Aktiv og trygg alderdom

Å få hjelp når man trenger det, er viktig for både trygghet og livskvalitet.

Noen kaller det eldrebølgen. De framstiller det som en grå tsunami som vil slå inn over velferdssamfunnet med voldsom kraft. Men det sølvgrå skiftet er ikke et mareritt. Det sølvgrå skiftet betyr nye muligheter.

Nordmenn lever stadig lenger, og vi er allerede én million innbyggere over 60 år i Norge. En 65-åring kan forvente å leve både 20 og 30 år som pensjonist og 15–20 av dem som funksjonsfrisk. Samtidig som levealderen har økt og mange eldre har god helse, har pensjonsalderen gått nedover.

 Det er ikke bærekraftig for samfunnet og heller ikke bra for eldre menneskers livskvalitet. Derfor vil vi fornye eldrepolitikken. Den skal handle om mye mer enn pensjoner og omsorg. Den nye eldrepolitikken skal legge vekt på at eldre mennesker er verdifulle bidragsytere i samfunnet hvis de slipper til, og at de møtes med forventninger om å leve aktive liv.

Mange eldre har bedre utdanning, mer ressurser og bedre forutsetninger for å leve aktive liv enn tidligere generasjoner.  Mange føler seg utenfor i arbeids- og samfunnsliv. Vi møter stengsler i arbeidslivet. Mange føler seg ikke velkommen i politikken, og mange opplever forutinntatte holdninger. På grunn av fødselsåret er vi uegnet. Dette vil Høyre  gjøre noe med ved å skape et aldersvennlig samfunn.

Høyre vil ha et samfunn som gir eldre som kan og vil, muligheter til å delta lenger i arbeidslivet. Vi  må gripe de mulighetene det gir. Vi må legge til rette for at alle som har god arbeidsevne, og som ønsker å stå lenger i arbeidslivet, kan gjøre det.  Med bedre helse kan vi arbeide lenger. Likevel er det fortsatt holdninger, adferd og ordninger som kan virke ekskluderende for seniorer.

Samtidig er det å få hjelp når man trenger det, er viktig for både trygghet og livskvalitet. Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men pasienten eller brukeren. Behandlingsapparatet må bygge opp rundt dette. Private, frivillige og det offentlige må jobbe sammen for et best mulig helsetilbud, men det offentlige skal ha et hovedansvar.

Kvalitet og valgfrihet

Kvalitet i tjenestene og valgfrihet i tilbudet av tjenester er nøkkelord for Høyres helsepolitikk. Vi ønsker at flere skal kunne bo hjemme lenger, og leve selvstendige og aktive liv - med tilpassede tjenester, trygghet og verdighet.

De neste tiårene vil en aldrende befolkning, ny medisinsk teknologi og økede forventninger til velferdssystemet gi et større press på tjenestene våre. For å sikre den grunnleggende tryggheten og et bedre tilbud til dem som trenger det mest, har det vært nødvendig å forsterke de økonomiske virkemidlene blant annet til kompetanse heving og utbygging av sykehjem og omsorgsboliger. å ser vi resultater.

Det er en rekordstor satsning på kompetanseheving i kommunene, og kommunene planlegger for tre ganger så mange sykehjemsplasser som under de rødgrønne.  

Leve hele livet

Nå starter vi arbeidet med en kvalitetsreform - Leve hele livet. Reformen skal hindre at eldreomsorgen svikter på de viktigste områdene - mat, helsehjelp, aktivitet og felleskap. Det er avgjørende med sammenheng i tjenestene.

Målet er at eldre skal få hjelp til å mestre siste del av livet, og at pårørende skal slippe å slite seg ut. Dette blir en annerledes reform. Vi skal dra ut i kommunene for å finne de riktige og gode løsningene som fungerer i praksis. Det planlegges nå flere dialogmøter ulike steder i landet. Jakten på de gode løsningene har startet. Høyres mål er at disse blir en del av eldrereformen som iverksettes i 2019.

Høyres løsninger:

Eldreomsorg

 • At kommunene i større grad legger til rette for fritt brukervalg for hjemmetjeneste (praktisk bistand) og hjemmesykepleie.
 • Stimulere til at flere kommuner gjennomfører forebyggende hjemmebesøk for eldre
 • Ta et større nasjonalt ansvar for at kommunene bygger ut tilstrekkelig kapasitet i omsorgstjenesten både for dem som bor hjemme, på institusjon eller har andre boformer
 • Gjøre om tilskuddsordningene i Husbanken for å i større grad legge til rette for kommunal og privat utbygging av trygghetsboliger, sykehjemsplasser, hospice, demenslandsbyer og private bofellesskap
 • Endre lovverket slik at praktisk bistand i hjemmet og hjemmesykepleie organiseres og leveres som en felles tjeneste
 • Sørge for mer og bedre kunnskap om tilstanden i omsorgstjenesten
 • Utdanne flere med kompetanse på eldres mer komplekse og sammensatte sykdomsbilde
 • Legge til rette for at kommunene kan ta i bruk ny velferdsteknologi som kan bidra til å gjøre pasientenes hverdag enklere
 • At alle skal ha rett til god og lindrende behandling som gir enn verdig avslutning på livet, men at respekt for menneskeverdet innebærer å si nei til aktiv dødshjelp
 • Sikre at hverdagsrehabilitering blir en integrert del av pleie- og omsorgstjenestene i alle kommuner
 • Styrke innsatsen for riktig ernæring og systematisk oppfølging av ernæringsstatusen for alle pasienter som mottar hjelp fra hjemmebaserte tjenester og i institusjon
 • Sørge for at alle eldre på sykehjem eller med hjemmesykepleie får en jevnlig gjennomgang av legemidlene som sikrer riktig bruk
 • Trekke frivillige krefter inn i eldreomsorgen for å bidra til bedre livskvalitet for eldre

 

Eldre i arbeidslivet

 • Legge til rette for at flere eldre med god arbeidsevne kan stå lenger i arbeid dersom de ønsker det.
 • Legge til rette for bedre kompetanse- og karriereutvikling for arbeidstagere gjennom hele yrkesløpet, og spesielt se på muligheter for økt kompetansebygging for seniorer.
 • Gjennomgå særaldersgrensene og andre lovbestemte aldersgrenser i offentlig sektor i samarbeid med partene i arbeidslivet, med det som mål at flere som har god arbeidsevne, får mulighet til å stå lenger i jobb.
 • Fullføre gjennomføringen av pensjonsreformen i offentlig og privat sektor.
 • Forebygge og begrense tidlig avgang fra arbeidslivet via helserelaterte trygdeytelser.
 • Gjennomgå særordninger for å gjøre seniorarbeidstagere mer attraktive i arbeidslivet.
 • Følge opp strategien for et aldersvennlig samfunn for å stimulere til aktivitet og arbeid for eldre.
 • Vurdere å heve den øvre aldersgrensen for domsmenn og meddommere.
 • Vurdere å øke den øvre aldersgrensen i arbeidslivet, gjennomføre en kritisk vurdering av lovverket og arbeide mot holdninger i samfunnet som gir grunnlag for usaklig aldersdiskriminering.