og forstått.

Befolkningen skal ha like gode helsetjenester uavhengig av kjønn. Historisk sett har likevel sykdommer som i størst grad rammer kvinner fått mindre oppmerksomhet enn sykdommer som oftest rammer menn. Vi har gjort mye for å rette opp i dette - og vi skal gjøre mer.

Her er regjeringspartienes seks løfter for bedre kvinnehelse:

 • Forskning
  Noen sykdommer rammer flere kvinner enn menn. Og samme sykdom kan ramme kvinner og menn forskjellig. Dette trenger vi mer kunnskap om. Regjeringen vil derfor fortsette satsingen på forskning på kvinners helse gjennom Forskningsrådet. 
 • Bedre reproduktiv helse
  Barn og unge må gjennom god undervisning få kunnskapen, ferdighetene og holdningene de trenger for å respektere hverandre og ta informerte valg. Seksuelt overførbare sykdommer er et voksende problem. Regjeringen vil i samarbeid med interesseorganisasjoner innføre tiltak for å redusere risiko for spredning.
 • Bedre kreftbehandling
  Dagens celleprøve for å oppdage livmorhalskreft skal erstattes med en enkel HPV-test. Pakkeforløp for brystkreft og gynekologi er innført, men gjennomføringen må bli bedre. Pakkeforløp "kreftpasienter hjem" skal innføres, slik at pasienten får god oppfølging og hjelp til å mestre livet også etter at kreften er borte eller holdt i sjakk.
 • Nye pakkeforløp for bedre kvinnehelse
  Vi skal inneføre pakkeforløp for muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse etter modell av pakkeforløpene for kreftpasienter. Disse lidelsene rammer i større grad kvinner enn menn, og årsakssammenhengene er ikke klarlagte.
 • Pårørendestrategi
  Historisk sett har kvinner tatt en større del av omsorgsbyrden i hjemmet, blant annet i pårørenderollen. Alle familier skal kunne skape trygge rammer rundt sine liv. Regjeringen vil utarbeide en pårørendestrategi slik at pårørende kan bevare sin egen helse og ha mulighet til å kombinere yrkes- og samfunnsliv, med omsorg for sine nære.
 • Internasjonal kvinnehelse
  Regjeringen skal særlig styrke satsingen på vaksinasjon, barnehelse og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. I tillegg vil regjeringen i 2019 lansere en strategi for arbeidet mot blant annet kjønnslemlestelse.

Les mer

Kvinne som forsker

Forskning

Vi har ikke nok medisinsk kunnskap om kvinners helse. Mye forskning bygger i hovedsak på mannskroppen som norm. 


Les mer
Kvinne som nylig har født og mannen ser på barnet

Bedre reproduktiv helse

Den reproduktive helsen i Norge er svært god i global sammenheng. Spedbarnsdødeligheten er lav og svært få kvinner dør i barsel. 


Les mer
Dame som skal løpe

Bedre kreftbehandling

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. 3 589 kvinner i Norge fikk brystkreft i 2017. Mammografiprogrammet ble evaluert i 2015. 

Les mer
Kvinne som ser på sin datter

Pårørendestrategi

De fleste av oss vil på et tidspunkt oppleve å bli pårørende. Pårørendes innsats på 110 000 årsverk tilsvarer nær halvparten av hva kommunene selv yter. 


Les mer
Kvinne som løper

Nye pakkeforløp

Muskel-, skjelett-, smerte- og utmattelsessykdommer er en stor gruppe lidelser som representerer en stor del av sykdomsbyrden i Norge. 34% av uføretrygdede kvinner har en muskel- og skjelettsykdom. 

Les mer