En dame som ser på røntgen

Forskning

Vi har ikke nok medisinsk kunnskap om kvinners helse. Mye forskning bygger i hovedsak på mannskroppen som norm.

Tradisjonelt har sykdommer som i størst grad rammer menn fått mer oppmerksomhet enn sykdommer der kvinner er i flertall, eller som kun rammer kvinner, slik som fibromyalgi, endometriose og benskjørhet.

Kvinner og menn kan ha ulike symptomer og reagere forskjellig på behandling med samme sykdom.  Kunnskap om disse forskjellene bør tas hensyn til når diagnosen settes og i behandlingen.

Hva har vi gjort?

  • Regjeringen finansierer en strategisk satsing på forskning på kvinners helse og kjønnsperspektiver gjennom Forskningsrådet. I 2013 var denne satsingen på om lag 7,9 millioner kroner, i 2019 er den på om lag 10,5 millioner kroner.
  • I 2017 ble det utlyst 60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse gjennom Forskningsrådet, med midler både fra den strategiske satsingen og to helseforskningsprogrammer. Til sammen er fem prosjekter finansiert. Det er for tidlig å si noe om resultatene enda, men prosjektene vil gi oss mer kunnskap om psykisk helse, innvandrerkvinners helse, kreft og svangerskap/fødsel. 
  • I 2013 var 35 % av sykehusenes forskningsprosjekter som fikk bevilget penger fra Norges forskningsråd ledet av kvinner. I 2017 var andelen økt til 52 %.
  • Den nasjonale kompetansetjenesten for kvinnehelse har siden 2014 initiert forskningsprosjekter innenfor hjerte- og karsykdom, eldre kvinners helse, og reproduksjon.

Dette skal vi gjøre

  • Fortsatt prioritere forskning på kvinners helse. 
  • Styrke helseforskningen, særlig på kroniske sykdommer og utmattelsessykdommer. 
  • Øke kunnskapen om årsakene til uønskede forskjeller i helse og tjenestetilbud mellom kvinner og menn i et livsløpsperspektiv. 
  • Sørge for at oppdatert kunnskap om menn og kvinners særlige behov tas i bruk 
  • Sørge for bedre forebygging, diagnostikk, behandling og mestring av sykdommer som fører til langvarige sykemeldinger og uførhet blant kvinner. 
  • Sørge for at tjenestene blir rettet mot menn og kvinners ulike behov