Dame som er sliten

Bedre kreftbehandling

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner.

3 589 kvinner i Norge fikk brystkreft i 2017. Mammografiprogrammet ble evaluert i 2015. Evalueringen konkluderte med at programmet hadde redusert dødeligheten for brystkreft. Det har kommet nye europeiske retningslinjer for mammografiscreening, og det vil derfor være aktuelt å vurdere utvidelse av aldersgruppen som inviteres til screening. 

I 2017 fikk 316 kvinner livmorhalskreft. Gjennomsnittsalderen ved diagnose er 45 år. Fem år etter at pasienten har fått diagnosen er det nå 81 % som fortsatt lever. Livmorhalsprogrammet reduserer antallet nye tilfeller med opptil 70 %. 

Tarmkreftscreeningen viser at det er forskjeller i hvordan man oppdager kreft hos kvinner og menn.

Hva har vi gjort?

  • I 2015 innførte vi pakkeforløp for kreft. Dette skal gi kreftpasienter trygghet og forutsigbarhet i behandlingsforløpet. Pakkeforløp tar utgangspunkt i faglige retningslinjer, og sikrer at pasienten kommer inn i et planlagt forløp med frister for hva som skal skje når i forløpet. Flere av pakkeforløpene som ble innført gjelder kreftformer som rammer kvinner: Brystkreft, eggstokkreft, livmorkreft og livmorhalskreft. Samtidig ser vi at den faktiske gjennomføringen må bli bedre. 
  • Etablert et gratis opphentingsprogram for vaksine mot humant papillomavirus (HPV) for alle jenter født i 1991 eller senere. I perioden 1. november 2016 til 31. januar 2019 har 136 131 kvinner tatt imot tilbudet om gratis HPV-vaksine 
  • Fra 2018 har vi satt i gang en gradvis overgang til HPV-test i primærscreeningen i Livmorhalsprogrammet. Dette er en mer sensitiv metode enn dagens celleprøve. 
  • Vi har laget kreftstrategien «Leve med kreft» som legger grunnlaget for at norsk kreftomsorg skal bli enda bedre. Det skal fortsatt være høyt nivå på diagnostikk og behandling, men vi skal ha større oppmerksomhet på pasientenes psykososiale behov og behovet for oppfølging etter avsluttet kreftbehandling.

Dette skal vi gjøre

  • Vi skal legge frem pakkeforløp for ”kreftpasienter hjem”. Pakkeforløpet skal sørge for at kreftpasienter som skal holde sykdommen i sjakk eller som er blitt friske, får god oppfølging for å mestre livet når de er ferdig med behandling.
  • Vi skal erstatte celleprøve for livmorhalskreft med en enkel HPV-test 
  • Gi flere kreftpasienter og andre med alvorlig sykdom tilgang til utprøvende behandling.