Pleie og omsorg

Økende levealder og flere unge som har behov for pleie og omsorg, krever økt kapasitet og kvalitet i pleie- og omsorgssektoren.


Økt kompetanse og endringer i omsorgstjenestens arbeidsmåter skal hjelpe flere til å bo hjemme og til selv å velge sine aktiviteter. Alle eldre og pleietrengende skal sikres plass i en verdig omsorgstjeneste, med de tjenester de har behov for.

Målet om sykehjemsplass til alle som ønsker det er viktig, men må ikke skygge for at de fleste eldre vil bo hjemme så lenge som mulig. Høyre ønsker et omsorgstilbud som bedre tar hensyn til dette og gir eldre muligheten til selv å velge hvor de vil bo så lenge som mulig.

Valgfrihet og brukerstyring i de hjemmebaserte tjenestene gir de eldre mer makt over hvem som skal komme hjem og hjelpe dem. Det er uholdbart at det sendes stadig nye fremmede for å gi hjelp til oppgaver som oppleves veldig privat. Valgfrihet i omsorgen bidrar derfor til økt verdighet.

Regjeringens mål er å satse på kapasitet, kvalitet og kompetanse i de kommunale omsorgstjenestene. Regjeringen har sagt at staten skal ta et større ansvar for å sikre utbygging og fornying av heldøgns omsorgsplasser i kommunene.

I regjeringens første budsjett bedret vi finansieringsordningene, slik at staten nå i gjennomsnitt tar halve regningen for kommunene ved utbygging og fornying av heldøgns omsorgsplasser. I tillegg har regjeringen foreslått en lovfestet rett til heldøgns pleie- og omsorgstjenester, samt innføre en trygghetsstandard for sykehjem som er et verktøy for å sikre god kvalitet og profesjonell praksis.

Høyres løsninger:

 • Legge til rette for at alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker, og kunne være selvhjulpne i hverdagen. Mennesker som har fått eller står i fare for å få en funksjonsreduksjon, må få tilbud om hverdagsrehabilitering
 • Inkludere alderdom i kommuneplanleggingen med tilbud om aktivitet, tilpassede boliger og rehabilitering
 • Bygge nok sykehjemsplasser og bofellesskap for demente, slik at alle kan være trygge på at de får hjelp når de har behov for det
 • Øke bruken av velferdsteknologi
 • Gjøre det enklere for private å bygge sykehjem og andre boligløsninger for eldre
 • Innføre kompetansekrav til helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgsloven
 • Innføre nasjonale undersøkelser som grunnlag for å forbedre tjenestetilbudet
 • Styrke tilbudet til demente både hjemme og på institusjon, og styrke forskningen på demens
 • Etablere flere kompetansesentre og dagsentre for demente
 • Har gitt mennesker med omfattende bistandsbehov større valgfrihet gjennom en lovfestet rett til å velge brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Styrket tilbudet om avlastning, veiledning og økonomisk kompensasjon for pårørende
 • Fastslå at alle har rett til god lindrende behandling som gir en verdig avslutning av livet, men at respekten for menneskeverdet samtidig innebærer et klart nei til aktiv dødshjelp.
 • Stimulere til økt utbygging av tilrettelagte boliger og sikre alle mulighet til å velge mellom ulike boformer
 • Endre Husbankens regler slik at det er mulig å etablere bofellesskap som boligbyggelag
 • Tilrettelegge for etablering av private tilbydere innenfor omsorgssektoren, også innenfor kommunens tjenester
 • Sørge for at omsorgstjenesten blir preget av valgfrihet
 • Etablere en plan sammen med KS om årlige mål for utbygging av flere plasser i heldøgns pleie og omsorg


Klikk her for å se hva vi har fått til i regjeringHar du spørsmål om dette temaet du ikke fikk svar på i denne artikkelen?

Send en e-post med ditt spørsmål til:

politikk@hoyre.no

Hva mener du?


Nyhetsbrev


Del: