Kvinne som holder en baby

Bedre reproduktiv helse

Den reproduktive helsen i Norge er svært god i global sammenheng.

Spedbarnsdødeligheten er lav og svært få kvinner dør i barsel. I 2016 var spedbarnsdødeligheten for begge kjønn 2,2 barn per 1 000 levendefødte. Dette er den laveste andelen som noensinne er registrert i Norge. 

Lett tilgjengelighet til prevensjon, god veiledning og tilgang til flere sikre prevensjonsmetoder har vært viktige tiltak i innsatsen for å forebygge uønskede svangerskap og abort. Abortraten blant norske kvinner har vært fallende siden 2008 og har falt mest blant kvinner i aldersgruppen 16–24 år. Aborttallene er nå på et historisk lavt nivå. Fra 2014-2017 har antall aborter falt med 9,5 prosent. 

Prevensjonsbruken og antall svangerskapsavbrudd er likevel ujevnt fordelt langs økonomiske, sosiale, geografiske og kulturelle skillelinjer. For eksempel har kvinnene som tar abort lavere sosioøkonomisk status sammenlignet med kvinner som benytter seg av nødprevensjon. 

Forekomsten av seksuelt overførbare sykdommer har vært økende de siste 10–15 årene. Det er derfor viktig å fortsette arbeidet med å redusere forekomst av alle seksuelt overførbare infeksjoner.

Hva har vi gjort?

 • Vi har utvidet ordningen med gratis prevensjon til å gjelde opp til 21 år. I tillegg har vi inkludert lang tidsvirkende prevensjon i ordningen. Dette har gitt en dobling i bruken, og p-stav dominerer blant de yngste jentene med en mangedobling i antall brukere fra 2014 til 2017. 
 • Fra 2016 fikk både helsesykepleiere (tidligere kalt helsesøstre) og jordmødre rekvirerings rett for prevensjonsmidler til kvinner over 16 år. Dette har gjort det enklere for flere å få tilgang til prevensjon. 
 • I 2017 ble strategien «Snakk om det!» lagt frem. Den skal bidra til å styrke hele befolkningens seksuelle helse. 
 • Styrket helsestasjons- og skole helsetjenesten med over 1,3 milliarder kroner. Det har ført til en økning i antall årsverk i helsestasjon- og skolehelsetjenesten med totalt 974 årsverk fra 2013-2017 ifølge SSB. 
 • Andelen jordmorårsverk er økt med 46,2 prosent – fra 279 til 408 årsverk. 
 • Fra og med 2019 er egenandelen for nedfrysing av egg i forkant av behandling for alvorlig sykdom fjernet. Tidligere var egenandelen opptil 17 500 kroner. 
 • Fra 1. januar 2018 er jordmor og helsesykepleier en del av den lovfestede kompetansen i kommunene. Fra 1. januar 2020 utvides ordningen til også å omfatte psykolog og ergoterapeut.
 • Mange kvinner og familier har vært bekymret for korte sykehusopphold etter fødsel. Regjeringen har vært tydelige på at ingen nyfødte barn, mødre og fedre skal tvinges hjem kort tid etter fødsel: Barnets behov og foreldrenes trygghet skal bestemme.
 • I 2018 slo vi fast at helsestasjonstilbudet skal inneholde tilbud om hjemmebesøk til mor etter fødsel og hjemmebesøk til nyfødte.
 • Negativ sosial kontroll og kjønnslemlestelse er et alvorlig samfunnsproblem. I 2017 lanserte regjeringen handlingsplanen «Retten til å bestemme over eget liv – handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangs ekteskap og kjønnslemlestelse», og er i gang med oppfølgingen av de 28 tiltakene.

Dette skal vi gjøre

 • Gradvis utvide ordningen for gratis langtidsvirkende prevensjon opp til kvinnen er 24 år.
 • Legge frem en handlingsplan for å redusere antall uønskede graviditeter og svangerskapsavbrudd med en tredjedel på ti år.
 • Tilby veiledning gjennom helsestasjonene slik at foreldre og foresatte har nødvendig kunnskap til å kunne snakke med barna om kropp, kjønn, seksualitet, trygghet og grenser.
 • Bygge ut informasjons- og veiledningstjenester om prevensjon og uønsket graviditet, som internett- og telefontjenester, helsestasjoner for ungdom, studenthelsetjenester og veiledningstjenester. 
 • Samarbeide med interesseorganisasjoner om tiltak for å redusere risiko for spredning av seksuelt overførbare sykdommer. 
 • Lage nye læringsmål for undervisning om seksualitet og kjønn.
 • Fortsette satsingen på en tverrfaglig helsestasjons- og skolehelsetjeneste som skal sørge for god tilgang på hjelp og støtte til barn og unge. 
 • Stimulere til et løft for jordmortjenesten for å sikre tilstrekkelig jordmorkapasitet over hele landet. 
 • Sikre flere plasser i jordmorutdanningen. 
 • Bedre seksualundervisningen i grunnskolen og vektlegge grensesetting og respekt for egne og andres grenser.
 • Vurdere nye tiltak mot kjønnslemlestelse, herunder tydeliggjøre foreldrenes ansvar for å avverge og anmelde slike alvorlige straffbare forhold.