Pårørende

Høyre vil at pårørende skal ha mulighet for innflytelse på hjelpetilbudet når en pasient ikke selv er i stand til å påvirke sitt behandlingsløp

Pårørende er en ressurs, og skal ha innflytelse på hjelpetilbudet til den de er pårørende for. Oppmerksomhet skal rettes mot at pårørende kan ha flere roller, både som avlastere, omsorgspersoner og beslutningstagere for behandlingsløpet. Høyre mener det er viktig å basere behandling på et bredest mulig kunnskapstilfang.

Høyres løsninger

  • Anerkjenne pårørende som en viktig ressurs innen helse- og omsorgstjenesten.
  • Fremme god helse og gode tilbud for den som er pårørende i krevende omsorgssituasjoner.
  • Bidra til at pårørende tas mer på alvor i alle deler av behandlingskjeden.
  • Peke på utfordringer, behov og mulige løsninger for bedre å ivareta pårørende til syke og pleietrengende.
  • Tydeliggjøre kommunenes ansvar for å sikre bruker- og pårørendemedvirkning.