Mor som ser på sin datter

Pårørendestrategi

De fleste av oss vil på et tidspunkt oppleve å bli pårørende. I dag er 800 000 mennesker i en pårørendesituasjon.

Pårørendes innsats på 110 000 årsverk tilsvarer nær halvparten av hva kommunene selv yter. Historisk sett har kvinner tatt en større del av omsorgsbyrden i hjemmet, inkludert i pårørenderollen.

I dag er det for uklare ansvarsområder mellom pårørende og helsetjenesten. Mange opplever at det er lite sammenheng i rettigheter og hjelp, og at fleksibiliteten for de pårørende er liten. Dette gjør at mange pårørende selv blir utslitt og syke.

Hva har vi gjort?

  • Vi har gitt familier som pleier alvorlig syke barn større valgfrihet og mer fleksibilitet. Frem til nå har det blitt stilt krav om at den som skulle få pleiepenger måtte ha omsorg for barnet før det særlige behovet for tilsyn og pleie oppsto. Dette kan gi uheldige og urimelige utslag i enkeltsaker, særlig for personer som er eller blir alene om omsorgen for barn. Regjeringen foreslår derfor at praksis skal endres fra 1. januar 2019 slik at flere, for eksempel andre familiemedlemmer, kan tre inn i en omsorgssituasjon i særlige saker.
  • Vi har gitt pårørende som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid rett til nødvendig veiledning og opplæring fra kommunen. Veiledningen og opplæringen skal gjøre deg som pårørende i stand til å ivareta omsorgsmottakeren på en god måte og hjelpe deg til å ivareta din egen helse- og livssituasjon.

Dette skal vi gjøre

  • Anerkjenne pårørende som en viktig ressurs innen helse- og omsorgstjenesten.
  • Legge frem en egen pårørendestrategi i løpet av 2019.
  • Fremme god helse og gode tilbud for pårørende i krevende omsorgssituasjoner.
  • Bidra til at pårørende tas mer på alvor i alle deler av behandlingskjeden.
  • Peke på utfordringer, behov og mulige løsninger for bedre å ivareta pårørende til syke og pleietrengende. 
  • Styrke ordninger der frivillige bidrar til sosial inkludering av barn med spesielle behov. 
  • Tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning.